20
Bɔwa Ɔbʋnsám Ɩkan Nfí Ɔpɩ́m
Ɩnʋ nowun ánɩ́ Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́. Ɔdɛ ɩlán klúklúúklúá ɩma ɔka sáafɩ pʋ́ ɩkan kpɔnkpɔntɩ kʋ. Ɔlɛkɩtá bʋ́tɩ́, ogyi ɩwɔ dada amʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Ɔbʋnsám ntɛ́ɛ Satan amʋ, ɔlɔwa mʋ ɩkan nfí ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ. Ɔlɔtswɩ mʋ wá ɩlán klúklúúklú ámʋtɔ, fin mʋ́, wá mʋ́ ɔnɔ́ sáafɩ, mɛ́nɩ Ɔbʋnsám mɛ́ɛtrá talɩ́ mlɛ́ ɔmá-ɔmá ámʋ. Nfí ɔpɩ́m ámʋ ɔma asa bɛ́lɛ mʋ kpalobí.
Mʋ́ ɔma a, nowun awíe-mbíá kʋ. Ahá ámʋ́ʋ́ bahá amʋ́ ɔkpa ánɩ́ bégyi asʋ́n ámʋ bʋtsie mʋ́sʋ́. Nowun aha akʋ ɔkláa. Amʋ́gyí ahá ánɩ́ bɛtɩn amʋ́ Yesu ɩwɩ adánsɩɛgyí pʋ́ Bulu asʋ́n ɔkanda sʋ́ nɩ́. Amʋ́ kɛ́n gyí ahá ámʋ́ʋ́ bʋmotsulá súm ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ ntɛ́ɛ mʋ ɔkpɩ ámʋ, bʋmotsúlá abʋpʋ mʋ nsʋhɩ́ɛtɔ dɩnka amʋ́ ɔsʋkpɩ ntɛ́ɛ amʋ́ ɩbasʋ nɩ́. Bulu lɛ́ha amʋ́ betsinkí, amʋ́a Kristo begyi iwíe nfí ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ amʋtɔ. Amʋ́ Bulu légyankpá kʋ́sʋ́a tsú afúlitɔ nɩ́. (Awupʋ́ atráhɛ bʋméetsinkí, nkɛ́tɩ nfí ɔpɩ́m ámʋ ɩlatsʋn.) Bulu lóyulá mʋ aha agyankpapʋ amʋ́ʋ́ ɔlɔkʋsʋ́a tsu afúlitɔ amʋ. Amʋ́ mʋ́ á, lowu nyɔɔsɩ amʋ ɩma amʋ́sʋ́ túmi. Bɔ́bwɛ igyí ahapʋ́ há Bulu mʋa Kristo, mʋa amʋ́nyɔ bégyi iwíe nfí ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ amʋ.
Satansʋ Gyí
Nfí ɔpɩ́m ámʋ ɔma a, bɛ́lɛ Satan obu. Ɔbɛ́dalɩ yɛ́mlɛ́ ɔmá-ɔmá ánɩ́ bʋbʋ ɔyɩ́ afʋnka ana, igyi Gog mʋ́a Magog amʋ, mɛ́nɩ ɔbɛ́kpa ahá tsɔtsɔɔtsɔá bʋma ɩklátɔ buo ɩwɩ ya ɩsá. Nowun ánɩ́ bɛnatɩ́ tsʋn ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́, káfía Bulu ahá pʋ́ amʋ́ wúlu yiléá Bulu tekle, támɛ ogyá lɛkpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛhɩ amʋ́ akɔpʋ́ fɛ́ɛ́ plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́. 10 Ɩnʋ bɔtswɩ Ɔbʋnsám ámʋ́ʋ́ ɔlɛmlɛ́ amʋ́ ámʋ wá obun ánɩ́ ogyá mʋ́a atonkodu detsií mʋ́tɔ́ plɛnplɛnplɛntɔ. Mʋa ɔbwɩkɩ́tá-atɔ amʋ pʋ́ mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ afunupʋ amʋ bétsiá ɩwɩɔsɩntɔ ɔpa onyé brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
Asʋ́ngyí Tráhɛ
11 Ɩnʋ nowun owíe obíá futútú kpɔnkpɔntɩ kʋá ɔkʋ tsie mʋ́sʋ́. Nwʋlʋ́táa mʋ́a ɔsʋlʋ́ʋ bɛsrɩ́ sí mʋ, támɛ bʋmenya ɔŋaínkpá. 12 Nowun awupʋ́, nyebí ahandɛ bʋlɩɩ́ owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́. Bobwií nwʋlʋ́tɔ́ tswɩ. Bobwií nkpa ɔwʋlʋ́ ámʋ ɛ́tɔ́ tswɩ. Ɩnʋ bɔpʋ tɔ́á nwʋlʋ́ ámʋ ɩlɛblɩ́ tsú awupʋ́ ámʋ bwɛhɛ́ ɩwɩ gyi amʋ́ asʋ́n. 13 Ɔpʋ lɛ́lɛ awupʋ́á bʋbʋ mʋtɔ ba. Lowu mʋa afúlitɔ ɛ́ bɛlɛ amʋ́á bʋbʋ amʋ́tɔ́ ba. Bulu légyi okugyíɔkʋ asʋ́n mʋ bwɛhɛ́ ɔnɔ́. 14 Ɩnʋ bɔtswɩ lowu mʋa afúlitɔ fɛ́ɛ́ wá ogyá ánɩ́ ɩtamaduntɔ. Ɩ́nɩ gyí lowu nyɔɔsɩ nɩ. 15 Bɔtswɩ ɔhagyíɔha ánɩ́ bʋmowun mʋ ɩdá nkpa ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ ɛ́ wá ogyá ámʋtɔ.