21
Ɔsʋ́sʋ́ Mʋ́a Ɔsʋlʋ́ʋ Pɔpwɛ
Ɩnʋ nowun ɔsʋ́sʋ́ mʋ́a ɔsʋlʋ́ʋ pɔpwɛ, tsúfɛ́ ɔsʋ́sʋ́ mʋ́a ɔsʋlʋ́ʋ gyankpapʋ amʋ ɩtráa ma ɩnʋ. Ɔpʋ ɛ́ ɩtráa ma ɩnʋ. Mʋ́ʋ́ nowun wúlu wankɩ́hɛ́, igyi Yerusalem pɔpwɛ amʋ, ɩdɛkplɩ́ tsú Bulu wá ɔsʋ́sʋ́ ɩbá. Bulu lɛ́hɩhɩ́ɛ mʋ́ fɛ́ ɔtsɩá bawá mʋ atɔ́ wankláán, oyéfia mʋ kulu. Nonu ɔmɛ kpɔnkpɔntɩ kʋá ɩlɛlɩn tsu owíe obíá ámʋ asɩ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ! Séi mʋ́ á, Bulu otsiákpá laba anyánkpʋ́satɔ. Obétsiá amʋ́tɔ́, bɔ́bwɛ mʋ ahá. Mʋ onutó obétsiá amʋ́tɔ́, ɔbɔ́bwɛ amʋ́ Bulu. Obétsitsíi amʋ́ ntsú fɛ́ɛ́. Lowu ntɛ́ɛ isú ntɛ́ɛ ipian ntɛ́ɛ asʋn wunhɛ kʋkʋ ɛ́ ɩmɛ́ɛtrá tsiá, tsúfɛ́ atɔ dada amʋ fɛ́ɛ́ ɩlatsʋn.”
Mʋ́ʋ́ owíe obíásʋ́ otsiápʋ́ amʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ, ndɛ tógyítɔ́ bwɛ pɔ́pwɛ.” Mʋ́ʋ́ ɔlɛlabláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ tswɩ, tsúfɛ́ mʋ́ fɛ́ɛ́ ɩbʋ mʋ́tɔ́, igyi ɔnɔkwalɩ.” Mʋ́ʋ́ ɔlɛtrá bla mɩ ɔbɛ́ɛ “Nabwɛ́ mʋ́ fɛ́ɛ́ tá. Mɩ́gyí Alfa mʋ́a Omega, Ogyankpapʋ mʋ́a Ɔtráhɛ. Nɛ́ha ɔhá ánɩ́ ɔmɛwʋ́lɩ dɛ mʋ nkpa-ntsu, ɔmɛ́ɛka mʋ́ ɩkɔ. Nɔ́pʋ oyúla anfɩ há ɔhá ánɩ́ olegyi ɩsʋ. Nɔ́bwɛ mʋ Bulu, mʋ ɛ́ ɔbɔ́bwɛ mɩ́ bí. Támɛ afúpʋ́á beyinkí mɩ́ ɔma, ahá ánɩ́ bʋmɔhɔ mɩ gyi, mbusuo abɔpʋ́, ahá amɔpʋ́, mbʋa atɔpʋ́, atɔ́ alapʋ́, ɩkpɩ atswɛ́pʋ pʋ́ afunupʋ fɛ́ɛ́ otsiákpá gyí ogyá paatɩ kpɔnkpɔntɩ, ogyá mʋ́a atonkodu ɩhɩ́ɛ́ detsií mʋ́tɔ́. Ɩ́nɩ gyí lowu nyɔɔsɩ amʋ nɩ.”
