17
Obu-ɔnɔ́ Otsiápʋ́ Kpɔnkpɔntɩ Ámʋ
Ɩnʋ Bulu-abɔpʋ abasíénɔ́ ámʋ́ʋ́ bɛkɩtá ablanwébi ámʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́ba bɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Ba, ansuna fʋ́ alɩá brɛ́á Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ obu-ɔnɔ́ otsiápʋ́ kpɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ otsie ntsu tsɔtsɔɔtsɔsʋ ámʋ ɩsʋ. Mʋa ɔyɩ́tɔ́ awíe fɛ́ɛ́ batɔ́ mbʋa. Ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ banu mʋ mbʋatɔ-ntá bʋ́.”
Ɩnʋ Ɔŋɛ́ ámʋ lɛ́ba mɩsʋ, Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lótsu mɩ́ ya dimbísʋ́. Nowun ɔtsɩ ɔkʋ tsie ɔbwɩkɩ́tá-atɔ pɛpɛ ɔkʋsʋ ɩnʋ. Ɔbwɩ ámʋ bʋ nwun asienɔ́ pʋ́ nsiebí idú. Bɔwanlɩ́n adá ánɩ́ ɩlɔkʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ dɩ́nká mʋ ɩwɩ fɛ́ɛ́. Ɔtsɩ ámʋ lɔ́wa atadɩɛá igyi faasɩ ntsu mʋ́a pɛ́pɛ. Ɔlɔwa abutó wʋlɩhɛ ɔtsan-ɔtsan, ɔdɛ sika pɛpɛ owebi mʋ gyɔpɩtɔ. Akisítɔ pʋ́ mʋ obu-ɔnɔ́tsiá ifin lɔbʋlá mʋ́ dɛ́dɛ́ɛ́dɛ́. Bɔwanlɩ́n ɩdá kʋá mʋ́ asɩ leŋaín dɩ́nká mʋ ɔsʋkpɩ bɛɛ, “Wúlu yílé Babilon, obu-ɔnɔ́ atsiápʋ́ fɛ́ɛ́ oyín. Ɔsʋlʋ́sʋ akisítɔ fɛ́ɛ́ owíe.” Nowun ánɩ́ ɔtsɩ ámʋ lanu Bulu ahá obugya bʋ́. Ahá ánfɩ bɔmɔ Yesu ɩwɩ adánsɩɛgyí sʋ nɩ́.
Brɛ́á nowun mʋ a, ɔnɔ́ lobwie mɩ́. Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́fɩtɛ́ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntogyi ɔnɔ́ labwíé fʋ́ alɩ? Nɛ́lɛ asʋn ŋaínhɛ́á ɩbʋ ɔtsɩ ámʋ mʋa ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ́ʋ́ ɔbʋ nwun asienɔ́ mʋ́a nsiebí dú ámʋ asɩ súná fʋ́. Ɔbwɩ ámʋ́ʋ́ fowun amʋ latsíá kɩ. Ɔtráa ɔma ɩnʋ séi, ɔbɛ́laba. Támɛ ɩmɔ́ɔwa ɔpá ɔbɛ́dalɩ tsu ɩlán klúklúúklú ámʋ́ʋ́ ɩma ɔka ámʋtɔ yɔ́ ɔhɩkpá. Ɔsʋlʋ́sʋ atsiápʋ́ amʋ́ʋ́ Bulu mɔ́wanlɩ́n amʋ́ adá wá nkpa ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ tsú brɛ́á ɔyɩ́ lefi asɩ ámʋ ɔnɔ́ bóbwie amʋ́, tsúfɛ́ bowun ánɩ́ ɔbwɩ ámʋ́ʋ́ oletsiá, ɔtráa ɔma ɩnʋ ámʋ lalá bá.
“Ɩ́nɩ léhián nyánsa ánɩ́ bɔ́pʋnú mʋ́ asɩ. Nwun asienɔ́ ámʋ igyi abʋ asienɔ́* ánɩ́ ɔtsɩ ámʋ dɛ́ iwíe gyí mʋ́sʋ́. 10 Nwun asienɔ́ ámʋ ɩlɩɩ́ há awíe asienɔ́ ɛ́. Abanú bawú bɔtsʋn, osiesɩ tsíe obíásʋ́ séi á. Osienɔ́sɩ́ mɔ́kʋ́nyá ba. Ɔbá á, brɛ́ kpalobí kʋ pɛ́ obétsiá. 11 Owíe okwesɩ gyí ɔbwɩ ámʋ́ʋ́ oletsiá, ɔtráa ɔma ɩnʋ séi ámʋ. Abasíénɔ́ ámʋtɔ ɔkʋlɛ ogyi. Mʋ ɛ́ ɔbɛ́hɩ fɛ́ mʋ aba ámʋ.
12 “Nsiebí dú ámʋ́ʋ́ fowun amʋ igyi awíe idú ánɩ́ bʋmɔkʋ́nyá tsíá obíásʋ́. Támɛ bɛ́yaɩ́ amʋ́ mbíásʋ́ amʋ́ iwíe ogyíkpá. Amʋ́a ɔbwɩ ámʋ bégyi iwíe brɛ́ itinbí. 13 Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́bwɛ agywɩɩn kʋlɛ, pʋ́ amʋ́ túmi há ɔbwɩ ámʋ. 14 Amʋ́a ɔbwɩ ámʋ bɔ́kɔ Okúfabi amʋ, támɛ Okúfabi amʋ obégyi amʋ́sʋ́, tsúfɛ́ mʋgyí asɩ́tɔ́ Ɔsɩ́ pʋ́ awíetɔ Owíe nɩ. Mʋ abúopʋ gyí ahá ámʋ́ʋ́ Bulu latɩ́ amʋ́, lɛ́ amʋ́, bʋbʋ ɔnɔkwalɩ há mʋ amʋ.”
15 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Ntsu tsɔtsɔɔtsɔ ámʋ́ʋ́ fowun ánɩ́ obu-ɔnɔ́ otsiápʋ́ ámʋ tsie mʋ́sʋ́ ámʋ ɩlɩɩ́ há ɔmá-ɔmá pʋ́ ɔblɩ́ɩ ɔtsan-ɔtsantɔ ahá. 16 Nsiebí dú ámʋ́ʋ́ fowun ɔbwɩ ámʋ nwunsʋ ámʋ ɛ́ ɩlɩɩ́ há awíe idú ánɩ́ mʋa amʋ́nyɔ bégyi iwíe. Amʋ́ fɛ́ɛ́ bólu obu-ɔnɔ́ otsiápʋ́ ámʋ, swɩ́ɩ́ mʋ atɔ́ fɛ́ɛ́, lɛ́ mʋ yayá, wɩ́ mʋ aye, wá tráhɛ ogyá, ɩbɔ́hɔ plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́. 17 Tsúfɛ́ Bulu lɔ́pʋ agywɩɩn ánfɩ wá amʋ́ fɛ́ɛ́ nwuntɔ, mɛ́nɩ bɔ́bwɛ mʋ apɛ́. Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́pʋ amʋ́ túmi há ɔbwɩ ámʋ, yɔ́fʋn brɛ́á Bulu asʋ́n ámʋ fɛ́ɛ́ ɩbɛ́ba mʋ́tɔ́.”
18 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́trá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtsɩ ámʋ́ʋ́ fowun atowunhɛ amʋtɔ ámʋ gyí wúlu yíléá ɩdɛ ɔsʋlʋ́sʋ awíe fɛ́ɛ́sʋ́ gyí nɩ.”
* 17:9 Abʋ asienɔ́ ánfɩsʋ Roma wúlu ɩdɩn nɩ́.