12
Ighita ka taonia na nilabuna Jesus
Mana pukuna tara talighutighita tua na mola ni ovu sule tara taluutuni raini, mara tughunitatea vanighita tua na vola tana taluutuni eni ke, mai ghita ka sonikehai lei totobo te mavatighita, haba va na palu te va saguhorughita tana taluutuniana God. Na taoniana God ke, te vagha na samatautau, keri ge ka lavilaga tana samatautau te arevaghinia vanighita tua God. Ighita ka nea te vaghaa, ma ka totolaa vaa Jesus, itatana gaia ka tuturi kauha ta dida taluutuni, tana vuivuni me ke sara tana sosoko. Sakai vamua na mateana tana ghaivavala te vatei maamaagha, Jesus te mua nia ghaghua. Gaia te tala ge ke vahaghitaili tana ghaivavala na pukuna te ghanaghana vamua na rivurivu ke lavia imurina. Mi taeni gaia te sopou tana malei haba tana madolona God. Kau ghanaghana vaa Jesus, te vadangitai me lagavule, tana bona tara nei vania na lei totobo dika na vure te vonughira na dika, keri ke, ge kau bei lugu tana taluutuni, ma ka bei liobea gea. E utuni, tau hughuhughura tua ge kau tughuru pungisira rana vure dika, hauvaa me taho mua so ahei tamiu ke mate te vagha Jesus! ?Ivei tea, ighau tau nia ponolio tua na bosa ni patupatu te bosatatea God vanighau ghau lei dalena, ke neghau ge kau lagalagai na ghanaghanamiu? Gaia te ghaghua,
“Dalegu, ko ghanaghana mava tana bona a Lord ke hegho na totoro,
mo ko bei koengelea gea ke bosa talugoni vanigho tana bona to hahi.
Na pukuna a Lord te maemanera gaira te dolovira,
me torora arahei te holora nia lei dalena.” +
Kau vadangitai tana bona God ke toroghau, na pukuna aeni te talutatea God te righitaonighau vaghara dalena heghena. Ighita ta ghilala tua te utuni, na pukuna na lei mane udolu tara hera na lei daledira na bosa talugoni. Ma ge ke mua va maemaneghau a God vaghaa te nera igaa na lei dalena ke, me vaghaghau tau daleiasi mau mua puku ni dalena sughua! Mana pukuna ta ghanaghana mavara tamada iani maramana tara toroghita ke, mi ghita ka nia togotogo sule vaa na laviana na totoro ta Tamada i kokou ge ka lavia na vola kasila. 10 Rana lei tamada iani maramana tara maemaneghita taonia na liodira na pile bona vamua. Ma God te maemaneghita haia me hangaghita keri ge ka kabu tabu vaghaa gaia. 11 Tana bona God te heghita na totoro ke, me vahaghitailighita tana bona vaghana ma ka mua nia togotogo. Ma God te taraighita nia na vahaghitaili keri. Mi murina vaho ke hangaghita ge ka taonia na nilabu te maemane ma ka kabu mabo.
Na lei nilabu rana taluutuni kara gonia mughua
12 Keri ke, ke vagha tau lugu ta nimiu na taluutuni taeni ke, kau nighi tatabe ngasi na limamiu tara lugu, ma kau nighi tuturi kauha na tuamiu tara labe.+ 13 Kau sakutua tana halautu maemane,+ keri ge tana bona kara righikaleghau mara sakutua taonighau, rana lugu mana labe tana taluutuni, kara mua ghoi saisarikiba ma kara ghoi laga oli ghua.
