18
Babilon Bwie
Ɩ́nɩ ɔma a, nɛtrá wun Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ ɛ́ dɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ ɔbá. Ɔbʋ túmi kpɔnkpɔntɩ. Mʋ numnyam dɛwankɩ́ wʋ́lɩ́ ɔsʋlʋ́sʋ. Ɔlɔkplʋ́n kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Babilon labwíé! Wúlu yílé Babilon labwíé! Ɩlamlí ɔŋɛ laláhɛ ɔtsan-ɔtsan fɛ́ɛ́ oŋaínkpá. Ɩlabwɛ́ isia há mbubwi laláhɛ pʋ́ mbwɩkɩ́tá-atɔ laláhɛ fɛ́ɛ́. Tsúfɛ́ alapʋ́ mʋ mbʋatɔ-ntá ámʋ dá ɔmá-ɔmá fɛ́ɛ́ ɔnɔ́. Mʋa ɔyɩ́tɔ́ awíe fɛ́ɛ́ batɔ́ mbʋa. Ibíá agyípʋ́ fɛ́ɛ́ banyá ɩwɩ tsú nkpa ámʋ́ʋ́ olegyi amʋtɔ.”
Ɩnʋ nɛlanú ɔmɛ kʋ tsú ɔsʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ,
“Mɩ́ abí, mlɩlɛ ɩwɩ lɛ mʋtɔ!
Mlɩmáwa ɩbɩ mʋ lakpan ámʋtɔ,
mɛ́nɩ mʋ asʋn wunhɛ amʋ kʋ mɛ́ɛba mlɩsʋ.
Tsúfɛ́ mʋ lakpan lawɔ nwʋlʋ́táa.
Mʋ́ sʋ Bulu lakáɩ́n mʋ́sʋ́.
Pʋ mʋ lalahɛá alapʋ́gyí fʋ́ ahá ka mʋ ɩkɔ.
Pʋ mʋ bwɛhɛ́ ka mʋ ɩkɔ tsenyɔ-tsesa.
Ɔlɔpʋ nta kpekplé há ahá bonu.
Mʋ́ sʋ pʋ mʋ́á ɩbʋ ɔnlɩn dʋn mʋ́ aku anyɔ ha mʋ onu.
Alagyi ɔdwɛ laláhɛ, tsú ɩwɩ dʋbɩ.
Mʋ́ sʋ pʋ ɩwɩɔsɩn mʋ́a asʋn wunhɛ ka mʋ ɩkɔ séi.
Ɔtɛbláa mʋ ɩwɩ ɔbɛ́ɛ,
‘Owíe tsɩhɛ́ ngyi, ntsie mɩ́ obíásʋ́.
Megyí ɔsʋrapʋ ngyi, mmɔ́ɔwa nwɛ ɛkɛkɛɛkɛ!’
Mʋ́ sʋ asʋn wunhɛá igyi akʋ́n, isú pʋ́ lowu bɔ́tʋ mʋ ɛkɛwʋ́lɛ pɛ́.
Bɔ́wa mʋ ogyá, ɔbɔ́hɔ plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́,
tsúfɛ́ Otúmípʋ anɩ Wíe Bulu gyí. Mʋdɛ́ mʋ ɩsʋ bɩtɩ́.”
Ɔsʋlʋ́sʋ awíe amʋ́ʋ́ mʋa amʋ́nyɔ bɔtɔ mbʋa, begyi ɔdwɛ laláhɛ amʋ bówun mʋ ogyási, su kpisíi. 10 Mʋ ipian ámʋ́ʋ́ odewúun amʋ ɩbɔ́wa amʋ́ ifú. Mʋ́ sʋ bɛ́lɩɩ́ tsútsúútsú blɩ́ bɛɛ, “Gyɔwɩ nɩ́! Babilon gyɔwɩ nɩ́! Wúlu kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ, nkálɩ sʋ Bulu labɩ́tɩ́ fʋ́ ɩsʋ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ alɩ?”
