19
Ɩ́nɩ fɛ́ɛ́ ɔma a, nonu ɔmɛ kʋá igyi fɛ́ ɔdɔm ánɩ́ bʋdɛkplʋ́n kʋklʋ́kʋ́ʋ́ ɔsʋ́sʋ́. Bʋdɛblɩ́ bɛɛ, “Halelúia!* Anɩ Bulu tɔhɔ ahá nkpa. Mʋ nkʋlɛ bʋ́ʋ túmi mʋ́a numnyam, tsúfɛ́ mʋ ɩsʋbɩtɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ, ɩda ɔkpa. Alabɩ́tɩ́ okipʋ́ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋ mʋ obu-ɔnɔ́ tsiá yíntá ɔyɩ́tɔ́ ámʋ ɩsʋ, alafɩ́tɛ́ mʋ asúmpʋ́ obugya tsú mʋ wá.” Bʋtráa bʋdɛkplʋ́n kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ bɛɛ, “Halelúia! Wúlu amʋ ogyási lakʋ́sʋ́ yɔ́ ɔsʋ́sʋ́ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́!” Ɩnʋ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ pʋ́ akɩankpapʋ ana ámʋ bemlí bun súm Bulu ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíá ámʋsʋ, blɩ́ bɛɛ, “Amen! Halelúia!”
Okúfabi Amʋ Ɔká Otsiákɛ
Ɩnʋ ɔmɛ kʋ lɛlɩn tsú owíe obíá ámʋtɔ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ Bulu asúmpʋ́á mlɩtenyá mʋ ifú, nyebí ahandɛ fɛ́ɛ́, mlɩkanfʋ anɩ Bulu ámʋ!” Mʋ́ ɔma a, ɔmɛ tsɔtsɔɔtsɔ lɛlɩn, fɛ́ ntsu bʋ́láhɛ́ dɛ́tsʋ́ʋn waa, ntɛ́ɛ ɔpráda dɛpʋtɩ́ kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Halelúia! Anɩ Wíe Bulu Otúmípʋ amʋ dɛ́ iwíe gyí. Mlɩha anya ansigyí, ɩwɩ ɩsankɩ anɩ, awa mʋ numnyam! Tsúfɛ́ Okúfabi amʋ ɔká otsiákɛ lafʋn. Mʋ ka ámʋ lahɩ́hɩ́ɛ ɩwɩ tá.” Bɛha mʋ ɔkpa bɛɛ, ɔwáa ɔhráda atadɩɛá ɩlɔwankɩ́, ɩdɛ ogyá kpa. (Ɔhráda atadɩɛ ánfɩ ɩlɩɩ́ há Bulu ahá yilébwɛ.)
Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn fɛɛ, ‘Bulu layúlá ahá ánɩ́ alatɩ́ Okúfabi amʋ ɔkátsiá nkɛ ámʋ asɩ.’ ” Mʋ́ʋ́ ɔlɛtrá bla mɩ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ánfɩ igyi ɔnɔkwalɩ, Bulu wá itsú.”
10 Ɩnʋ nemlí bun mʋ ayabitɔ, mbɛ́ɛ ansum mʋ, támɛ ɔlɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Mábwɛ! Tsúfɛ́ Bulu osúmbi ngyi fɛ́ fʋ́a fʋ́ apíó ámʋ́ʋ́ mlɩdɛ́ Yesu ɩwɩ adánsɩɛ gyí amʋ. Sum Bulu nkʋlɛ pɛ́!
“Tsúfɛ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ Yesu ɩwɩ adánsɩɛ gyí amʋ bʋbʋ Bulu ɔnɔ́sʋ́ asʋ́nblɩ́ ɔŋɛ́.”
