2
Efeso Ɔpasua Nkla
“Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Efeso wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,*
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔdɛ ntsrakpabi asienɔ́ mʋ gyɔpɩtɔ, ɔna sika pɛpɛ ɔkandɩ́ɛ-oyí abámbi asienɔ́ ámʋ nsɩnɛ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ: Nyin tɔ́á fʋdɛbwɛ fɛ́ɛ́. Nawun alɩá fʋhɩ́ɛ́ fʋdɛ agyʋ́má yɔ, pʋ́ alɩá fʋdɛ nsi wa lɩ́ɩ́ kínkín. Nyin ánɩ́ fʋtamakle aha laláhɛ asʋ́n. Fakápʋ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ amʋ́ ɩwɩ tɩ Kristo sumbí ayɔpʋ́ ámʋ, wun ánɩ́ afunupʋ bʋgyi. Fotomi wun ipian mɩ́ sʋ, fʋ́meyinkí ɔma. Támɛ asʋ́n kʋlɛ pɛ́á mbʋ fʋ́ ɩwɩ gyí, ɔdwɛ ɩtráa ma mɩ́a fʋnyɔ ntɛ́ɛ fʋ́a fʋ́ aba nsɩnɛ́ fɛ́ gyankpapʋ amʋ. Mʋ́ sʋ kaɩn alɩá tɛkɩ fʋgyi asa fadɩda. Damli klʋntɔ, afʋlatsia fʋ́ atsiábi. Nɩ́ megyí alɩ á, nɛ́ba bɛlɛ fʋ́ ɔkandɩ́ɛ-oyí ámʋ lɛ́ mʋ́ aba ɔpasua atráhɛ amʋtɔ. Támɛ toku kʋlɛá ɩbʋ alɛ́ fʋ́ ɩwɩ gyí, fʋtamakle Nikolai abúopʋ bwɛhɛ́ laláhɛ amʋ, fɛ́ alɩá mɩ́ ɛ́ ntamakle mʋ́.
“Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋn ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ. Nɛ́ha ɔhá ánɩ́ olegyi ɩsʋ obégyi Paradiso ndobítɔ oyí-abí ámʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa ámʋ.”
Smirna Ɔpasua Nkla
Ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Smirna wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ ogyi Ogyankpapʋ mʋ́a Ɔtráhɛ, olowu lákʋ́sʋ́ tsú afúlitɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ: Nyin fʋ́ ipian wunhɛ pʋ́ ohian ánɩ́ fʋdegyí, támɛ fʋbʋ atɔ́! Nyin alɩá ɔpasua ámʋ́ʋ́ bʋdɛ ɩwɩ kɩ́ɩ bɛɛ, Yudafɔ bʋ́gyi ámʋ bʋdɛ afunu wa dɩ́nká fʋ́sʋ́. Megyí Yudafɔ bʋ́gyi, Ɔbʋnsám abúopʋ ɔpasua bʋgyi. 10 Máha ipian ánɩ́ ɩbɛ́ba fʋsʋ ɩwa fʋ́ ifú. Ndɛ fʋ́ bláa, Ɔbʋnsám ɔbɛ́ha bɛ́kɩtá mlɩtɔ akʋ tswɩ obu. Ɔbɔ́sɔ mlɩ kɩ. Bɛ́dɩnká fʋ́sʋ́ nkɛ dú. Nɩ́ lowutɔ ígyi ó á, fʋ́ mʋ́ wa ɔnɔkwalɩ. Nɛ́ha fʋ́ ɩsʋgyi-ɩpa, igyi nkpa ánɩ́ ɩtamatá.
11 “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋn ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ olegyi ɩsʋ á, lowu nyɔɔsɩ amʋ ɩmɛ́ɛda mʋ.”
Pergamo Ɔpasua Nkla
12 Ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Pergamo wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɔdayí ɩya anyɔ kláklá ámʋ ɔbɛ́ɛ: 13 Nyin ánɩ́ fʋtsie ɔtɩ́nɛ́á Ɔbʋnsám owíe obíá itsie, támɛ fʋdɛ fʋ́ hógyitɔ kínkíínkín. Brɛ́á bɔmɔ mɩ́ adánsɩɛ ogyípʋ́ ɔnɔkwalɩpʋ Antipa mlɩ wá ɩnʋ kʋ́ráá á, fʋmɛkpa mɩ́ ɔma. 14 Támɛ mʋ́ ó á, mbʋ fʋ́ ɩwɩ asʋ́n kpalobí kʋ. Mlɩtɔ akʋ bʋbuo Balaam amʋ́ʋ́ olosuná Balak alɩá ɔbɔ́bwɛ Israelfɔ bɔ́bwɛ lakpan, ɔlɛha amʋ́ betsiá wá atsɩ mʋ́a ayin asʋ́n, tsíá gyi ɔkpɩtɔ-atɔ́ ámʋ. 15 Alɩ kɛ́n akʋ bʋbʋ mlɩtɔá bʋbuo Nikolai atosunáhɛ́ nɩ. 16 Mlɩdamli klʋntɔ. Nɩ́ megyí alɩ nóbofwie mlɩtɔ, pʋ́ mɩ́ ɔnɔ́tɔ́ ɔdayí ámʋ kɔ́ amʋ́.