Yerusalem Pɔpwɛ
Ɩnʋ Bulu-abɔpʋ abasíénɔ́ ámʋ́ʋ́ bʋdɛ ablanwɛ́ asienɔ́ ámʋ́ʋ́ asʋn wunhɛ asienɔ́ tráhɛ ɩbɔ mʋ́ ámʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́ba bɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Ba, ansuna fʋ́ ɔtsɩá Okúfabi amʋ ɔbá betsiá.” 10 Ɩnʋ ɔlɛkpa mɩ́ Ɔŋɛ́tɔ́ ya ɩbʋ fʋ́áhɛ́ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ kʋsʋ, olosuná mɩ́ Yerusalem wúlu wankɩ́hɛ́á ɩdɛkplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ Bulu wá ɩbá. 11 Bulu numnyam dɛwankɩ́ wʋ́lɩ́ wúlu ámʋsʋ, ɩhɩ́ɛ́ dɛwankɩ́ hʋ́nánááná fɛ́ atsufolibi, ɩdɛ ogyá kpa fɛ́ ahʋhwɛ́á mʋ́ ansɩ́tɔ́ lɔwankɩ́. 12 Bɔpwɛ buntíi trihɛ fʋ́áhɛ́ kʋ bómlí mʋ́, ɩbʋ aklʋn akpɔnkpɔntɩ dúanyɔ. Bulu-abɔpʋ dúanyɔ bʋdɛ aklʋn ámʋ ɔnɔ́ gyo. Bɔwanlɩ́n Israel abusuan dúanyɔ ámʋ adá dɩ́nká aklʋn amʋsʋ ɩkʋlɛ-kʋlɛ. 13 Aklʋn asa bʋ owí ɔdalɩkpa. Asa bʋ owí ɔkplɩ́wíékpá, asa bʋ ɔsʋ́sʋ́, asa ɛ́ bʋ ayasɩ. 14 Beyi buntíi amʋ dɩ́nká abwi yíléyílé dúanyɔsʋ. Bɔwanlɩ́n Okúfabi amʋ sumbí ayɔpʋ́ amʋ adá dɩ́nká abwi ámʋsʋ ɩkʋlɛ-kʋlɛ. 15 Bulu-ɔbɔpʋ amʋ́ʋ́ ɔdɛ mɩ́ asʋ́n bláa amʋ dɛ́ sika pɛpɛ oyíá bʋtɔpʋ́súsu atɔ́. Ɔbɔ́pʋsúsu wúlu amʋ, mʋ́ abuntíi pʋ́ aklʋn ánɩ́ ilobomlí mʋ́ fɛ́ɛ́. 16 Wúlu amʋ swɩ́tɔ́ pʋ́ mʋ́ tɛɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́ igyi kɛ́kɛ́ɛ. Brɛ́á olosusúu mʋ́ á, mʋ́ swɩ́tɔ́, mʋ́ tɛɩ́tɔ́ pʋ́ mʋ́ fʋátɔ́ fɛ́ɛ́ igyi máɩlɩ ɔpɩ́m-ɔkʋlɛ lafana (1,400). 17 Ɩnʋ olosusúu buntíi amʋ trítɔ ɛ́. Igyi ayabi lafanyɔ mʋ́a dúasie (216), nyankpʋsa atosusúhɛ ɔnɔ́. 18 Abwiá igyi fɛ́ ahʋhwɛ́ bɔpʋpwɛ́ abuntíi amʋ. Bɔpʋ sika pɛpɛá tɔtɔ mɛfráa mʋ́, igyi fɛ́ gláasɩ pwɛ́ wúlu amʋ. 19 Bɔpʋ abwiá ɩbʋ bíá ɔtsan-ɔtsan dúanyɔ wá abuntíi amʋ ntswɩasɩ. Abwi ámʋ adá gyí, yaspa, safiri, agate, emerad. 20 Onik, kanelia, krisolit, beril, topas, krisopas, yasint pʋ́ ametiste. 21 Abutó wʋlɩhɛ fútútú wankláán dúanyɔ bɔpʋbwɛ́ aklʋn amʋ. Ɩklʋn amʋ kugyíkʋ igyi butóbi fútútú kʋlɛ. Sika pɛpɛá tɔtɔ mɛfráa mʋ́, igyi fɛ́ gláasɩ bɔpʋwá abrɔnʋ wúlu amʋtɔ. Fɛ́talɩ́ kɩ tsʋn mʋ́tɔ́.
22 Mmowun Bulu ɔtswɛ́kpa kʋkʋ wúlu amʋtɔ, tsúfɛ́ Bulu Otúmípʋ amʋ mʋa Okúfabi amʋ gyí Bulu ɔtswɛ́kpa ɩnʋ. 23 Wúlu amʋ imehián owí ntɛ́ɛ ɔtsra wankɩ́ mʋ́tɔ́, tsúfɛ́ Bulu numnyam tɔwánkɩ́ há mʋ́, Okúfabi amʋ ɛ́ gyí mʋ́ ɔkandɩ́ɛ. 24 Ɔmá-ɔmá bɛ́natɩ́ wúlu amʋ wankɩtɔ. Ɔyɩ́tɔ́ awíe ɛ́ bɔ́pʋ amʋ́ numnyam ba mʋ́tɔ́. 25 Bʋméefin mʋ́ ɔnɔ́ aklʋn, tsúfɛ́ oklún ma ɩnʋ. 26 Ɔmá fɛ́ɛ́ bɔ́pʋ amʋ́ numnyam pʋ́ amʋ́ obú ba mʋ́. 27 Tógyítɔ́á mʋ́ ɩwɩ mɛtɩn, mbusuo abɔpʋ́ ntɛ́ɛ afunupʋ bʋmóowie wúlu amʋtɔ, nkɛ́tɩ ahá ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n amʋ́ adá wá Okúfabi amʋ nkpa ɔwʋlʋ́tɔ́ amʋ nkʋlɛ.