Ɔpɔnkɔ Futútúsʋ́ Ɔdɩnkápʋ́
11 Ɩnʋ mʋ́á nówun a, ɔsʋ́sʋ́ lafínkí. Nɛlákɩ a, ɔpɔnkɔ futútú ɔkʋ lɩ́ɩ́ á! Mʋsʋ ɔdɩnkápʋ́ amʋ ɩdá gyí, “Yilé Ɔbwɛpʋ́ pʋ́ Ɔnɔkwalɩpʋ.” Otegyi asʋ́n, ɔtɔkɔ́ ɩsá ɛ́ ɔnɔkwalɩsʋ. 12 Mʋ ansíbi aklambi igyi fɛ́ ogya plɛnplɛn. Owíepa tsɔtsɔɔtsɔ ibun mʋ nwun. Ɔbʋ dá kʋá bɔwanlɩ́n dɩ́nká mʋsʋ, ɔhaa méyín mʋ́ tsɩ́a mʋtɔ. 13 Ɔlɔwa ligá ánɩ́ bɔwa mʋ́ obugyatɔ. Mʋ ɩdá gyí, “Bulu Asʋ́n.” 14 Ɔsʋ́sʋ́ ɩsá akɔpʋ́ bʋdɩn mpɔnkɔ futútúsʋ́. Bɔwa ɔhráda atadɩɛá ɩlɔwankɩ́, ɩdɛ ogyá kpa bʋbuo mʋ. 15 Ɔdayí ɩya anyɔ kláklááklá kʋ lɛdalɩ tsu mʋ ɔnɔ́. Mʋ́ ɔbɔ́pʋsáɩ́n ɔmá-ɔmá bun nɩ. Ɔbɔ́pʋ owuntɔlɩn kpá amʋ́. Bulu Otúmípʋ amʋ ɔblɔ́ kpɔnkpɔntɩ ámʋ ɔbɔ́pʋnyímɛ́ amʋ́ fɛ́ alɩá bʋtenyímɛ́ wáɩn-abí. 16 Ɩdá ánɩ́ bɔwanlɩ́n dɩ́nká ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔdɩn ɔpɔnkɔ futútú ámʋ atadɩɛsʋ pʋ́ mʋ obíánsʋ́ gyí, “Asɩ́tɔ́ Ɔsɩ́, Awíetɔ Owíe.”
17 Ɩnʋ nowun Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɩ́ɩ́ owítɔ́. Ɔlɔkplʋ́n kpolí mbubwi ánɩ́ bʋna afútɔ́ fɛ́ɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩba! Mlɩbefia Bulu ɔpʋ́nʋ́ kpɔnkpɔntɩ ámʋ́ʋ́ alatswɩ ha mlɩ ámʋ asɩ! 18 Mɛ́nɩ mlégyi awíe, ɩsá ɔnɔ́ alɩɩ́pʋ́, ɩsá akɔpʋ́ akinkín, mpɔnkɔsʋ adɩnkápʋ́ pʋ́ amʋ́ mpɔnkɔ, ɔyɩ́tɔ́ ahá, ɩwɩ agyípʋ́, nkpábi, nyebí pʋ́ ahandɛ fɛ́ɛ́ aye.”
19 Ɩnʋ nowun ánɩ́ ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ mʋa ɔsʋlʋ́sʋ awíe pʋ́ amʋ́ ɩsá akɔpʋ́ fɛ́ɛ́ bɛkpa aba bɔyɔ́kɔ ɔpɔnkɔ futútúsʋ́ ɔdɩnkápʋ́ amʋ mʋa mʋ ɩsá akɔpʋ́. 20 Támɛ begyi ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋsʋ, bɛkɩtá mʋa mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ́ʋ́ ɔtɔbwɛ́ osúna akpɔnkpɔntɩ mʋ ɩdátɔ́ ámʋ. Ofúla amʋ ɔlɔpʋmlɛ́ ahá ámʋ́ʋ́ ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ nsʋhɩ́ɛtɔ dɩn amʋ́sʋ́, bʋtosúm ɔkpɩ ámʋ́ʋ́ bɔpwɛ lɩan ɔbwɩ ámʋ nɩ. Bɔtswɩ ɔbwɩ ámʋ mʋa mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ wá ogyá paatɩ kpɔnkpɔntɩá ogyá mʋ́a atonkodu ɩhɩ́ɛ́ detsií mʋ́tɔ́. 21 Ɔpɔnkɔsʋ ɔdɩnkápʋ́ amʋ lɔ́pʋ ɔdayí ɩya anyɔ ámʋ́ʋ́ ɩlɛdalɩ tsu mʋ ɔnɔ́ ámʋ mɔ́ ɩsá akɔpʋ́ atráhɛ amʋ fɛ́ɛ́. Mbubwi amʋ begyi amʋ́ aye plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́.
* 19:1 Halelúia igyi Hebrifɔ ɔblɩ́. Mʋ́ asɩ gyí, Kanfʋ anɩ Wíe Bulu! 19:10 Ntɛ́ɛ Ɔnɔkwalɩ amʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bɛlɛ ɔwan ámʋ tɛ́há ahá bʋtɛtálɩ́ blɩ́ Bulu asʋ́n ámʋ nɩ.