15
Bulu-abɔpʋ Pʋ́ Asʋn Wunhɛ Asienɔ́ Tráhɛ
Ɩnʋ nowun osúna bámbá kʋá ɩbʋ ifú, ɩbʋ wánwan ɔsʋ́sʋ́. Nowun ánɩ́ Bulu-abɔpʋ asienɔ́ bʋdɛ asʋn wunhɛ asienɔ́ ánɩ́ Bulu ɔbɔ́pʋbɩ́tɩ́ ahá ɩsʋ asa ɩklʋntɔ bólwií mʋ.
Ɩnʋ nowun ɔpʋ kʋá igyi fɛ́ ahʋhwɛ́, ɩlɛpɛ fɛ́ ogyá. Nowun ánɩ́ ahá bʋlɩɩ́ mʋ́ ɔnɔ́, bʋdɛ Bulu nsankuo. Alɩ ahá ánfɩ gyí ahá ánɩ́ bakɔ́ gyi ɔbwɩ gyankpapʋ amʋ mʋa mʋ ɔkpɩ ámʋ pʋ́ nsʋhɩ́ɛ-ibi ámʋ́ʋ́ ɩlɩɩ́ há mʋ dá ámʋsʋ nɩ́. Bʋdɛ Bulu osúmbi Mose mʋa Okúfabi amʋ ɩlʋ wa bɛɛ,
“Anɩ Wíe Otúmípʋ,
fʋ́ bwɛhɛ́ bʋ ifú, ɩbʋ wánwan.
Fʋ́ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́ igyi ɔnɔkwalɩ, ɩda ɔkpa.
Owíeá mʋ iwíegyí tamamɔ́ ɔnɔ́.
Anɩ Wíe, ma oméenya fʋ́ ifú, wá fʋ́ numnyam?
Tsúfɛ́ fʋ́ nkʋlɛ lɔ́wankɩ́.
Ɔma fɛ́ɛ́ bɛ́ba bosúm fʋ́,
tsúfɛ́ falɛ́ fʋ́ yilébwɛ ɔwan.”
Ɩ́nɩ ɔma a, nɛkɩ ɔsʋ́sʋ́, nowun ánɩ́ Bulu ɔtswɛ́kpa obu, igyi tati-obu ámʋ́ʋ́ itosúná ánɩ́ Bulu bʋ amʋ́ wá ámʋ ɔnɔ́ ɩya. Nowun mʋ́tɔ́ Ɔwankɩ́kpá amʋ. Nowun Bulu-abɔpʋ asienɔ́ amʋ́ʋ́ bɔpʋ asʋn wunhɛ kpɔnkpɔntɩ asienɔ́ bá amʋ. Bɛdalɩ tsu Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ. Bɔwa ɔhráda atadɩɛá ɩlɔwankɩ́, ɩdɛ ogyá kpa, bɔpʋ sika pɛpɛ ɔfɛ́ tsán. Akɩankpapʋ ana ámʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́ha Bulu-abɔpʋ asienɔ́ ámʋtɔ okugyíɔkʋ sika blanwébi ánɩ́ Buluá ɔbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ ɔblɔ́ ɩbɔ mʋ́ dɛ́dɛ́dɛ́dɛ́. Bulu numnyam pʋ́ mʋ túmi lɛha ogyási lɔbʋlá Bulu Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ fɛ́ɛ́. Ɔhaa mɛ́talɩ́ bítíwíé mʋ́tɔ́, yɔ́fʋn brɛ́á Bulu-abɔpʋ asienɔ́ ámʋ batsɛ́ɩ́ asʋn wunhɛ asienɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ wʋ́lɩ́ ɔsʋlʋ́sʋ.