11
Adansɩfɔ Abanyɔ́ Ámʋ
Ɩ́nɩ ɔma a, bɛha mɩ́ oyíá bʋtɔpʋ́súsu atɔ́. Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ afʋyosusúu Bulu ɔtswɛ́kpa obu ámʋ pʋ́ afɔdɩɛ-asubwi amʋ, afʋkla ɩnʋ asúmpʋ́ amʋ. 2-3 Támɛ másusúu nwunsɩnɛ́sʋ́ amʋ mʋ́. Si ɩnʋ tswɩ, tsúfɛ́ Bulu lasí ɩnʋ há ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔ. Alɩ ahá ánfɩ bɛ́tsatsáa wúlu wankɩ́hɛ́ amʋsʋ tsra adʋana-nyɔ (42), igyi nkɛ ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ lafa-anyɔ aduesie (1,260). Nɛ́ha mɩ́ adansɩfɔ abanyɔ́ bɛ́dɩdá akpekpe, há amʋ́ túmi, bɛ́blɩ́ mɩ́ asʋ́n ánɩ́ nalɛ́ súná amʋ́ nkɛ ámʋtɔ.”
Amʋ́gyí nfɔ-nyí anyɔ pʋ́ ɔkandɩ́ɛ-nyí anyɔ ámʋ́ʋ́ ɩlɩɩ́ Bulu, ogyi ɔyɩ́ fɛ́ɛ́sʋ́ ogyípʋ́ amʋ ansɩ́tɔ́ nɩ́. Nɩ́ ɔkʋ ɔbwɛ́ agywɩɩn ánɩ́ obépilán amʋ́ á, ogyá bɛ́dalɩ amʋ́ ɔnɔ́, hɔ mʋ mɔ́. Alɩ́ ɔhá ánɩ́ odekléá obépilán amʋ́ obówu nɩ́. Bulu adansɩfɔ ámʋ bʋbʋ túmiá bɛ́talɩ́ há nyankpʋ omóotswie nkɛá bɔ́pʋblɩ́ Bulu asʋ́n ámʋ fɛ́ɛ́. Bʋbʋ túmiá bɛ́talɩ́ há ntsu kugyíkʋ bɛ́damlí obugya. Bɛ́talɩ́ lɛ́ asʋn wunhɛ kugyíkʋ ɛ́ ba ɔsʋlʋ́sʋ brégyíbrɛ́á bʋdeklé.
Nɩ́ adansɩfɔ ánfɩ bɛblɩ́ amʋ́ asʋ́n tá á, ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ́ʋ́ ɔtɛdálɩ tsu ɩlán klúklúúklúá ɩma ɔkatɔ ámʋ ɔbɔ́kɔ amʋ́ ɩsá, gyí amʋ́sʋ́, mɔ́ amʋ́. Amʋ́ afúli bɛ́dɩ amʋ́ wúlu yilé brɔnʋsʋ. Bʋtɛtɩ́ wúlu yilé ánfɩ bɛɛ, “Sodom mʋ́a Egyipte.”* Ɩnʋ bɛda amʋ́ Wíe Yesu mántá oyikpalíhɛsʋ, mɔ́ nɩ́. Ahá bótsu abusuangyíabusuan, ɔblɩ́ɩgyíɔblɩ́ɩ, ɔmágyíɔmá pʋ́ ɔsʋlʋ́sʋ ahá ɔtsan-ɔtsan fɛ́ɛ́tɔ́ ba bɛkɩ afúli amʋ nkɛnsá mʋ́a ɩfʋn. Bʋmɛ́ɛha ɔkpa abʋpula amʋ́ kʋ́ráá. 10 Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ abanyɔ́ ánfɩ bawú sʋ ansɩ́ bégyi ɔsʋlʋ́sʋ atsiápʋ́. Bégyi nkɛ kpɔnkpɔntɩ, kíé aba atɔ́, tsúfɛ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ anfɩ bawá amʋ́ ipian kpɔnkpɔntɩtɔ kɩ. 11 Támɛ nkɛnsá mʋ́a ɩfʋn ámʋ ɔma a, Bulu lɛ́ha ɔŋɛ́ lɛlawíé amʋ́tɔ́, bɛlakʋsʋ́ lɩ́ɩ́ ayabisʋ. Mʋ́ sʋ ifú lɛhɩɛ kɩ́tá ahá ánɩ́ bowun amʋ́. 