8
Okpin Sienɔ́sɩ́ Ámʋ Maɩ́n
Brɛ́á Okúfabi amʋ lɛ́maɩ́n atɔ sienɔ́sɩ́á bɔpʋtan ɔwʋlʋ́ ámʋ ɔnɔ́ á, ɔsʋ́sʋ́ lɔlʋá fɛ́ dɔnhwɩ́rɩ-fʋn. Ɩnʋ nowun Bulu-abɔpʋ asienɔ́ ámʋ́ʋ́ bʋlɩɩ́ mʋ ansɩ́tɔ́ ámʋ. Bɛha amʋ́tɔ́ okugyíɔkʋ ɔkpɛ.
Bulu-ɔbɔpʋ bámbá lɛ́bá bɛlɩɩ́ afɔdɩɛ-asubwi amʋ ansɩ́tɔ́. Ɔdɛ sika pɛpɛ blanwébi ánɩ́ bʋtɔwá ɔhɩ́ɛ́n ogyá mʋ́tɔ́. Bɛha mʋ ɔhɩ́ɛ́n tsɔtsɔɔtsɔ, ɔlɔpʋtsɩ́a Bulu ahá mpáɩtɔ, pʋ́yɛ́dɩnká sika pɛpɛ afɔdɩɛ-asubwi amʋ́ʋ́ iyi owíe obíá ámʋ ansɩ́tɔ́ ámʋsʋ. Mʋ ɔhɩ́ɛ́n ámʋ ogyási lɛtsɩ́a Bulu ahá ámʋ mpáɩtɔ, kʋ́sʋ́ tsú afɔdɩɛ-asubwi ámʋsʋ yɔ́ Bulu ansɩ́tɔ́. Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lótsu ɔhɩ́ɛ́n blanwébi ámʋ, ɔlɛlɛ ogyá afɔdɩɛ-asubwi ámʋsʋ wá mʋ́tɔ́, fɩn mʋ́ dá ɔsʋlʋ́sʋ. Ɩnʋ nyankpʋ lɔ́wa ɩbɩ fwɩ bɩ. Odekpie, ɔpráda dɛpʋtɩ́, ɔmɛ ɔtsan-ɔtsan dɛlɩ́ɩn kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́, ɔsʋlʋ́ʋ ɛ́ dɛkpɩnkɩ́ kpakpakpakpa.
Ɩkpɛ Asienɔ́ Ámʋ
Bulu-abɔpʋ asienɔ́ ámʋ́ʋ́ bʋdɛ ɩkpɛ asienɔ́ ámʋ ɛ́ bɛda ɩwɩsʋ há mʋ́ fʋlɩ́.
Bulu-ɔbɔpʋ gyankpapʋ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ. Mʋ́ʋ́ botsu atsufolibi mʋ́a ogyá ánɩ́ obugya lɛfráa mʋ́, tswɩ mʋ́ wʋ́lɩ́ ɔsʋlʋ́sʋ. Nɩ́ beye ɔsʋlʋ́tɔ asa á, mʋ́tɔ́ iku kʋlɛ mʋ́a mʋ́sʋ́ nyí pʋ́ mʋ́sʋ́ ɩfá fɛ́ɛ́ lɔhɔ plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́.
Bulu-ɔbɔpʋ nyɔɔsɩ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ. Ɩnʋ bɔtswɩ tɔkʋ fɛ́ ɩbʋ kpɔnkpɔntɩá ɩdɛhɔ́ɔ wá ɔpʋtɔ, ɔpʋtɔ yée asatɔ ɩkʋlɛ lɛdamlí obugya. Ɔpʋtɔ mbwɩá bʋkɩ nkpa fɛ́ɛ́tɔ́ yée asatɔ iku kʋlɛ bowu, ntsusʋ ayibitɔ yée asatɔ iku kʋlɛ ɛ́ lobwiebwíe.
10 Ɩnʋ Bulu-ɔbɔpʋ sáásɩ́ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ. Ɔtsrakpabi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ kʋá ɩdɛ ogyá tsií fɛ́ obia lɛ́kpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛda ntsu tsʋnhɛá ɩbʋ ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́tɔ́ye asatɔ iku kʋlɛsʋ. 11 Ɔtsrakpabi amʋ dá gyí “Ɔkɩtá.” Ɩnʋ ntsu tsʋnhɛ amʋtɔyée asatɔ iku kʋlɛ lɔ́wa ɔkɩtá dʋn ɔkpɩ́n. Mʋ́ ɔkɩtá sʋ ahá tsɔtsɔɔtsɔá bonu mʋ́ bowu.
12 Ɔbɔpʋ náásɩ́ lɔ́fʋlɩ́ mʋ klɛ. Ɩlɔwɔ owí mʋ́a ɔtsra pʋ́ ntsrakpabitɔ yée asatɔ iku kʋlɛ. Mʋ́ fɛ́ɛ́ lodun. Ɩ́nɩ sʋ ɔyɩ kɛhɛ mʋ́a owi tahɛ́tɔ́ yée asatɔ iku kʋlɛ ɛ́ loklun.
13 Nɛkɩ a, oyitsu ɔkʋ défulí, odesú kʋklʋ́kʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ahá ánɩ́ bétsiá ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ asa Bulu-abɔpʋ asa atráhɛ amʋ bɔ́fʋlɩ́ amʋ́ nkpɛ amʋ bʋgyɔ́wɩ tsenyɔ-tsesa!”