14
Okúfabi Amʋ Mʋa Mʋ Ahá
Ɩnʋ nɛlawun Okúfabi amʋ lɩ́ɩ́ Sionbʋsʋ. Ahá mpɩ́m lafakʋlɛ adʋana-na (144,000) bʋlɩɩ́ mʋ wá. Okúfabi amʋ mʋa mʋ Sɩ ɩdá dɩn amʋ́ ɔsʋkpɩ. Ɩnʋ nonu ɔmɛ kʋ tsú ɔsʋ́sʋ́ fɛ́ ntsu lábʋ́lá, ɩdɛkpa yi, ntɛ́ɛ ɔpráda dɛ́pʋtɩ́, ntɛ́ɛ fɛ́ nsankuo tsɔtsɔɔtsɔ bʋdɛda. Bʋdɛ ɩlʋ pɔpwɛ kʋ wa owíe obíá ámʋ, akɩankpapʋ ana ámʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ ansɩ́tɔ́. Ɔhaa má ɩnʋá ɔbɛ́talɩ́ súan ɩlʋ ámʋ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ, nkɛ́tɩ ahá mpɩ́m lafakʋlɛ adʋana-na (144,000) ámʋ́ʋ́ Bulu lahɔ amʋ́ nkpa tsú ɔsʋlʋ́sʋ ámʋ nkʋlɛ pɛ́. Alɩ ahá ánfɩ gyí ahá ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, bʋmeyín ɔtsɩ, bʋtobuo Okúfabi amʋ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́á ɔyɔ́ nɩ́. Amʋ́ nwunsʋ ɩkɔ ɔ́lɛka anyánkpʋ́sa fɛ́ɛ́tɔ́, fɛ́ atɔ́-abí gyankpapʋ há Bulu mʋa Okúfabi amʋ nɩ. Bʋtamawá afunu, ɔlala kʋkʋ ɛ́ ɩma amʋ́ ɩwɩ.
Bulu-abɔpʋ Abasá Asʋn Blɩ́hɛ́
Ɩnʋ nɛlawun Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋá ɔna afútɔ́, ɔdɛ asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ ɩbʋ nʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ amʋ. Ɔbá bɛbláa ɔyɩ́tɔ́ ahá, abusuangyíabusuan, ɔblɩ́ɩgyíɔblɩ́ɩ ablɩ́pʋ́, ɔmágyíɔmátɔ́ ahá pʋ́ ahá ɔtsan-ɔtsan. Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɔ́kplʋn blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩnya Bulu ifú, amlɩwa mʋ numnyam, tsúfɛ́ mʋ asʋ́ngyíbɩ lafʋn. Mlɩsum mʋ. Mʋlɔ́bwɛ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ, ɔpʋ mʋ́a ntsu fɛ́ɛ́!”
Bulu-ɔbɔpʋ onyɔɔsɩ ɛ́ lóbuo mʋ, bɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Babilon labwíé. Wúlu yilé Babilon labwíé. Tsúfɛ́ Babilon lahá ɔmá-ɔmá banu mʋ mbʋatɔ-ntá ánɩ́ ɩtɛhá Bulu ɔblɔ́ tɔkʋ́sʋ́!”
Bulu-ɔbɔpʋ saasɩ ɛ́ búo amʋ́, ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ ɔkʋ lósum ɔbwɩ ámʋ mʋa mʋ ɔkpɩ ámʋ, há bɔpʋ amʋ́ nsʋhɩ́ɛtɔ hɩɛ mʋ ɔsʋkpɩ ntɛ́ɛ mʋ ɩbɩ nsʋ a, 10 alɩ ɔhá ámʋ obónu Bulu ɔblɔ́-ntá, bʋmɛfráa mʋ́ asa bɛtsɛɩ́ mʋ́ wá Bulu ɔblɔ́-ɛwɛtɔ nɩ́. Bulu ɔbɔ́pʋ ogyá mʋ́a atonkodu bɩ́tɩ́ mʋ ɩsʋ, mʋ abɔpʋ wankɩ́hɛ́ pʋ́ Okúfabi amʋ ansɩ́tɔ́. 11 Amʋ́ ɩsʋbɩtɩ́ ogyá ámʋ ogyási bɔ́kʋsʋ́ yɔ́ ɔsʋ́sʋ́ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. Alɩ ahá ámʋ gyí ahá ámʋ́ʋ́ bosúm ɔbwɩ ámʋ pʋ́ mʋ ɔkpɩ, ɔbwɩ ámʋ nsʋhɩ́ɛtɔ dɩn amʋ́sʋ́ ámʋ nɩ. Ɩwɩ móolwií amʋ́ ɛkɛkɛɛkɛ.”