12 Ɩnʋ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ abanyɔ́ ámʋ bonu ɔmɛ kpɔnkpɔntɩ kʋ tsú ɔsʋ́sʋ́, ɩlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩdʋ ba nfɩ!” Amʋ́ alupʋ́ ámʋ bʋlɩɩ́ bʋdɛ amʋ́ kɩ́ɩ, agyinde lotsu amʋ́ ya ɔsʋ́sʋ́. 13 Ɔsʋlʋ́ʋ lɛ́kpɩnkɩ́ kpukpukpukpu alɩ brɛ́ ámʋtɔ kɛ́n. Nɩ́ beye wúlu amʋtɔ idú á, iku kʋlɛ fɛ́ɛ́ lobwie bun ɔsʋlʋ́tɔ gbloo. Ahá mpɩ́m-sienɔ́ (7,000) bowu ɔsʋlʋ́kpɩnkɩ́ ámʋtɔ. Ifú lɛhɩɛ kɩtá atráhɛ amʋ. Mʋ́ sʋ bɔwa ɔsʋ́sʋ́ Bulu numnyam.
14 Asʋn wunhɛ nyɔɔsɩ latsʋn, saasɩ srɩ́ ɩbá á.
Ɔkpɛ Sienɔ́sɩ́
15 Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ osienɔ́sɩ́ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ. Ɩnʋ ɔmɛ akpɔnkpɔntɩ lɛlɩn tsu ɔsʋ́sʋ́ bɛɛ, “Séi á, ɔyɩ́tɔ́ iwíegyí lamlí anɩ Wíe Bulu mʋa Kristo, (ɔhá ánɩ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) klɛ́. Obégyi iwíe brɛ́ fɛ́ɛ́!” 16 Ɩnʋ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ́ʋ́ bʋtsie amʋ́ mbíásʋ́ Bulu ansɩ́tɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ bobun, súm mʋ, 17 blɩ́ bɛɛ,
“Anɩ Wíe Bulu Otúmípʋ, adá fʋ́ ɩpán.
Fʋ́létsiá, fʋ́bʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́.
Tsúfɛ́ fapʋ́ fʋ́ túmi kpɔnkpɔntɩ ámʋ
fi fʋ́ iwíegyí asɩ!
18 Ɔmá-ɔmá benya ɔblɔ́,
brɛ́ lafʋn ánɩ́ fʋ́ ɛ́ fénya ɔblɔ́.
Brɛ́ lafʋn ánɩ́ fégyi awupʋ́ asʋ́n.
Brɛ́ lafʋn ánɩ́ fɔ́bwɛ yilé há fʋ́ asúmbi, bʋgyí fʋ́ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ,
pʋ́ Bulu ahá ánɩ́ bʋtenyá fʋ́ ifú,
nyebí pʋ́ ahandɛ fɛ́ɛ́.
Brɛ́ lafʋn ánɩ́ fɛ́hɩ ahá ánɩ́ bamɔ́ ahá ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́.”
19 Ɩnʋ befinkí Bulu ɔtswɛ́kpa kpɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ ɩbʋ ɔsʋ́sʋ́ ámʋ, bowun mʋ Ntam-dáka obu ámʋtɔ. Ɩnʋ nyankpʋ lɔ́wa ɩbɩ fwɩ bɩ. Odekpie, ɔpráda dɛpʋtɩ́, ɔmɛ ɔtsan-ɔtsan lɛlɩn kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́, ɔsʋlʋ́ʋ lɛkpɩnkɩ́; átsufolibiá igyi fɛ́ akwebi lɛ́hɩɛ kpá.
* 11:8 Wúlu yilé ánfɩ dá onutó gyí Yerusalem. Bɔpʋkápʋ́ Sodom mʋ́a Egyipte, tsúfɛ́ amʋ́ bwɛhɛ́ laláhɛ lɛlɩan aba.