5
Okúfabi Amʋ Létií Ɔwʋlʋ́ Ámʋ
Ɩ́nɩ ɔma a, nowun ánɩ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíá ámʋsʋ ámʋ dɛ́ ɔwʋlʋ́ kúntáhɛ́ mʋ gyɔpɩtɔ. Bɔwanlɩ́n atɔ́ dɩ́nká mʋ́ nkpá mʋ́a mʋ́ ɔma fɛ́ɛ́, bɔpʋ okpin tan mʋ́ ɔnɔ́ tse sienɔ́. Ɩnʋ nowun Bulu-ɔbɔpʋ otúmípʋ ɔkʋá ɔdɛkplʋ́n fɩtɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Ma lɔ́fʋn ánɩ́ ɔbɛ́maɩ́n atɔ́ asienɔ́ ánfɩ, tíí ɔwʋlʋ́ ámʋ ɔnɔ́?” Bʋmenya ɔhaa ɔsʋ́sʋ́ ntɛ́ɛ ɔsʋlʋ́sʋ ntɛ́ɛ ɔsʋlʋ́ʋ ayasɩ ánɩ́ ɔbɛ́talɩ́ tíí mʋ́ ɔnɔ́, kla mʋ́. Ɩ́nɩ sʋ nɛhɩɛ su, tsúfɛ́ bʋmenya ɔhá ánɩ́ ɔlɔfʋn, obétií ɔwʋlʋ́ ámʋ ntɛ́ɛ ɔbɛ́kla mʋ́. Ɩnʋ ahandɛ amʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́bláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Mátrá su. Kɩ, Yuda abusuantɔ Gyatá, ogyi Owíe Dawid mʋ na ámʋ lagyi ɩsʋ. Ɔlɔfʋn ánɩ́ ɔbɛ́maɩ́n atɔ́ asienɔ́ ámʋ, tíí ɔwʋlʋ́ ámʋ ɔnɔ́.”
Ɩnʋ nowun Okúfabi ɔkʋ. Ɩlɛlɩan ánɩ́ bapʋ́ mʋ há igyí kɩ. Ɔlɩɩ́ owíe obíá ámʋ, akɩankpapʋ ana ámʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ nsɩnɛ́. Ɔbʋ nsiebí asienɔ́ pʋ́ ansíbi asienɔ́. Mʋ ansíbi asienɔ́ ámʋ gyí ɔŋɛ́ asienɔ́ ánɩ́ Bulu tɔwá sɩ́sɩ́ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́ nɩ. Okúfabi amʋ lɛ́dalɩ ba nkpá, ɔlɔbɔhɔ ɔwʋlʋ́ ámʋ lɛ́ ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíásʋ́ amʋ gyɔpɩtɔ. Ɩnʋ mbwɩ ámʋ́ʋ́ bʋkɩ nkpa ana ámʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋtɔ okugyíɔkʋ lémlí bún Okúfabi amʋ ansɩ́tɔ́. Okugyíɔkʋ dɛ́ ɔsankuo pʋ́ sika pɛpɛ blanwébi ánɩ́ ɔhɩ́ɛ́n bɔ mʋ́. Bulu ahá mpáɩ gyí ɔhɩ́ɛ́n ánfɩ. Akɩankpapʋ ana ámʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ bʋdɛ ɩlʋ pɔpwɛ wa bɛɛ,
“Fʋ́lɔ́fʋn ánɩ́ fótsu ɔwʋlʋ́ ámʋ,
máɩ́n atɔ́ asienɔ́ ámʋ́ʋ́ bɔpʋtan mʋ́ ɔnɔ́ ámʋ.
Tsúfɛ́ bɔpʋ fʋ́ há igyí, fɔpʋ fʋ́ obugya hɔ ahá há Bulu.
Fɔhɔ ahá abusuangyíabusuan, ɔblɩ́ɩgyíɔblɩ́ɩ, ɔmágyíɔmá pʋ́ ɔsʋlʋ́sʋ ahá ɔtsan-ɔtsan fɛ́ɛ́tɔ́.
10 Fayáɩ́ fʋ́ iwíe ogyíkpá há amʋ́, fabwɛ́ amʋ́ fʋ́ igyí ahapʋ́ ánɩ́ bétsiá há anɩ Bulu ámʋ igyí.
Bégyi iwíe ɔsʋlʋ́sʋ.”
11 Nɛlakɩ, nonu Bulu-abɔpʋ tsɔtsɔɔtsɔ ɔmɛ. Bʋhɩ́ɛ́ bʋtsɔ ánɩ́ bʋma ɩklátɔ. Bobomlí owíe obíá ámʋ mʋ́a akɩankpapʋ amʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ. 12 Bɔpʋ ɔmɛ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ wá ɩlʋ bɛɛ,
“Okúfabi amʋ́ʋ́ bɔpʋhá mʋ igyí ámʋ lɔ́fʋn
ha túmi, ɩwɩnya mʋ́a
nyánsa pʋ́ awútɔ́ ɔwʋnlɩ́n,
ɩdayilé mʋ́a numnyam pʋ́ kanfʋ́.”
13 Ɩnʋ nonu atɔ́á Bulu lɔ́bwɛ fɛ́ɛ́ ɔmɛ. Mʋ́á ɩbʋ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ, ɔsʋlʋ́ʋ ayasɩ pʋ́ ɔpʋtɔ fɛ́ɛ́, bʋdɛ ɩlʋ wa bɛɛ,
“Kanfʋ́, ɩdayilé, numnyam pʋ́ túmi fɛ́ɛ́
iletsiá ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíásʋ́ amʋ
pʋ́ Okúfabi amʋ brɛ́ fɛ́ɛ́!”
14 Mʋ́ʋ́ akɩankpapʋ ana ámʋ bɛblɩ́ bɛɛ, “Amen!” Ɩnʋ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ bemlí bun súm Bulu mʋa Okúfabi amʋ.