13
Mbwɩkɩ́tá-atɔ Anyɔ Akʋ
Ɩ́nɩ ɔma a, nowun ánɩ́ ɔbwɩkɩ́tá-atɔ kpɔnkpɔntɩ ɔkʋ dɛ́dalɩ tsu ɔpʋ amʋtɔ ɔbá. Ɔbʋ nwun asienɔ́ pʋ́ nsiebí dú. Owíepa bun nsiebí ámʋ kugyíkʋsʋ. Bɔwanlɩ́n dá ánɩ́ ɩlɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ dɩ́nká nwun ámʋ kugyíkʋsʋ. Ɔbwɩ ámʋ gyí fɛ́ dundu, támɛ mʋ ayabi lomoní, mʋ akuti bʋ ɩswɩ́ fɛ́ osísré ayabi, mʋ ɔnɔ́ ɛ́ igyi fɛ́ gyatá ɔnɔ́. Bʋ́tɩ́ ámʋ lɔ́pʋ mʋ túmi, iwíegyí pʋ́ ɔwʋnlɩ́n kʋ há ɔbwɩ ánfɩ. Nowun ánɩ́ ɔlɔ kpɔnkpɔntɩ kʋ ɩdɩn ɔbwɩ ámʋ nwun asienɔ́ ámʋtɔ kʋlɛsʋ. Ɔlɔ ámʋ lómoní, ɩbɛ́talɩ́ mɔ́ mʋ, támɛ ɩlɛta, omowu. Ɩlɔwa ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ wánwan, bɛkplá buo mʋ. Bosúm bʋ́tɩ́ ámʋ, tsúfɛ́ alapʋ́ mʋ túmi há ɔbwɩ ámʋ. Bosúm ɔbwɩ ámʋ ɛ́, fɩ́tɛ́ bɛɛ, “Ma lɔ́fʋn ɔbwɩ ánfɩ? Ma ɔbɛ́talɩ́ lɩ́ɩ́ kɔ́ mʋ?”
Bulu lɛ́ha ɔbwɩ ámʋ ɔkpa ánɩ́ ɔblɩ́ abususʋ akpɔnkpɔntɩ pʋkʋsʋ lɩɩ mʋsʋ. Ɔlɛha mʋ ɔkpa ánɩ́ ɔbwɛ́ɛ túmila kugyíkʋá odeklé tsra adʋana-nyɔ (42), igyi nfinsa mʋ́a ɩfʋn ámʋtɔ. Ɔbwɩ ámʋ lóbwií ɔnɔ́, blɩ́ abususʋ pʋ́kpɔ́ɩ́ Bulu mʋa mʋ dá pʋ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋbʋ ɔsʋ́sʋ́, igyi mʋ otsiákpá amʋ. Bulu lɛ́ha mʋ ɔkpa ánɩ́ ɔkɔ́ɔ Bulu ahá, ogyi amʋ́sʋ́. Ɔlɛha mʋ ɔkpa ánɩ́ ogyíi iwíe abusuangyíabusuan, ɔblɩ́ɩgyíɔblɩ́ɩ, ɔmágyíɔmá pʋ́ ɔsʋlʋ́sʋ ahá ɔtsan-ɔtsan fɛ́ɛ́sʋ́. Ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ bósum ɔbwɩ ámʋ. Ahá ánɩ́ bʋmóosum mʋ gyí ahá ánɩ́ bɔwanlɩ́n amʋ́ adá wá Okúfabi amʋ́ʋ́ bɔpʋhá igyí asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn amʋ nkpa ɔwʋlʋ́tɔ́.
Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu. 10 Ɔhá ánɩ́ ɩda yaɩ́ ánɩ́ bɛ́kɩtá mʋ ndoun ɩsátɔ́ a, bɛ́kɩtá mʋ ɩsátɔ́, kpá mʋ nátɩ́. Nɩ́ ɩda yaɩ́ ánɩ́ ɔkʋ obésin ɔdayí ɔnɔ́ ɛ́ á, ɔdayí ɔnɔ́ obésin. Ɩ́nɩ sʋ Bulu ahá bʋtómi, abʋlɩɩ kínkín amʋ́ hógyitɔ.
11 Ɩnʋ nɛtrá wun ɔbwɩ ɔkʋ ɛ́ lɔ́wɔ dalɩ ɔsʋlʋ́tɔ. Ɔbʋ nsiebí anyɔ fɛ́ okúfabi, támɛ ɔlɔtɔɩ́ fɛ́ bʋ́tɩ́. 12 Ɔbwɩ ánfɩ lɩ́ɩ́ ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ ansɩ́tɔ́, ɔlɔyɔ mʋ agyʋ́má kugyíkʋ ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ túmitɔ. Ɩ́nɩ lɛ́ha ɔsʋlʋ́sʋ atsiápʋ́ fɛ́ɛ́ bosúm ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ́ʋ́ ɔlɔ lɛdɩnká mʋ, ɩlɛta, omowu ámʋ. 13 Ɔbwɩ nyɔɔsɩ amʋ lɔ́bwɛ osúna akpɔnkpɔntɩ. Ɔlɛha ogyá lɛkpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛda, ahá fɛ́ɛ́ bowun. 14 Ɔlɔpʋ osúna amʋ́ʋ́ ɔlɔbwɛ ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ ansɩ́tɔ́ ámʋ mlɛ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá ɔbɛ́ɛ, bʋpwɛ́ɛ ɔkpɩ, ogyi fɛ́ ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ́ʋ́ bɔwɔ mʋ ɔdayí ɩya anyɔ, omowu, ɔtráa otsie nkpa ámʋ. 15 Bulu lɛ́ha ɔbwɩ nyɔɔsɩ anfɩ ɔkpa ánɩ́ ɔwáa ɔkpɩ ámʋ ɔŋɛ́, fówun ɩbɛ́talɩ́ tɔ́ɩ́. Ɩnʋ ɔkpɩ ámʋ lɛ́ha ɔbɛ́ɛ, bʋmɔ́ɔ ahá ánɩ́ bʋmóosúm mʋ. 16 Ɔlɛha ánɩ́ bʋhɩ́ɛ ahá fɛ́ɛ́ nsʋ, amʋ́ gyɔpɩ ɩbɩsʋ ntɛ́ɛ amʋ́ ɔsʋkpɩ; nyebí ahandɛ, ahiánfɔ mʋ́a asikafɔ, nkpábi mʋ́a ɩwɩ agyípʋ́. 17 Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ fɛ́ tɔtɔ ntɛ́ɛ hɔ tɔtɔ, nkɛ́tɩ ɔhá ánɩ́ ɔbwɩ ámʋ nsʋhɩ́ɛtɔ, igyi mʋ ɩdá ntɛ́ɛ ibi ánɩ́ ɩlɩɩ́ há mʋ ɩdá dɩn mʋsʋ.
18 Ɩ́nɩ léhián nyánsa, mɛ́nɩ fɛ́talɩ́ nú ibi ámʋ asɩ. Ibi ámʋ ɩlɩɩ́ há ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ, igyi oyin ɔkʋ dá. Ibi ámʋ gyí lafasie aduesie-sie (666).