10
Christ te lubatia heghena sakai na bona vamua te vagha na sukaghi
Nina vetena Moses ke, na nununi vamua na lei totobo uto ke mai. Na vetena ini te mua lei puku ni totobo heghedira, na pukuna na lei sukaghi ni nilabu haulaghi tara nei haia tughu niulu tara mua tangomana na marabu utoadira tana matana God na vure tara mai holohabaa. Ke vagha tara marabu uto tua ke, ma kara betoi na lei sukaghi vaghani, na pukuna tara maemane tua, me taho tua na hava ke ghoi va dikalai na liodira tana lei palu tara gonighi. Hauvaa, me mua ghaghua igaa. Na lei sukaghi tughu niulu te nera ge ra ghoi ghanaghana olighi so na lei paludira, na pukuna na ghabu ni buluka mana goat kara mua lavikehai na paludira.
Mana pukuna keri ke, ge na bona te mai Christ tana maramana eni, ge bosa me ghaghua vania God,
“Ighoe to mua liona rana vure ge kara gonighi na lei sukaghi ni maumanu mana heveioli vanigho.
Hauvaa to hea mai tua na huligu ge ku taonigho ge ku nia sukaghi vanigho.
Ighoe to mua nighi togotogo na lei sukaghi ni maumanu tara kerei vuvunga ni bela ni sukaghi,
pa rana lei sukaghi ni lavikeha palu.
Ma keri ge u bosa vanigho, ‘Ighoe na nigua God, mi nau tu mai ge ku taonia na liomu,
te vaghaa tara gerea tua vaniu tana Gegere Tabu.’ ” +
Sakai vamua nina vetena Moses te nighi keikeri na lei sukaghi mana heveioli vania God, Christ te bosaa, “Ighoe to mua liona mo mua nighi togotogo na lei sukaghi ni maumanu, mana lei totobo ni heveioli, pana maumanu tara kerei vuvungana na bela ni sukaghi, pana lei sukaghi ni talukeha palu.” Me ghoi bosa so Christ, “Nigua God, inau tu mai tua ge ku taonia na liomu” Ma keri gaia ge lavikehaa Christ na nilabu ni sukaghi ilokana nina diki baubahu God, me tughua nia na baubahu vaolu. 10 Ma Jesus Christ te taonia vamua na hava God te liona tana bona te lubatia na hulina heghena ge nia sukaghi me mate, sakai tughuru ni mate vamua. Mana pukuna na hava te gonia vanighita, God te neghita ge ka nina vure tabu.
11 Tana bona rana lei manesukaghi tara taonia na baubahu haulaghi ke, tara lutu tughu bongi, tara hau datoi vania God na lei sukaghi tara nei haia tua, hauvaa mara mua lavikehai na palu.+ 12 Ma Christ te nia hevei heghena vania God, agaia sakai na sukaghi ni lavikeha palu haia tua. Mi murina eni ge sopou horu tana malei haba, tana pala madolona God.+ 13 Mi gaa te pitua na bona a God ke taluhorura ghana lei levunimate ge ke vunaghi pungisira.+ 14 Ma nia a sakai na sukaghi eni vamua, Christ te va maemanera tua nina vure tabu God, ma kara ghaghua igaa ke vaa me vaa.
15 Mana Tarunga Tabu te talutate utoa vanighita te utuni tua na lei totobo raini, na pukuna te diki bosatatea te vagha eni,
16 “A Lord God te bosa, ‘Aeni na baubahu vaolu ku gonia
kolura nigua vure tana bongi keri.
Inau ku talui nigua lei vetena tana tobadira
mi nau ku gerei tana liodira.’ ” +
17 Keri ge ghoi bosa so,
“Inau ku mua ghoi ghanaghana olighi
lei paludira mana lei nilabudira te dika.”+
18 Mi tana bona God te talukehai tua na paludira ke, me mua manana tua siki sakai ge ke ghoi sukaghi ni talukeha palu ghua.
Tabe ngasilia nina baubahu God
19 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, na pukuna te tave vanighita tua na ghabuna Jesus tana mateana ke, ighita ka lio ngasi ge ka rughuhaghe tana puku ni Bona Tabu Vahotua i kokou. 20 Ilokana na baebale tapole tabu idania, na tivi volapa te poloa na Bona Tabu Vahotua. Mi taeni Christ te vola tua, te vatia vanighita tua na halautu vaolu ta God, me rughupotaa na tivi te poloa na Bona Tabu Vahotua, nia anina mate vanighita kouna na ghaivavala. 21 Mana pukuna ighita ta loghoa tua na puku ni sonisukaghi haba, Christ, te vunaghi pungisira tua nina vure God, 22 mai ghita ka vaa ta God nia na toba te maemane nia na puku ni ghanaghana mavaa mana taluutuni te ngasi. Ighita ka vaa ta God na pukuna na ghabuna Christ te va marabua na tobada ge ka bei nia maa, ma Christ te va marabua na hulida nia na beti marabu ni vulitabu.+ 23 Ighita ta bosatatea ge ka lavighi na lei totobo uto God te nia baubahu vanighita. Keri ge ka tatabe ngasi ta dida na taluutuni ge ka lavighi na lei totobo raini. Ka mua ghanaghana ruarua na pukuna ta ghilala tua God ke nea haia na hava te nia baubahu. 24 Ma ka ghanaghana mughua ivei kea ge ka sopa sarautu tana volada, ge ka veihahangai ni tateana na dolo, mana lutu uto. 25 Balu na vure tara lugu ge kara vaukolu ma kara holohabaa God. Ka bei lugu te vaghara, ma ka vaukolu ge ka patupatughita hegheda ge ka tughuru ngasi, na pukuna na bongi ni oliana mai Jesus te dutu mai tua.
