3
Jesus Christ te haba vulea Moses
Ghau na lei kulagu tana taluutuni, ighau God te hologhau tua ge kau nina vure tabu, ma kau ghaha kolua ikokou, kau ghanaghana Jesus. Ta tughunitatea ge God te nia vetena ge ke ladavaghinia na bosana, ma gaia dida puku ni sonisukaghi. Gaia Jesus eni, God te vilia ge ke lutu vania, ma Jesus te utuni ta nina lutu vaniana God, te vaghaa ghua Moses te utuni nina lutu ta God tana bona te righitaonira nina vure udolu.* 3-4 Ighita ta ghilala na lei vale te loghoa sopa tinoni te kisui, hauvaa ma God te gonighi na lei totobo soko. Rana vure tara talumavaa na manekisu vale vulea va na vale te kisua. Keri ke, me manana so, Jesus ge ke loghoa na rongoragha vulea Moses.
E utuni sughua, Moses te lutu uto ilokana nina binaboli God,+ hauva, ma gaia na tinoni lutu vamua. Ma nina lutu te tughunitatea na hava God te bosadilaa vaa i kise. Hauvaa, Jesus Christ te mua na tinoni lutu, ma gaia na Dalena God, te vunaghi pungisia nina binaboli God me righitaoni uto ngangataa. Mi ghita nina binaboli God, ge ta ka tughuru ngasi, ma ka pitudilai na lei totobo Christ te bahughita nia.
Arahei tara mua taluutuni kara mua saravia na bona ni aheahe
Keri ge bosa na Tarunga Tabu
“Itaeni, kau rongovia mughua na hava God te bosaa,
Kau bei kutuvatu, vaghara na lei kukuamiu idania.
Tara hughua na bosagu mara tabotabou ta nigua na vadangitai,
tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai.
Iga na lei kukuamiu tara tabotaboa nigua na vadangitai,
sakai vamua tara righighi tua na lei nigua na butuli i lokana e vati hangavulu na niulu.
10 Keri ge u rutu vanira, mu bosaa raini,
‘Na tobadira te ririu keha itagua haia.
Ra mua lioni na taoniana na hava tu bosai vanira.’
11 Mi ta nigua na rutu tu papari vanira,
‘Agaira kara mua ghoi tangomana tua na rughuhaghe ta nigua na malei aheahe.’ ”+
12 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau righitaonighau! Kau sopa righitaonighi na tobamiu, ke bei ghahaa gea iga na dika mana mua taluutuni, ge kau ririukeha gea itatana God te vola. 13 Kau patupatughau heghemiu tughu bongi, inaghona na bongi ke sara mai ma kau mua rongovia God. Kau patupatughau ge na palu ke mua pegoghau, mana vongotiana na tobamiu vania God. 14 Tana bona ighita ta diki taluutunia Christ ke, dida na taluutuni te laga ngangata, ma ge ka puku ni taluutuni te vagha keri ritini tana sosoko, ge ka sakaisonikolua Christ haia. 15 Ma kau bei nia ponolio na hava na Gegere Tabu te bosaa,
“Itaeni, kau rongovia mughua na hava God te bosaa,
Kau bei kutuvatu, vaghara na lei kukuamiu idania.
Tara hughua na bosagu mara tabotaboa a nigua na vadangitai,
tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai.” +
16 ?Arahei gaira tara rongovia na bosana God, mara hughua? Agaira te huli horura tua Moses i Egypt. 17 ?Ma rahei gaira tara nea God ge rutu vanira e vati hangavulu na niulu? Agaira rana vure ni Israel tara tangohahi mara mate tua tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai. 18 ?Ma rahei te kokoe vanira God tana bona te papari,
“Agaira kara mua ghoi tangomana tua na rughuhaghe ta nigua na malei aheahe?”
Te kokoe vanira rahei tara hughua.+ 19 Keri ge a ghilalara na vure ini tara mua ghoi tangomana tua na rughuhaghe ta nina malei aheahe God, na pukuna tara mua taluutunia.
* 3:2 vure tana leu ni Greek, na bosa tai tughua nia te loghoa na ghanaghana na vale pana vure tara ghahara tana na vale. Righia Buka Iduidu 12:7 + 3:5 Buka Iduidu 12:7 + 3:11 Buka Linge 95:7-11 + 3:15 Buka Linge 95:7-8 + 3:18 Buka Iduidu 14:1-35