4
Ɔsʋ́sʋ́ Bulusúm
Ɩ́nɩ ɔma a, nɛlawun atɔ́ bámbá. Nowun ánɩ́ obu lafínkí ɔsʋ́sʋ́. Nɛlanú ɔmɛ amʋ́ʋ́ ilegyankpá bláa mɩ asʋ́n ámʋ. Ɔmɛ amʋ igyi fɛ́ ɔkpɛ. Ɔlɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Dʋ ba nfɩ, mɩ́ ansuna fʋ́ tɔ́á ilehián ánɩ́ ɩbɛ́ba ɩ́nɩ ɔma.” Bulu Ɔŋɛ́ lɛba mɩ́sʋ́ ɔtsáwʋlɛ pɛ́. Mʋ́á nówun a, owíe obíá kʋ tsie ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ, ɔkʋ tsie mʋ́sʋ́. Ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie mʋ́sʋ́ ámʋ ɩwɩ dɛ́ ogyá kpa fɛ́ abwi wankláán kʋá igyi pɛ́pɛ mʋ́a futútú. Mʋ́ ɔtɩnɛkʋ ɛ́ igyi fɛ́ nyankpʋtáa, ɩdɛ ogyá kpa bomlí owíe obíá ámʋ fɛ́ ibwi wankláán kʋá igyi fɩtáa bɔbwɛ.* Owíe-mbíá adʋanyɔ-na itsie bomlí owíe obíá ámʋ. Ahandɛ adʋanyɔ-na bɔwa atadɩɛ futútú bʋtsie mbíá ámʋsʋ, bʋbun sika pɛpɛ ɩpa. Ɩnʋ nyankpʋ lɔ́wa ɩbɩ fwɩ bɩ. Odekpie, ɔpráda dɛpʋtɩ́ dálɩ owíe obíá ámʋtɔ. Ibia asienɔ́ ɩlɩɩ́ owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́, idetsií. Mʋ́gyí Bulu Ɔŋɛ́ asienɔ́ ámʋ nɩ. Nowun gláasɩ ɔpʋ kʋá mʋ́sʋ́ ɩdɛ ogyá kpa fɛ́ atsufolibi, ɩda owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́.
Mbwɩ akʋá bʋkɩ nkpa ana, ansíbi iduadúa amʋ́ nkpá mʋ́a ɔma fɛ́ɛ́, bobomlí owíe obíá ámʋ ɔbʋn nsɩnɛ́ ɩnʋ. Amʋ́tɔ́ ogyankpapʋ gyí fɛ́ gyatá. Onyɔɔsɩ gyí fɛ́ ɔnantswie yínhɛ́. Ɔsaasɩ ansɩ́tɔ́ igyi fɛ́ nyankpʋsa, ɔnaasɩ ɛ́ gyí fɛ́ oyitsu ánɩ́ odefulí. Okugyíɔkʋ bʋ abámba asie, ansíbi iduadúa mʋ́tɔ́ mʋ́a mʋ́ ɔma fɛ́ɛ́. Bʋdɛ ɩlʋ wa ɔpa onyé bɛɛ,
“Wankɩ, wankɩ, wankɩ gyí anɩ Wíe Bulu Otúmípʋ.
Mʋlétsiá, otsie, ɔbɛ́laba.”
Mbwɩ ámʋ bʋtɔwá ɩlʋ ámʋ, pʋ́ numnyam, obú mʋ́a ɩpán há ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíá ámʋsʋ, omóowu ɛkɛkɛɛkɛ ámʋ. Nɩ́ bɔbwɛ́ mʋ́ alɩ á, 10 ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ ɛ́ bamlí bun ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíásʋ́ amʋ ansɩ́tɔ́ súm mʋ. Mʋbʋ́ʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ nɩ. Fówun babwíí amʋ́ owíepa ámʋ tswɩ obíá ámʋ ansɩ́tɔ́ blɩ́ bɛɛ,
11 “Anɩ Wíe pʋ́ anɩ Bulu!
Fʋ́lehián ánɩ́ abɔ́pʋ obú, numnyam mʋ́a túmi há,
tsúfɛ́ fʋ́lɔ́bwɛ atɔ́ fɛ́ɛ́. Fɔbwɛ tógyítɔ́ fʋ́ apɛ́tɔ́.
Mʋ́ fɛ́ɛ́ ɩlaba mʋ́tɔ́.”
* 4:3 Ibwi futútú ámʋ dá gyí ánfɩ yaspa. Pɛ́pɛ amʋ dá gyí kanelia. Fɩtáa bɔbwɛ amʋ ɛ́ dá gyí emerald.