17 “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋ́n ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ.
“Ɔhagyíɔha ánɩ́ olegyi ɩsʋ obégyi atogyihɛ amʋ́ʋ́ bɔpʋŋáín ámʋ kʋ. Nɛ́trá ha okugyíɔkʋ ibwi futútúá bɔwanlɩ́n ɩdá pɔpwɛ dɩ́nká mʋ́sʋ́. Mʋ nkʋlɛ ɔbɛ́bɩ dá ámʋ. Ɔhaa mɛ́ɛbɩ mʋ́ tsɩ́a mʋtɔ.”
Tiatira Ɔpasua Nkla
18 Ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Tiatira wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Bulu mʋ Bi ámʋ́ʋ́ mʋ ansíbi igyi fɛ́ ogyá ɔdandʋ, mʋ ayabiasɩ igyi fɛ́ kɔɔ́brɩ ánɩ́ bapʋ́wá ogyá, plɩ́ɩ mʋ́ ɩwɩ ámʋ ɔbɛ́ɛ: 19 Nyin fʋ́ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́. Nyin fʋ́ ahádwɛ, fʋ́ hógyi, fʋ́ osum agyʋ́má pʋ́ fʋ́ nsiwa lɩ́ɩ́ kínkín. Nyin ánɩ́ fʋdɛbɩ bwɛ́ dʋn gyankpapʋ amʋ. 20 Támɛ asʋ́n ánɩ́ mbʋ ha fʋ́ gyí, fahá ɔtsɩ ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Yesebel, ɔdɛ mʋ ɩwɩ tɩ ɔbɛ́ɛ, Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ amʋ dɛ́pʋ mʋ atosunáhɛ́ mlɛ́ mɩ́ asúmpʋ́, bʋdɛ atsɩ mʋ́a ayin asʋ́n wa, bʋdɛ ɔkpɩtɔ-atɔ́ ɛ́ gyí. 21 Nakɩ mʋ ansɩ́tɔ́ ánɩ́ ɔbɛ́damlí klʋntɔ bobuo Bulu, támɛ omedékléá obési mbʋatɔ. 22 Mʋ́ sʋ nɛ́da mʋ, wá mʋ ɩlɔ. Obówun ipian. Nɩ́ mʋa ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ mbʋa tɔ ámʋ ɛ́ bʋmesi, lɛ́ ɩwɩ lɛ́ mʋ́tɔ́ á, nɛ́ha amʋ́ bɛ́hɩɛ wun ipian. 23 Nɔ́mɔ mʋ abúopʋ amʋ. Akristofɔ ɔpasua fɛ́ɛ́ bɛ́bɩ ánɩ́ mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ otowun ahá klʋntɔ pʋ́ amʋ́ nwuntɔ asʋ́n ámʋ nɩ. Nɛ́ka okugyíɔkʋ ɩkɔ mʋ bwɛhɛ́ ɔnɔ́.
24 “Támɛ mlɩ aha tráhɛ ánɩ́ mlɩlasí mlɩbʋ Tiatira wúlutɔ, mlɩmóbuo ɔtsɩ ámʋ atosunáhɛ́ amʋ́ʋ́ bʋdɛ mʋ́ tɩ ‘Ɔbʋnsám asʋn ŋaínhɛ́’ amʋ mʋ́ á, mmɔ́ɔpʋ atɔ sʋráhɛ́ kʋkʋ sʋ́rá mlɩ. 25 Támɛ mlɩkɩta mɩ́ atosunáhɛ́ amʋ́ʋ́ mlɩbʋ amʋtɔ kínkíínkín yɔ́fʋn brɛ́á nɛ́ba. 26 Nɛ́ha ɔhá ánɩ́ olegyi tógyítɔ́sʋ́, ɔlɛtalɩ́ bwɛ́ mɩ́ apɛ́ yɔ́fʋn ɔyɩ́ ɔnɔ́mɔkɛ́ túmi, obégyi ɔmá fɛ́ɛ́sʋ́. 27-28 Ɔbɛ́kpa amʋ́ owuntɔlɩnsʋ, bwíébwíe amʋ́ blúblúblú fɛ́ abʋa. Obénya túmi ámʋ́ʋ́ mɩ́ Sɩ́ lɔ́pʋhá mɩ́ ámʋ odu. Nɔ́pʋ mʋ bakɛ ɔtsrakpabi há mʋ, pʋ́súná ánɩ́ alagyi ɩsʋ.
29 “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋ́n ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ.”
* 2:1 Ɔbɔpʋ anfɩ gyí Bulu-ɔbɔpʋá ɔlɩɩ́ há ɔpasua ámʋ nɩ. Ɩbʋ nfɩ mʋ́a 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14 ɛ́tɔ́. 2:14 Ɩ́nɩ bʋ Numeri 22–24tɔ 2:27-28 Israelfɔ Ɩlʋ 2:8-9