12 Ɩ́nɩ sʋ́ ilehián ánɩ́ Bulu ahá bótomi lɩ́ɩ́ kínkín, gyi Bulu mblasʋ, wá ɔnɔkwalɩ há Yesu nɩ.
13 Ɩnʋ nonu ɔmɛ kʋ lótsu ɔsʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn tswɩ fɛɛ, ‘Ansɩ́ bégyi ahá ánɩ́ bówu anɩ Wíe agyʋ́mátɔ́ tsú séi pʋ́ya!’ ”
Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Ee, ɩbʋ mʋ́tɔ́. Ansɩ́ bégyi amʋ́ lɛ́lɛ́. Bɛ́da ɔkpʋ́nʋ́ tsú amʋ́ ipian fɛ́ɛ́tɔ́, tsúfɛ́ amʋ́ bwɛhɛ́ wankláán bóbuo amʋ́.”
Bulu Asʋ́ngyí Ɩwɩ Atowunhɛ
14 Ɩnʋ nɛlákɩ a, agyinde futútú kʋ nɩ́. Ɔha ɔkʋá ogyi fɛ́ Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ tsie agyinde ámʋsʋ. Obun sika pɛpɛ owíepa, ɔdɛ tsɩnɩ kláklá kʋ. 15 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ ɛ́ lɛ́dalɩ tsu ɔsʋ́sʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa ɩnʋ ba. Mʋ́ʋ́ ɔlɔkplʋ́n bláa ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie agyindesʋ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Pʋ fʋ́ ɔdayí ámʋ tɩn atɔ́-abí, tsúfɛ́ ɔsʋlʋ́sʋ atɔ́-abí lapɛ́ yɔ́ɩ́. Mʋ́ tɩ́nbɩ lafʋn!” 16 Mʋ́ sʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie agyindesʋ ámʋ lɛ́tɩnkɩ́ mʋ tsɩnɩ amʋ, tɩn ɔsʋlʋ́sʋ atɔ́-abí ámʋ fɛ́ɛ́.
17 Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ ɛ́ lɛ́dalɩ tsu ɔsʋ́sʋ́ Bulu ɔtswɛ́kpa obuto ɩnʋ. Mʋ ɛ́ ɔdɛ tsɩnɩ kláklá kʋ.
18 Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋá ɔbʋ túmi ogyá ámʋsʋ ɛ́ lɛ́dalɩ tsu afɔdɩɛ-asubwi ámʋ asɩ ba. Ɔlɔkplʋ́n bláa Bulu-ɔbɔpʋ amʋ́ʋ́ ɔdɛ tsɩnɩ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Pʋ fʋ́ tsɩnɩ amʋ ka wáɩn-abí ámʋ ɔkpɩtsa, tsúfɛ́ abí ámʋ ɩlapɛ́.” 19 Mʋ́ sʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɔ́tswɩ mʋ tsɩnɩ amʋ káka ɔsʋlʋ́sʋ wáɩn-abí ɔkpɩtsa fɛ́ɛ́, kpá wáɩn-abí ámʋ wá ɔtɩ́nɛ́á bʋtenyímɛ́ ntsu lɛ́ mʋ́tɔ́. Ɩ́nɩ ɩlɩɩ́ há Bulu ɔblɔ́. 20 Wúlu amʋ mmuátse benyímɛ́ wáɩn-abí ámʋ. Obugya lɛ́dalɩ mʋ́tɔ́, ɩdɛtsʋ́ʋn waa fɛ́ ntsu tsʋnhɛ. Mʋ́ ɩswɩ́tɔ́ bɔ́bwɛ máɩlɩ lafakʋlɛ adukwe (180). Mʋ́ oklú ɛ́ bɔ́bwɛ ayabi anu.