14 Kau tabotabo na kabu mabo kolura na lei vure soko, ma kau kabu marabu tana vola te tabu, na pukuna arahei tara mua kabu tabu kara mua righia Lord. 15 Kau sopa righitaonighau heghemiu, ge ke taho tua siki sakai tamiu ke tona keha, me ke bei taho gea na laviana nina puku ni dolo ta God. Ma kau bei lubatia siki sakai tamiu ke va loghoa na rutu papara, na pukuna na tinoni te vagha keri ke tangomana ge ke hahilaghinira subo na vure.+ 16 Righiutoa, ge kau bei lubatia siki sakai tamiu ke kabalaghi me ke mua ghanaghana mavaa God, vagha Esau idania. Tana bona te vitolo ngangata ge nia hunulu vania Jacob anina maana ni lologho te kamanagho, nia sakai na popo ni vanga vamua.+ 17 Mi murina vaho ge nongia nina vauto ta tamana, hauva na tamana te hove, me mua hea tua. Ma Esau te mua kenea siki halautu ge ke tughua na hava te gonia, sakai vamua te tangi ngurunguru vania tamana me kurutia, hauva tamana te mua tala vania.+
18 Ighau tau mua vaghara na lei kukuada ni Israel idania tana bona tara mai ta God tana ghotu tara holoa nia “Sinai.” Tana ghotu keri tara righia nia na matadira, te ruruhu tate igaa na lake, me horu mai ga na pungi sule, mana virulogha. 19 Ma gaira tara rongovia na tangi sule ni tavuli, mana talama ni manga kolua na rongorongo te mai vanira. Mana rongorongo eni te nera ge ra mataghu, mara kurutia God ge ke bei kokoe vanira tua.+ 20 Mara mataghu na pukuna God te ghaghua, “Siki tinoni pana maumanu te manaa ke tughuru tana ghotu eni ke, kau peta matea!”+ 21 Moses heghena te righia na lei totobo raeni ge bosa, “Inau tu mataghu mu tatata.”+
22 Hauvaa, mi ghau i taeni tau saravia tua na ghotu tara holoa nia “Zion”, anina komu sule God te vola, Jerusalem i kokou, kolura na mola ni angel tara savukolu mara kabu togotogo igaa. 23 Ighau tau saravia tua didira savukolu togotogo nina kamanagho God, tara gere horui tua na ahamiu i kokou. Ighau tau saravia tua God heghena, gaia ke detera na vure udolu. Iani ghua na lei tarungadira rana maemane tara mate tua ma God te va marabura tana paludira. 24 Ighau tau saravia tua Jesus, gaia heghena sughua ighobudira God mana tinoni ge talukolua na baubahu vaolu, maia na ghabuna te tave ge lavikeha na palu utuni, me mua vaghaa na ghabuna Abel te nia tangi na lavitughu.+
25 Kau tangasi, kau rongovia na bosana God te kokoe vanighau. Na vure ni Israel kara mua samapolo tana bona tara mua liona na rongoviana na bosana Moses, gaia na tinoni holabosa ni maramana eni ke, me haba vaa ghua na dikana na vahaghitaili ke kaleghita, ke vagha ka mua rongovia na bosana God, te kokoe mai kokou.+ 26 Mi tana bona God te kokoe horu mai tana ghotu Sinai idania ke, na talama ni mangana te kahia na maramana. Mi taeni te bosaa sakai na bosa ni baubahu vanighita te ghaghua, “Inau ku ghoi kahia vamua na maramana i ani pari, mu ku kahia na parako ghua.”+ 27 Na ghanaghana i lokana na bosa eni ke, na lei totobo God te gonighi, ge ke alealei me ke lavikehai, keri ge na lei totobo vamua i tatada ta nina levu tara mua aleale, kara ghaha olighi.
28 Mana pukuna ta lavia tua na kinakabu te mua tangomana tua na aleale ke, mai ghita ka holoutoa God, ma ka holohabaa nia na nilabu ke nia togotogo, kolua na ghanaghana mava mana kikinima, 29 na pukuna dida na God eni, te vagha na lake ghanighani utuni.+
+ 12:6 Job 5:17; Manahana Solomon 3:11-12 + 12:12 Isaiah 35:3 + 12:13 Manahana Solomon 4:26 + 12:15 Eruani Vetena 29:18 (LXX) + 12:16 Vuivuni 25:33-34 + 12:17 Vuivuni 27:30-40 + 12:19 Buka Rughuhoru 19:16-22; 20:18-21; Eruani Vetena 4:11-12; 5:22-27 + 12:20 Buka Rughuhoru 19:12-13 + 12:21 Eruani Vetena 9:19 + 12:24 Vuivuni 4:10-11 + 12:25 Buka Rughuhoru 20:22 + 12:26 Haggai 2:6 + 12:29 Eruani Vetena 4:24