3
Sardis Ɔpasua Nkla
Ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Sardis wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔbʋ Bulu Ɔŋɛ́ asienɔ́ pʋ́ ntsrakpabi asienɔ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ: Nyin fʋ́ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́. Fʋbʋ ɩdá ánɩ́ fʋkɩ nkpa, támɛ fawú fʋ́na. Mʋ́ sʋ tsinki, afʋwa fʋ́ atɔ tráhɛ amʋ ɔwʋnlɩ́n, tsúfɛ́ idekléá iwu. Nawun ánɩ́ fʋ́ bwɛhɛ́ lesian mɩ́ Bulu ansɩ́tɔ́. Mʋ́ sʋ kaɩn tɔ́á bosuná fʋ́ pʋ́ mʋ́á fonusʋ. Gyi mʋ́sʋ́, afʋdamli klʋntɔ. Támɛ nɩ́ fʋmetsinkí á, nóbofwie fʋ́tɔ́ fɛ́ owikplu, fʋ́mɛ́ɛbɩ brɛ́á nɛ́ba. Támɛ aha akʋ bʋbʋ wúlu amʋtɔá bʋmɔkʋ́kpɔ́ɩ́ amʋ́ atadɩɛ.* Bɔ́wa atadɩɛ futútú, mɩ́a amʋ́nyɔ abɛ́natɩ́, tsúfɛ́ bafʋn. Nɛ́ha ɔhá ánɩ́ olegyi ɩsʋ ɔbɔ́wa atadɩɛ futútú. Mméetsitsíi mʋ ɩdá lɛ́ nkpa ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ. Nɛ́blɩ́ mɩ́ Sɩ́ mʋa mʋ abɔpʋ ansɩ́tɔ́ mbɛ́ɛ, mɩ́bʋ́ mʋ.
“Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋn ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ.”
Filadelfia Ɔpasua Nkla
Ɔlɛtrá bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Filadelfia wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwankɩ́, ɔtamawá afunu, ɔdɛ Owíe Dawid sáafɩ, ofínkí ɔhaa tamatálɩ́ fin, ofin ɛ́ ɔhaa tamatálɩ́ fínkí ámʋ ɔbɛ́ɛ: Nyin fʋ́ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́. Kɩ, nafínkí obu yáɩ́ há fʋ́. Ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ fin mʋ́. Nyin ánɩ́ fʋma ɔwʋnlɩ́n, támɛ fagyi mɩ́ atosunáhɛ́sʋ, fʋ́mɛkpa mɩ́ ɔma. Ɔbʋnsám abúopʋ amʋ́ʋ́ bʋdɛ afunu wa bɛɛ, Yudafɔ bʋgyi ámʋ a, nɛ́ka amʋ́ hɩ́ɛ́ bɛ́ba bɛda akpawunu fʋ́ ayabiasɩ. Amʋ́ fɛ́ɛ́ bɛ́bɩ ánɩ́ ntɔdwɛ́ fʋ́. 10 Fagyi mɩ́ asʋ́nsʋ́, fanyá klʋn lɩ́ɩ́ kínkíínkín. Mʋ́ sʋ nɛ́lɛ fʋ́ lɛ́ ipian ámʋ́ʋ́ nɔ́pʋsɔ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ kɩ amʋtɔ. 11 Kɩ, nɛbá nɩ́. Mʋ́ sʋ kɩ́tá ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ fʋ́bʋ amʋtɔ kínkíínkín, mɛ́nɩ ɔhaa mɔ́hɔ fʋ́ ɩsʋgyí-ɩpa lɛ́ fʋ́ ɩbɩtɔ. 12 Ɔhá ánɩ́ olegyi ɩsʋ á, nɔ́pʋ mʋ bwɛ́ mɩ́ Bulu ɔtswɛ́kpa obu ámʋ ɔtan. Ɔmɛ́ɛtrá dalɩ ɩnʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Nɔ́wanlɩ́n mɩ́ Bulu ɩdá dɩ́nká mʋsʋ. Nɔ́wanlɩ́n mɩ́ Bulu wúlu, igyi Yerusalem pɔpwɛ amʋ ɩdá dɩ́nká mʋsʋ. Wúlu ámʋ́ʋ́ ɩbɛ́kplɩ́ tsú ɔsʋ́sʋ́ mɩ́ wá ba amʋ, nɔ́wanlɩ́n mɩ́ onutó ɩdá pɔpwɛ amʋ ɛ́ dɩ́nká mʋsʋ.
