9
Bulu-ɔbɔpʋ núúsɩ́ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ. Nowun ánɩ́ ɔtsrakpabi lɛ́kpa tsú ɔsʋ́sʋ́ bɛda ɔsʋlʋ́sʋ, bɔpʋ ɩlán klúklúúklúá ɩma ɔka sáafɩ há mʋ. Mʋ́ʋ́ olefinkí ɩlán klúklúúklú ámʋ ɔnɔ́, ogyási lɛdalɩ mʋ́tɔ́ fɛ́ obuntɔ. Ogyási amʋ ɩlɛha nsaɩntɔ fɛ́ɛ́ ilebi tuun. Ɩnʋ atsantsankʋ bɛdalɩ tsu ogyási amʋtɔ ba ɔsʋlʋ́sʋ. Bɛha amʋ́ túmi bɛɛ bʋsʋ́ra ahá fɛ́ nyankpʋkpíe. Bɛbláa atsantsankʋ ámʋ bɛɛ, bʋmápʋ ɔnɔ́ da ɩfá ntɛ́ɛ nyí kʋkʋ, dʋn ahá ámʋ́ʋ́ Bulu nsʋhɩ́ɛtɔ mɛdɩ́n amʋ́ ɔsʋkpɩ amʋ. Bʋmɛha amʋ́ ɔkpa ánɩ́ bʋmɔ́ɔ amʋ́, támɛ bʋhɩ́ɛ wa amʋ́ ɩwɩɔsɩn tsra anu kɛ́kɛ́. Amʋ́ ɩwɩɔsɩn ámʋ ɩbwɛ́ fɛ́ alɩá nyankpʋkpíe-sʋrá tɔhɔ ɔsɩn. Ahá bódunká lowu nkɛ ámʋtɔ, támɛ bʋméenya. Bɔ́bɔ mbɔ́dɩ́ ánɩ́ bówu, támɛ bʋmóowu.
Atsantsankʋ ámʋ bɛlɩan mpɔnkɔá bahɩ́hɩɛ amʋ́ há ɩsá, tɔkʋ ɩdɩn amʋ́ nwunsʋ fɛ́ sika pɛpɛ ɩpa. Bɔwa anyánkpʋ́sa ansɩ́tɔ́. Amʋ́ nwunsʋ-imi bʋ ɩswɩ́ fɛ́ ɔtsɩ klɛ́. Amʋ́ ayín ɛ́ igyi fɛ́ gyatá klɛ́. Bɔwa kántɔ́ atíntɔ ánɩ́ bɔpʋ dátɔ bwɛ́. Nɩ́ bʋdefulí á, amʋ́ atɛ totsúlá fɛ́ mpɔnkɔ mʋ́a keké tsɔtsɔɔtsɔá bʋsrɩ́ bɔyɔ́ ɩsá. 10 Bʋbʋ odú, ɩtɔsʋ́rá fɛ́ nyankpʋkpíe. Bɛha amʋ́ túmi bɛɛ, bʋpʋ́ʋ amʋ́ odú ámʋ pilan ahá tsra anu kɛ́kɛ́. 11 Ɩlán klúklúúklúá ɩma ɔka ɔbɔpʋ gyí amʋ́ owíe. Bʋtɛtɩ́ mʋ Hebrifɔ ɔblɩ́tɔ bɛɛ, Abadon. Griiki ɔblɩ́tɔ ɛ́ bʋtɛtɩ́ mʋ bɛɛ, Apolion. Mʋ́ asɩ gyí, “Atɔ́ Oyintápʋ́.”
12 Asʋn wunhɛ gyankpapʋ lámɔ́ ɔnɔ́ á. Anyɔ tráhɛ ɛ́ ɩbá.
13 Brɛ́á Bulu-ɔbɔpʋ síésɩ́ lɔ́fʋlɩ́ mʋ ɔkpɛ a, nonu ɔmɛ kʋ lɛdalɩ. Ɩlɛdalɩ tsu sika pɛpɛ afɔdɩɛ-asubwi ámʋ okonkí ana ámʋtɔ Bulu ansɩ́tɔ́ ɩnʋ. 14 Ɩdɛ ɔbɔpʋ amʋ́ʋ́ ɔlɔfʋlɩ́ ɔkpɛ amʋ bláa ɔbɛ́ɛ, “Sankɩ abɔpʋ ana ámʋ́ʋ́ bɛklɩ́ mántá ntsu yílé Efrate ɔnɔ́ ámʋ.” 15 Bulu lɛ́la amʋ́ yáɩ́ há alɩ brɛ́ ánfɩ, ofí ánfɩ, ɔtsra ánfɩ, ɛkɛ ánfɩ pʋ́ dɔnhwɩ́rɩ anfɩ ɔbɛ́ɛ, bʋsánkɩ amʋ́ abʋyɔmɔ ɔyɩ́tɔ́ ahátɔ yée asatɔ iku kʋlɛ fɛ́ɛ́. 16 Bɛbláa mɩ ánɩ́ ɩsá akɔpʋ́ ámʋ ɔdʋdʋɔ bɔ́bwɛ blɩba lafanyɔ (200,000,000), bʋdɩn mpɔnkɔsʋ. 17 Nowun mpɔnkɔ pʋ́ amʋ́sʋ́ adɩnkápʋ́ mɩ́ atowunhɛ amʋtɔ, bɔwa kántɔ́ atíntɔ. Akʋ klɛ́ lɛpɛ fɛ́ ogyá, akʋ klɛ́ lebi, akʋ ɛ́ klɛ́ igyi batɛ-nfɔ. Mpɔnkɔ ámʋ nwun igyi fɛ́ gyatá klɛ́, ogyá mʋ́a ogyási pʋ́ atonkodu dɛdalɩ amʋ́ ɔnɔ́tɔ́. 18 Alɩ asʋn wunhɛ aku asa, igyi ogyá, ogyási pʋ́ atonkodu amʋ ɩlɛdalɩ tsu mpɔnkɔ ámʋ ɔnɔ́, ɩlɔmɔ ɔyɩ́tɔ́ ahátɔ yée asatɔ iku kʋlɛ. 19 Megyí amʋ́ ɔnɔ́tɔ́ nkʋlɛ asʋn wunhɛ túmi tɛdálɩ tsu. Ɩbʋ amʋ́ odútɔ́ ɛ́, tsúfɛ́ amʋ́ odú igyi fɛ́ ɩwɔ, ɩbʋ nwun, itepílan ahá.
20 Anyánkpʋ́sa amʋ́ʋ́ besian ɔsʋlʋ́sʋ, bʋmowu asʋn wunhɛ amʋtɔ ámʋ fɛ́ɛ́ bekiná bʋmɛdamlí klʋntɔ. Bʋmesi ɔŋɛ laláhɛ mʋ́a atunkuá bapʋ́ sika pɛpɛ, sika futútú, kɔɔ́brɩ, abwi mʋ́a nyí aná bwɛ́ súm. Alɩ ɔŋɛ laláhɛ pʋ́ atunku anfɩ bʋtamawun atɔ́, bʋtamanú asʋ́n, bʋtamanátɩ́. 21 Alɩ kɛ́n bʋmɛdamlí klʋntɔ sí amʋ́ tsiátɔ́ laláhɛ; ígyi ahámɔ, ɔkpɛ́, atsɩ mʋ́a ayin asʋ́nwa mʋ́a owi ámʋ ɛ́ bwɛ nɩ́.