26 Ke vagha ighita ta ghilalai tua na lei hava te dika, hauvaa, ma tona haliui so imurina ta ghilalaa sokoi tua na puku ni Rongorongo Uto nina Christ, me taho ghua siki sukaghi ke ghoi lavikehai na lei palu kiri. 27 Na vure te vaghara rakeri ke, e taho ghua siki totobo kara ghanaghana dilaa vaa i nagho, ma kara avehia vamua nina dete God mana ruruhuna na lake ke ghani taghalaghinira rahei tara nia hughu God.+ 28 Tau ghilala tua, idania, tana bona siki sakai te mua liona na taoniana nina vetena Moses, me rua pe tolu na tinoni tara bosatatea nina hahi, tara mua arovia tua, mara matea.+ 29 Keri ke, kau ghanaghana na hava ke kalera arahei tara nia sika Dalena God. Na totoro te sule ngangata ke kalera na pukuna tara nia pariparilee na ghabuna Christ te ngasilia na baubahu vaolu te vaghaa na totobo lee me mua tabu. Na vure te vaghara kiri tara bosa dikalaa na Tarunga Tabu, te lavia mai nina dolo God vanira nina vure.+ 30 Didira na totoro te sule ngangata na pukuna ighita ta ghilalaa God te bosaa,
“Inau ku lavitughura,
Mi nau ku tughuolighi vanira rahei tara nei na lei totobo dika.”
Me ghoi bosa ghua,
“Inau, a Lord God ku detera lei kulagu na vure.”+
31 Na totobo mamataghugha ngangata a siki sakai ke lavia siki totoro tana limana God te vola.
32 Kau bei nighi ponolio gea na lei bongi te padi, tana bona tau vuivuni ni ghilalaana na Rongorongo Uto nina Christ. Kau ghanaghana olighi ivei tau nea na tughuru ngasi tana taluutuni, sakai vamua tau vahaghitaili sule ngangata. 33 Balu bona tara labughau, mara bosadikalaghau, mara vahaghitailighau tana mata ni tinoni. Balu bona ghua tau hangara gaira tara vahaghitaili vaghaghau. 34 Ighau tau vahaghitaili kolura ghua so rahei tara sonihaghera tana vale pipiti. Mi tana bona rana vure tara lavi udolui nimiu lei lologho ke, ma au nia togotogo so, na pukuna tau ghilala ge kau lavighi na lei totobo lologho te nighi baubahu God, tara uto vaa me ke kabu kasila.
35 Kau bei sivilaghinia gea nimiu na ghanaghana mava itatana Lord, sakai vamua na hava ke kaleghau. Kau ghilala utoa na taba sule vaa ta God ke vaheghau ke vagha kau tona haliui so. 36 Kau vadangitai mughua ge kau tangomana na neani haia na hava te liona God. Keri vaho, ge kau lavi udolui na hava God te bahughau nia. 37 Na Gegere Tabu te bosaa,
Na mane te gonidila ge ke mai eni,
te dutu ni sara mai tua.
Na maiana ke mua ghoi kise tua.
38 Mana tinoni te maemane tana matagu ke nia vola nina taluutuni itagua.
Hauva mi nau ku mua nia togotogo ahei ke tumu keha.+
39 Mi ghita eni ta mua vaghara gaira tara muri sania God mara sivi tua. Taho. Ighita ta taluutunia so God ritini ge ka lavia na vola kasila.
+ 10:7 Buka Linge 40:6-8 + 10:11 Buka Rughuhoru 29:38 + 10:12 Buka Linge 110:1 + 10:13 Buka Linge 110:1; Rana Hebrew 1:13 + 10:16 Jeremiah 31:33 + 10:17 Jeremiah 31:34 + 10:22 1 Peter 3:21 + 10:27 Isaiah 26:11 (LXX) + 10:28 Eruani Vetena 17:6; 19:15 + 10:29 Buka Rughuhoru 24:8 + 10:30 Eruani Vetena 32:35-36 + 10:38 Habakkuk 2:3-4 (LXX)