22
Nkpa-ntsu Tsʋnhɛ
Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ losuná mɩ́ nkpa-ntsu ámʋ́ʋ́ ɩlɔwankɩ́ fɛ́ ahʋhwɛ́ ámʋ. Ɩdɛtsʋ́ʋn tsu Bulu mʋa Okúfabi amʋ owíe obíá ámʋtɔ. Ntsu ámʋ ɩna brɔnʋ yiléá ɩda wúlu amʋ nsɩnɛ́. Nkpa-oyí ɩlɩɩ́ ntsu ámʋ agbemgbe anyɔ ámʋsʋ, itoswíé abí ɔtsan-ɔtsan ɔtsragyíɔtsra. Itoswíé tsé dúanyɔ ofi ɔkʋlɛtɔ. Mʋ́ afɩtáa ɛ́ igyi afá há ɔmá fɛ́ɛ́tɔ́ ahá. Tógyítɔ́á Bulu lalwɩ́ɩ́ mʋ́ méetsiá wúlu amʋtɔ.
Mboún Bulu mʋa Okúfabi amʋ owíe obíá obétsiá ɩnʋ, mʋ asúmpʋ́ bósum mʋ. Bówun mʋ ansɩ́tɔ́, mʋ ɩdá ɛ́ bɛ́dɩnká amʋ́ ɔsʋkpɩ. Owí mɛ́ɛtrá ta ɩnʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Bʋmɛ́ɛtrá hián ɔkandɩ́ɛ ntɛ́ɛ owí, tsúfɛ́ anɩ Wíe Bulu ɔbɔ́wankɩ́ wʋ́lɩ́ amʋ́sʋ́. Bégyi iwíe brɛ́ fɛ́ɛ́.
Yesu Ɩbá
Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Asʋ́n ánfɩ bʋ mʋ́tɔ́, igyi ɔnɔkwalɩ. Anɩ Wíe Bulu tɛ́lɛ́ tɔ́á ɩbɛ́ba suná mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́. Mʋláwá mʋ ɔbɔpʋ ɔbɛ́ɛ, ɔbɛ́lɛ tɔ́á ɩbɛ́ba nkɛ ánfɩtɔ suna mʋ asúmpʋ́.”
“Kɩ! Ɩmɔ́ɔwa ɔpá nɛ́ba! Ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ asʋ́n bɛ́ba mʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ Bulu obóyulá ɔhá ánɩ́ olegyi mʋ́ fɛ́ɛ́sʋ́!”
Mɩ́ Yohane lónu asʋ́n ánfɩ, nowun mʋ́ fɛ́ɛ́. Brɛ́á nonu asʋ́n ánfɩ, nowun atɔ́ ámʋ ɛ́ á, nemlí bun Bulu-ɔbɔpʋ amʋ́ʋ́ ɔlɛlɛ mʋ́ suná mɩ́ ámʋ ayabitɔ, mbɛ́ɛ ansum mʋ. Támɛ ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Mábwɛ! Tsúfɛ́ Bulu osúmbi ngyi fɛ́ fʋ́a fʋ́ apíó Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́, pʋ́ ahá ámʋ́ʋ́ bégyi asʋ́n ámʋ́ʋ́ bɔwanlɩ́n wá ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ ámʋsʋ. Sum Bulu nkʋlɛ!” 10 Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mápʋ atɔ lɛsúnáhɛ́ anfɩ ŋáín, tsúfɛ́ mʋ́ bábɩ lafʋn ta. 11 Ha lalahɛ ɔbwɛpʋ́ ɔyɔ mʋ lalahɛbwɛsʋ. Ifintɔ otsiápʋ́ otsía mʋ ifintɔ, yilé ɔbwɛpʋ́ ɛ́ ɔkɩta mʋ yilébwɛtɔ. Ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́ɛ, mɔ́pʋ mʋ ɩwɩ há Bulu osíi mʋ ɩwɩ ha Bulu.”
12 Ɩnʋ Yesu lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Kɩ, ɩmɔ́ɔwa ɔpá nɛ́ba! Nɛbá ɩkɔ ɔkakpá. Nɛ́ka ɔhagyíɔha ɩkɔ mʋ bwɛhɛ́ ɔnɔ́. 13 Mɩ́gyí Alfa mʋ́a Omega. Ogyankpapʋ mʋa Ɔtráhɛ, asɩ Otsuápʋ pʋ́ ɔnɔ́ Ɔmɔpʋ́.
14 “Bulu obóyulá ahá ánɩ́ bʋdɛ amʋ́ atadɩɛ fwɩ, mɛ́nɩ bɛ́talɩ́ nyá ɔkpa tsʋn wúlu yilé ámʋ́ʋ́ ɩbá ámʋ ɔnɔ́ wíé mʋ́tɔ́ yégyi nkpa-oyí ámʋ abí. 15 Akɩ́aɩ obésin ɩban ámʋ ɔma. Amʋ́ gyí; atɔ́ alapʋ́, mbʋa atɔpʋ́, ahá amɔpʋ́, ɩkpɩ atswɛ́pʋ pʋ́ ahá ánɩ́ bʋtekle afunu, bʋtɔwá mʋ́ ɛ́ fɛ́ɛ́.
16 “Mɩ́ Yesu láwá mɩ́ ɔbɔpʋ mbɛ́ɛ, ɔbá bɛbláa fʋ asʋ́n ánfɩ, afʋpʋbla Akristofɔ ɔpasua ámʋ fɛ́ɛ́. Mɩ́gyí Owíe Dawid mʋ na, mʋ atɔ́ ogyípʋ́ pʋ́ Bakɛ Ɔtsrakpabi wankɩ́hɛ́ amʋ nɩ.”
17 Ɩnʋ Bulu Ɔŋɛ́ ámʋ pʋ́ ɔká pɔpwɛ amʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Ba!”
Ɔhagyíɔha ánɩ́ onú asʋ́n ánfɩ ɔblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Ba!”
Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔmɛwʋ́lɩ dɛ mʋ ɔbá. Ɔhagyíɔha ánɩ́ odeklé ɔbá, Bulu okie mʋ nkpa-ntsu ámʋ.
Ɩtráhɛ
18 Mɩ́ Yohane, ndɛ ɔhagyíɔha ɔlá da kpákpáákpá. Mbɛ́ɛ, nɩ́ ɔkʋ lónu atɔ lɛsúnáhɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ asʋ́n, ɔlɔpʋ kʋ tsɩ́a mʋ́tɔ́ á, Bulu ɛ́ ɔbɛ́ha asʋn wunhɛá ɩbʋ ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ ɩbɛ́ba mʋsʋ. 19 Nɩ́ ɔkʋ ɛ́ lɛ́lɛ tɔkʋ tsú ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ á, mʋ́mʋ́ Bulu ɛ́ ɔbɛ́lɛ mʋ ogyíkpá ánɩ́ ɩbʋ nkpa-oyí ámʋ pʋ́ wúlu wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ nɔwanlɩ́n mʋ́ ɩwɩ asʋ́n wá ɔwʋlʋ́ ánfɩtɔ ámʋtɔ.
20 Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔdɛ ntobí ánfɩ ɩwɩ adánsɩɛ gyí ɔnɔkwalɩsʋ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Ee! Ɩmɔ́ɔwa ɔpá nɛ́ba!”
Amen! Owíe Yesu, ba!
21 Anɩ Wíe Yesu ogyíi Bulu ahá bʋalɛ!