11 Ɔyɩ́tɔ́ bíá agyípʋ́ bósu, gyi awɩrɛhɔ, tsúfɛ́ ɔhaa trá ɔma ɩnʋá ɔbɔ́hɔ amʋ́ atɔ fɛhɛ́. 12 Mʋlétsiá hɔ sika pɛpɛ pʋ́ sika futútú atɔ́, abwi wankláán pʋ́ abutó wʋlɩhɛ, ɔhráda, ago, srɩ́kɩ atati pʋ́ atati pɛpɛ, nyíá ɩbʋ ɔfan, atɔ́á bɔpʋ sʋ́rʋ́fɔ́-ɩsɛ bwɛ́, mʋ́á bɔpʋ nyíá ɩbʋ ibíá sré, pʋ́ mʋ́á bɔpʋ kɔɔ́brɩ mʋ́á dátɔ pʋ́ abwiá ɩhɩ́ɛ́ bʋ akɩ́lɛ aná fɛ́ɛ́ bwɛ́ tsɔtsɔɔtsɔ tsú amʋ́ wá. 13 Oletsiá hɔ amʋ́ pɩ́prɩ, ɔhɩ́ɛ́n, ohuam, apʋsɛ, ntá, olif-nfɔ, nfúó wankláán, ayó, nnantswie, akúfa, mpɔnkɔ, akeké, tsíá hɔ ahá nkpábi kʋ́ráá.* 14 Bósu blɩ́ bɛɛ, “Ntobí ámʋ́ʋ́ fʋtekle amʋ fɛ́ɛ́ ladálɩ fʋ́ ɩbɩ. Atɔ́ ámʋ́ʋ́ fʋ́tɔpʋ́wá bite ámʋ fɛ́ɛ́ lahʋ́lɩ fʋ. Fʋmɛ́ɛtrá wun mʋ́ ɛkɛkɛɛkɛ!” 15 Bíá agyípʋ́ amʋ́ʋ́ batsʋn mʋsʋ nyá ɩwɩ ámʋ fɛ́ɛ́ bɛ́lɩɩ́ ɩfʋ́ntɔ́, tsúfɛ́ bʋdɛ ifú nya ánɩ́ bówun mʋ ɩwɩɔsɩn ámʋ odu. Bɛ́kɩ mʋ ipian ámʋ, su gyi awɩrɛhɔ! 16 Bɛ́blɩ́ bɛɛ, “Gyɔwɩ nɩ́! Wúlu yilé, gyɔwɩ nɩ́! Tɛkɩ fʋhɩ́ɛ́ fʋbʋ akɩ́lɛ. Atati fútútú mʋ́a pɛ́pɛ pʋ́ ago fʋtɛdɩ́dá. Sika pɛpɛ atɔ́ mʋ́a abutóá ɩdɛ ogyá kpa srasrasra fʋtɔwá. 17 Atonyahɛ́ tsɔtsɔɔtsɔ ánfɩ fɛ́ɛ́ lahʋ́lɩ fʋ ɔtsáwʋlɛ pɛ́!”
Ntsusʋ-yibi akanpʋ́, mʋ́ ahandɛ pʋ́ mʋ́tɔ́ agyʋ́má ayɔpʋ́ pʋ́ ibíá agyípʋ́ fɛ́ɛ́ bɔ́wa ɩfɔ́ mʋ wá. 18 Nɩ́ bowun mʋ ogyási amʋ a, bɔ́sʋrá okitikíti bɛɛ, “Wúlu mɔmʋ lɔ́fʋn wúlu ánfɩ ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́?” 19 Bɛ́kpa ɩsɩ wá nwuntɔ, gyi awɩrɛhɔ, blɩ́ bɛɛ, “Gyɔwɩ nɩ́. Wúlu yilé, gyɔwɩ nɩ́! Fʋ́ nyatɔ anɩ ntsusʋ ayibi awíe fɛ́ɛ́ anɩlanyá ɩwɩ tsú. Fʋ́ ɩwɩsʋ atɔ́ fɛ́ɛ́ lahɩ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́!”
20 Ɔsʋ́sʋ́ atsiápʋ́ fɛ́ɛ́, mlɩnya ansigyí. Bulu ahá, mʋ sumbí ayɔpʋ́ pʋ́ mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ fɛ́ɛ́, mlɩnya ansigyí. Tsúfɛ́ Bulu lagyi mʋ asʋ́n, bɩ́tɩ́ mʋ ɩsʋ, ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ alapʋ́gyí mlɩ ámʋ sʋ.
21 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ ɔwʋnlɩ́npʋ́ ɔkʋ lótsu ibwi kpɔnkpɔntɩ kʋ, tswɩ wa ɔpʋtɔ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Alɩ́ Bulu ɔbɔ́pʋ ɔblɔ́ bwíé wúlu yilé Babilon, ɔhaa mɛ́ɛtrá wun mʋ́ ɛkɛkɛɛkɛ nɩ́. 22 Ɔhaa mɛ́ɛtrá nu ɔsankuo adapʋ́, ɩlʋ awapʋ́, ɔtɛ́ntɛ afʋlɩ́pʋ́ pʋ́ ɩkpɛ afʋlɩ́pʋ́ nka wúlu amʋtɔ ɛkɛkɛɛkɛ. Ɩbɩ ɔnɔ́ agyʋ́má kʋkʋʋkʋ ɛ́ ɩmɛ́ɛtrá tsiá ɩnʋ. Bʋmɛ́ɛtrá kwɛ nfúó ɩnʋ ɛkɛkɛɛkɛ. 23 Ɔkandɩ́ɛ kʋkʋ mɛ́ɛtrá wankɩ́ wʋ́lɩ́ ɩnʋ, ɔhaa ɛ́ mɛ́ɛtrá nu okúlu mʋ́a ɔká pɔpwɛ ɔmɛ ɩnʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Tsúfɛ́ tɛkɩ mʋ ibíá agyípʋ́ gyí aha kpɔnkpɔntɩ ɔyɩ́tɔ́ nɩ́. Alapʋ́ mʋ atɔ́la mlɛ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́, há bafwɩ́!
24 “Babilon brɔnʋsʋ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ obugya ibun. Mʋlɔ́mɔ Bulu ahá ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́ nɩ́.”
* 18:13 ahá nkpábi ntɛ́ɛ anyánkpʋ́sa-oyí mʋ́a akláa.