5
Na lei puku ni sonisukaghi rana lei mane God te vilira ge kara lutu tughura na vure ni maramana eni. Agaira tara hea God didira na heveioli rana vure maia ghua didira sukaghi ni talukeha palu. Na pukuna na puku ni sonisukaghi te tinoni ghua me labe vaghara, ge ke tangomana na liouto kolura na vure tara tangohahi na pukuna tara mua ghilalai na hava tara gonighi tara dika. Gaia ke sukaghi mughua vania na paludira rana vure, mana pukuna te labe vaghara, ge ke sukaghi vania na lei paluna ghua.+
Taho siki sakai ge ke puku ni sonisukaghi, na pukuna te liona vamua na malei haba keri. A God heghena ke vilia mughua tana lutu eni, vaghaa te nea igaa Aaron idania.+ Te vagha keri, te mua taludatoa heghena Christ, ge ke puku ni sonisukaghi. Taho! God te vilia, me bosa vania,
“Ighoe Dalegu,
Mi taeni inau tu talutatea, inau tu Tamamu.”+
Ma ta sakai na gegere tabu ghua, God te bosa vania,
“Ighoe to puku ni sonisukaghi kasila
te vaghaa Melchizedek.”+
Tana bona te kabu iani maramana, Jesus te kokoeliulivuti kukuruti nia na tangi ngangaraha mana karukolobu vania God, te loghoa na maana ge ke vavola tana mate. Ma God te rongovighi nina lei kokoeliulivuti, na pukuna te nia kikinima God.+ Sakai vamua Jesus te Dalena God, gaia te naunau ge ke taonia God nia na lei vahaghitaili te kalea. Mi tana bona Jesus te sokoi na lei totobo udolu God te lioni, God te nea ge ke ulaghana, ge Jesus ke vahera na vola kasila na lei vure tara taonia gaia. 10 Ma God te vilia Jesus ge ke puku ni sonisukaghi te vaghaa Melchizedek.
Bei tumu sania nimiu na taluutuni
11 E subo ngangata na hava tai liona na bosatatea tana ghanaghana ivuvungana Jesus te vaghaa Melchizedek, hauva me vahola na pukuna tau kise ngangata ge kau rongo manaha. 12 Ighau tau taluutunia te hau mai tua, me manamiu tua kau taraira rana keha. Hauvaa, siki sakai ke ghoi tarai olighau mughua nia na lei totobo raini te manadira rahei tara vaho vuivuni ni naunauani na lei Gegere Tabu. Te vaghaghau na lei meomeo tara susu mua, tara mua tangomana na ghaniani na vanga ngutu. 13 Ma hei te susu vamua ke, agaia te mua ghilala utoa na tarai vahola nia na hava te maemane.+ 14 Hauva rahei tara ghilala utoi na lei tarai vahola itatana Christ ke, gaira te vaghara rana tinoni tara sule tua mara ghanighi na vanga tara ngutu. Mi tana bona tara nea na hava te uto ke, mara naunaui heghedira tua na righikaleani na hava te uto mana na hava te dika.
+ 5:3 Buka Vetena 9:7 + 5:4 Buka Rughuhoru 28:1 + 5:5 Buka Linge 2:7 + 5:6 Buka Linge 110:4; Vuivuni 14:17-20 + 5:7 Matthew 26:36-46; Mark 14:32-42; Luke 22:39-46 + 5:13 1 Corinthians 3:2