7
Bulu Ahá Mpɩ́m Lafakʋlɛ Adʋana-na (144,000)
Ɩ́nɩ ɔma a, nowun Bulu-abɔpʋ ana, bʋlɩɩ́ ɔyɩ́ afʋnka ana ámʋ fɛ́ɛ́sʋ́. Bʋdɛ afú afʋnka ana ámʋtɔ kínkíínkín, mɛ́nɩ ɩmɛ́ɛtrá tsʋn ɔsʋlʋ́sʋ, ɔpʋsʋ ntɛ́ɛ oyí kʋkʋ. Ɩnʋ nowun ánɩ́ Bulu-ɔbɔpʋ bámbá dɛ́dalɩ tsu owí ɔdalɩkpa. Ɔdɛ Bulu Ɔkɩankpapʋ atɔ́á ɔtɔpʋ́hɩ́ɛ mʋ ahá nsʋ. Mʋ́ʋ́ ɔlɔsʋrá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ kpólí abɔpʋ ana ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́ha amʋ́ túmi ɔbɛ́ɛ, bʋbéyintá ɔsʋlʋ́ʋ mʋ́a ɔpʋ amʋ. Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa Bulu-abɔpʋ ana ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩmáyintá ɔsʋlʋ́ʋ ntɛ́ɛ ɔpʋ ntɛ́ɛ oyí kʋkʋ, yɔ́fʋn brɛ́á nɔ́pʋ atɔ́ hɩ́ɛ mɩ́ Bulu asúmpʋ́ ɔsʋkpɩ nsʋ asa.” Ɩnʋ bɛkla ahá ámʋ́ʋ́ bapʋ́ Bulu atɔ́ hɩɛ amʋ́ nsʋ amʋ fɛ́ɛ́. Amʋ́ ɔdʋdʋɔ bʋgyi ahá mpɩ́m lafakʋlɛ adʋana-na (144,000). Amʋ́ fɛ́ɛ́ botsú Israel abusuan dúanyɔ ámʋtɔ. 5-8 Bɛhɩɛ ahá mpɩ́m dúanyɔ (12,000) nsʋ abusuan ámʋ kugyíkʋtɔ. Abusuan ámʋ adá gyí, Yuda, Ruben, Gad, Asa, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yosef pʋ́ Benyamin.
Ɔdɔm Ánɩ́ Botsú Ɔmá-ɔmátɔ́
Ɩ́nɩ ɔma a, nowun ɔdɔm kʋá ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ kla amʋ́. Botsú ɔmágyíɔmá, abusuangyíabusuan, ɔsʋlʋ́sʋ ahá ɔtsan-ɔtsan pʋ́ ɔblɩ́ɩgyíɔblɩ́ɩtɔ. Bʋlɩɩ́ owíe obíá ámʋ pʋ́ Okúfabi amʋ ansɩ́tɔ́. Bɔwa ligá futútúútú, bʋdɛ mbláa. 10 Bɔsʋrá okitikíti kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ bɛɛ, “Anɩ Bulu ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíásʋ́ pʋ́ Okúfabi amʋ tɔ́hɔ ahá nkpa!” 11 Ɩnʋ á, Bulu-abɔpʋ amʋ fɛ́ɛ́ bɛlɩɩ́ bómlí owíe obíá ámʋ pʋ́ ahandɛ adʋanyɔ-na ámʋ pʋ́ akɩankpapʋ ana ámʋ. Bemlí bun, pʋ́ ansɩ́tɔ́ bun ɔsʋlʋ́tɔ owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́, súm Bulu, 12 blɩ́ bɛɛ, “Amen! Ɩkanfʋ́, numnyam, nyánsa, ɩpán, obú, túmi pʋ́ ɔwʋnlɩ́n ɩbwɛ́ɛ mʋ klɛ brɛ́ fɛ́ɛ́! Amen!”
13 Ɩnʋ ahandɛ amʋtɔ ɔkʋlɛ lɛ́fɩtɛ́ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Amɛndɩ gyí ahá ánfɩ bɔwa ligá fútútúútú ánfɩ? Nkʋ́nʋ́ botsú?”
14 Mʋ́ʋ́ nɛbláa mʋ mbɛ́ɛ, “Ɔhandɛ, fʋ́ yín.”
Mʋ́ʋ́ ɔlɛbláa mɩ ɔbɛ́ɛ, “Ahá ánfɩ gyí ahá ánɩ́ batsʋn asʋn wunhɛ kpɔnkpɔntɩ ámʋtɔ dálɩ nɩ. Amʋ́ láfwɩ́ amʋ́ atadɩɛ Okúfabi amʋ obugyatɔ, ɩlafúlí futútúútú nɩ́. 15 Mʋ́ sʋ́ bʋlɩɩ́ Bulu owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́, bʋdɛ mʋ súm ɔpa-onyé mʋ ɔtswɛ́kpa ɩnʋ nɩ́. Ɔhá ámʋ́ʋ́ otsie owíe obíá ámʋsʋ ɛ́ obétsiá amʋ́tɔ́, bún amʋ́sʋ́. 16 Akʋ́n mʋ́a ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛtrá kɩ́tá amʋ́, owí ntɛ́ɛ ɔpawi ɛ́ ɩmɛ́ɛtrá tɔ amʋ́. 17 Tsúfɛ́ Okúfabi amʋ́ʋ́ ɔlɩɩ́ Bulu owíe obíá ámʋ asɩ ámʋ ɔbɔ́bwɛ amʋ́ ɔkpapʋ́. Obégya amʋ́ nkpá, kpá amʋ́ ya nkpa-ntsu ámʋ ɔwɩ́kpa, anɩ Wíe Bulu obétsitsíi amʋ́ ansɩ́ ntsú fɛ́ɛ́.”