12
Ɔtsɩ Ámʋ Mʋa Bʋ́tɩ́ Ámʋ
Ɩnʋ osúna kpɔnkpɔntɩ kʋ lɛ́dalɩ ɔsʋ́sʋ́. Nowun ɔtsɩ ɔkʋá ɔdɩdɩ́ owí, mʋ ayabi yí ɔtsrasʋ. Obun owíepa, ntsrakpabi dúanyɔ ɩpan mʋ́sʋ́. Ɔtsɩ ámʋ dɛ́ ɔmɛ́, ɩkwɩ́ɩ dɛ mʋ dwiín, odekikíni, ɔdɛ okitikíti ogyo obí ámʋ kwɩɩ́.
Ɩnʋ osúna bámbá lɛtrá dalɩ ɔsʋ́sʋ́. Nowun bʋ́tɩ́ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ɔkʋá ɔlɛpɛ, ɔbʋ nwun asienɔ́ pʋ́ nsiebí dú. Owíepa asienɔ́ bun nwun asienɔ́ ámʋsʋ. Nɩ́ beye ntsrakpabi fɛ́ɛ́tɔ́ aku asa á, bʋtɩ́ ámʋ lɔ́pʋ mʋ odú kíki mla iku kʋlɛ, ɔlɛbɩtɩ́a mʋ́ kpá bɛda ɔsʋlʋ́sʋ. Ɔlɩɩ́ ɔtsɩ ámʋ́ʋ́ ɔmɛ́ dɛ mʋ dwiín ámʋ ansɩ́tɔ́, mɛ́nɩ ɔtsɩ ámʋ onyá kwɩ́ɩ́ pɛ́ á, obótsu mʋ bi ámʋ mɛ́. Ɔtsɩ ámʋ lɔ́kwɩɩ́ obiyímbi ánɩ́ ɔbɛ́kpa ɔmá fɛ́ɛ́ owuntɔlɩnsʋ. Botsu kebi ámʋ ya Bulu wá, yɛ́yaɩ́ mʋ obíásʋ́. Ɩnʋ ɔtsɩ ámʋ lɛ́srɩ́ yɔ́ dimbísʋ́ ɔtɩ́nɛ́á Bulu lɛ́la yáɩ́ há mʋ. Bɛ́kɩ mʋsʋ nkɛ ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ lafanyɔ aduesie (1,260).*
Ɩnʋ, ɩsá lɛda ɔsʋ́sʋ́. Bulu-ɔbɔpʋ dɛhɛn Mikael mʋa mʋ aba abɔpʋ bɔkɔ bʋ́tɩ́ ámʋ mʋa mʋ aba abɔpʋ. Támɛ bʋ́tɩ́ ámʋ mʋa mʋ abúopʋ bʋmɛtalɩ́ lɩ́ɩ́ amʋ́ ɔnɔ́, begya amʋ́ lɛ́ ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ. Ɩnʋ bɛkpa bʋ́tɩ́ ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ ɩwɔ dada amʋ mʋa mʋ abɔpʋ bɛda ɔsʋlʋ́sʋ. Mʋ bʋtɛtráa tɩ Bulu olupʋ́ ntɛ́ɛ Satan pʋ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ ɔmlɛ́pʋ́ nɩ.
10 Ɩnʋ nonu ɔmɛ kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ kʋ lɛlɩn ɔsʋ́sʋ́. Ɩlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Séi gyí brɛ́á Bulu ɔbɔ́hɔ mʋ ahá nkpa nɩ́!
Bulu ɔbɔ́pʋ mʋ túmi gyi iwíe.
Mʋ Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) ɛ́ ɔbɛ́lɛ mʋ túmi ɔwan.
Tsúfɛ́ bakpá ɔhá ámʋ́ʋ́ oletsiá lɛ́ anɩ Akristofɔ ɩlá ámʋ dá ɔsʋlʋ́sʋ.
Ɔbʋnsám mɛ́ɛtrá ka asʋ́n dɩ́nká anɩ apíósʋ́,
anɩ Bulu ansɩ́tɔ́ ɛ.
11 Bapʋ́ Okúfabi amʋ obugya pʋ́ mʋ ɩwɩ adánsɩɛ ámʋ́ʋ́
begyi amʋ gyi mʋsʋ.
Bʋmɔdwɛ amʋ́ ɩwɩ dʋbɩdʋbɩ,
sʋ bʋmenya amʋ́ lowu kʋ́ráá ifú.
12 Ɩ́nɩ sʋ ɔsʋ́sʋ́ pʋ́ mlɩá mlɩbʋ ɩnʋ fɛ́ɛ́
mlɩnya ansigyí.
Támɛ ɔsʋlʋ́ʋ mʋa ɔpʋ,
mlɩgyɔwɩ nɩ́.
Ɔbʋnsám laba mlɩ wá ɔblɔ́sʋ́,
tsúfɛ́ alawun ánɩ́ mʋ nkɛ trá mɔtsɔ́.”
13 Brɛ́á bʋ́tɩ́ ámʋ lówun ánɩ́ bafɩn mʋ dá ɔsʋlʋ́sʋ á, ɔlɔkʋsʋ́ kplá gya ɔtsɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɔkwɩɩ́ obí ámʋ. 14 Támɛ bɛha ɔtsɩ ámʋ oyitsu kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ abámba anyɔ, mɛ́nɩ ɔbɛ́talɩ́ fúlí sí bʋ́tɩ́ ámʋ yɔ́ mʋ otsiákpá dimbísʋ́ ɩnʋ. Bulu ɔbɛ́kɩ mʋsʋ ɩnʋ nfinsa mʋ́a ɩfʋn. 15 Ɩnʋ bʋ́tɩ́ ámʋ lɛ́fɛn ntsu tsʋnhɛ dálɩ mʋ ɔnɔ́tɔ́ wʋ́lɩ́ ɔtsɩ ámʋ ɔma, mɛ́nɩ ɩbɛ́kɩtá mʋ nátɩ́. 16 Támɛ ɔsʋlʋ́ʋ légyí ɔtsɩ ámʋ bʋalɛ. Ntsu ámʋ́ʋ́ bʋ́tɩ́ ámʋ lɛ́fɛ́n tsu mʋ ɔnɔ́tɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ lɛmɛ wíé ɔsʋlʋ́tɔ. 17 Ɩnʋ bʋ́tɩ́ ámʋ lénya ɔblɔ́ ɔtsɩ ámʋsʋ, pʋ́ mʋ ɔblɔ́ gya mʋ abí atráhɛsʋ. Amʋ́gyí ahá ánɩ́ bʋtegyi Bulu mblasʋ, bʋdɛ Yesu ɩwɩ adánsɩɛ gyí a. 18 Ɩnʋ bʋ́tɩ́ ámʋ lési ɔda ɔpʋ amʋ ɔnɔ́.
* 12:6 Nkɛ ɔpɩ́m ɔkʋlɛ lafanyɔ aduesie (1,260) ánfɩ igyi nfinsa mʋ́a ɩfʋn. 12:14 Nfinsa mʋ́a ɩfʋn igyi nkɛ ɔpɩ́m ɔkʋlɛ lafa-anyɔ aduesie (1,260). 12:18 Ɩ́nɩ bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ: Ɩnʋ nesi lɩɩ́ ɔpʋ amʋ ɔnɔ́.