13 “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋn ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ.”
Laodikea Ɔpasua Nkla
14 Ɔlɛtrá bla mɩ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn asʋ́n ánfɩ sɩsɩ Akristofɔ ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Laodikea wúlutɔ ɔbɔpʋ fɛɛ,
“Ɔhá ámʋ́ʋ́ bʋtɛtɩ́ mʋ Amen, mʋ sʋ́ Bulu asʋ́n fɛ́ɛ́ ɩtɛba mʋ́tɔ́, ogyi ɔdansɩyin ɔnɔkwalɩpʋ, ɔtamawá afunu, ogyi Bulu atɔ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́ nwun ámʋ ɔbɛ́ɛ: 15 Nyin fʋ́ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́. Fʋmɛblɩ ogya, fʋ́molwií ɛ́. Nɩ́ fɛblɩ ogya ntɛ́ɛ folwií á, tɛkɩ ɩbʋ alɛ́. 16 Támɛ fʋgyi bwɩ́ánbwɩ́án, fʋmɛblɩ ogya, fʋmolwií ɛ́. Mʋ́ alɩ sʋ nótu fʋ́ tsítsá. 17 Fɛɛ, atɔ onyapʋ́ fʋgyi, fʋ́bʋ atɔ́. Tɔtɔ mɛ́dɛ́ fʋ́ hián, támɛ fʋma tɔtɔ, fʋmeyín ánɩ́ ohiáni fʋ́gyi. Fʋbʋ nwɛ, fʋ́ ansíbi labwíé, fʋ́na yayá. 18 Mʋ́ sʋ ndɛtɔɩ́ kplá fʋ́ mbɛ́ɛ, pʋ kɔ́ba bɔhɔ sika pɛpɛá bafwɩ́ mʋ́ ogyátɔ́ mɩ́ wá. Mʋ́ ɔbɛ́ha fénya atɔ́ onutónutó nɩ́. Ntráa ndɛ fʋ́ bláa mbɛ́ɛ, fʋbɔ́hɔ atadɩɛ futútú, afʋpʋtin fʋ́ pɛ́lɩ mʋ́a fʋ́ yayá ámʋ. Bɔhɔ afá da fʋ́ ansíbisʋ, mɛ́nɩ fówun atɔ́. 19 Ahá ánɩ́ ntɔdwɛ́ á, amʋ́ ntɔwá ɩyɩn wa, bɩ́tɩ́ amʋ́ ɩsʋ. Mʋ́ sʋ wa nsi, afʋdamli klʋntɔ. 20 Kɩ, nlɩɩ́ obu-ɔnɔ́, ndɛ agoo tswɩ́ɩ. Nɩ́ ɔkʋ lónu mɩ́ ɔmɛ, olefinkí há mɩ́ á, nébitíwíé mʋ wá, mɩ́a mʋnyɔ abɔ́wa ɩbɩ gyi atɔ́. 21 Ɔhá ánɩ́ olegyi ɩsʋ á, nɛ́ha mʋ obétsiá mɩ́ wá, mɩ́ owíe obíá ámʋsʋ. Alɩ kɛ́n mɩ́ ɛ́ negyi ɩsʋ, ntsie mɩ́ Sɩ́ wá mʋ owíe obíá ámʋsʋ nɩ́.
22 “Ɔhá ánɩ́ ɔbʋ asʋ onúu asʋn ánɩ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ dɛ́ ɔpasua ámʋ bláa asɩ.”
* 3:4 Bʋmɔkʋ́kpɔ́ɩ́ amʋ́ atadɩɛ asɩ gyí bʋmɔkʋ́bwɛ́ lalahɛ.