4
Arahei tara taluutuni vamua kara aheahe kolua God
Na pukuna keri anina baubahu God ge ka rughuhaghe kolua ta nina malei aheahe ke, me ghahaa so mua. Na baubahu keri, te uto ge ka righiutoa, ma ka tangasi, sogea e taho siki sakai tatada ke mua tangomana na sara igaa. Ighita ta rongovia tua na rongorongo uto eni nia na malei aheahe keri, te vaghara ghua na lei kukuada tara rongovia idania. Hauva me mua uto vanira gaira na pukuna tara mua taluutunia na hava God te bosaa. Ighita ta taluutunia vamua, ka haghe ilokana na malei aheahe keri, hauva ma vanira gaira tara mua taluutuni ke, God te bosa vanira,
“Mi ta nigua na rutu tu papari vanira
‘Agaira kara mua ghoi tangomana tua na rughuhaghe ta nigua na malei aheahe.’ ”+
Hauva mi ghita vamua ta taluutunia ka rughuhaghe tana malei aheahe keri God te gonidilaa tua, tana bona te gonia na maramana. Ighita ta ghilala na malei aheahe eni te ghaha, na pukuna na Gegere Tabu te bosaa,
“Mi tana vituni na bongi God te aheahe tana lutuna tana bona te gonighi na lei totobo soko.”+
Mi tana na gegere tabu keri, God te bosa,
“Agaira kara mua ghoi tangomana tua na rughuhaghe ta nigua na malei aheahe.”+
Ighita ta ghilala tua anina malei aheahe God te ghaha so vanira na vure kara haghe iga, sakai vamua gaira tara diki rongovia na rongorongo uto eni idania tara mua rughuhaghe ta nina malei aheahe God, na pukuna tara diua na bosana God. 7-8 Joshua te hulira rana vure ni Jew vaa tana buto ni komu Canaan idania, hauvaa, na bona ni aheahe eni ke, te mua i Canaan. Ta ghilala te utuni so, na pukuna imurina God te ghoi bosaa vanira a sakai ghua na bongi ni aheahe. Mi taeni na bona ge ka rughuhaghe ta nina malei aheahe. A God te ladavaghinia aeni ta David, te daro ni bona i muridira rana Jew tara tona sania Egypt, ma David te gerea tana Gegere Tabu, te vagha ighita ta rongovia tua,
“Itaeni, kau rongovia mughua na hava God te bosaa,
Kau bei kutuvatu,” +
Keri ke, mana bona ni aheahe keri te pitudila so vanira nina lei vure God. 10 Ma gaira udolu tara rughuhaghe ta nina malei aheahe God kara topoa na aheahe tana lutudira, te vagha God te aheahe i murina te goni sokoa tua na maramana.+ 11 Vaho ge ighita ka lavilaga ge ka rughuhaghe tana bona ni aheahe keri. E mua uto ke vagha siki sakai tatada ke hughua na bosana God, me ke tumu vaghara rana vure ni Israel tara ghaghua iga idania.
12 Na bosana God te vonughia na maana ni vola, me lutu laga ilokana na volada. Te vanga vaghaa na ivi te vanga ruahogho, na pukuna te papahe haghe i lokana na tobada mana lioda mana ghanaghanada. Aeni te talutatea ivei te vaghaa na nilabuda. 13 Me taho siki totobo tana maramana talighu ke polo itatana God. Na lei totobo udolu te tate tana matana. Ma ka tughuni kaekalea vanira mughua na lei totobo ta gonighi mai tua.
Jesus dida na puku ni sonisukaghi
14 Keri na pukuna ge ighita ta loghoa na puku ni sonisukaghi haba, te dato soko tua i kokou, gaia a Jesus Dalena God, ma ka tabe ngasilia mughua dida na taluutuni tatana. 15 Aeni dida puku ni sonisukaghi haba te ghilala ivei ta labe iga tana volada, na pukuna agaia ghua te haghevighi ghua na lei tabotabo vaghaghita, hauva ma gaia te mua tumu tana palu. 16 Keri ge ka mai mughua ta dida na God, ma ka bei mataghu na pukuna te arovighita. Igaa ka lavia nina veiarovi, ma ka topoa iga na sonihalavu te hangaghita tana bona vahola.
+ 4:3 Buka Linge 95:11 + 4:4 Vuivuni 2:2 + 4:5 Buka Linge 95:11 + 4:7-8 Buka Linge 95:7-8; Eruani Vetena 31:7; Joshua 22:4 + 4:10 Vuivuni 2:2