6
Keri ke, ka tona haliu mughua tana lei tarai te manadira arahei tara loghoa na taluutuni te laga, ma ka bei bosa oliolighi vamua na lei tarai uto ta nighi vuivuni mai tua tana volana Christ. Na pukuna te mua manana ge ka ghoi bosa pulohighi na lei tarai te neghita gea ririu keha tana lei nilabu dika, ma ka talua vaso i tatana God adida taluutuni. Keri ke, ge mua manana ghua ge kau kenea siki tarai taonia ivei te vaghaa na lei lavata ni vulitabu, mana lei vauto ni lima tana uluda,* mana tughuru oli tana mate, maia na dete kasila. Ma God te lubatighita, ge ka nighi tona haliu na lei tarai te manadira arahei tara loghoa na taluutuni te laga.
Arahei tara sonikeha didira taluutuni ta Christ imurina nina marara te hinarira tana voladira ke, agaira kara mua tangomana na pulohi ta God. Agaira tara ghilala tua na lei totobo uto ni kokou God te hera, mara loghoa na Tarunga Tabu. Agaira tara ghilalaa tua na utona na bosana God, mana maana ni vola ke mai. Ma rahei tara ghilalai tua na lei totobo uto kiri mara ririu keha vania so a Christ, kara mua tangomana ge kara ghoi tughulio, na pukuna na hava tara nea te vagha tara ghoi patokia na Dalena God tana ghaivavala, mara lavimamaana tana matana na tinoni.
Balu vure te vaghara na pari te sopia na uha te horu mai, me totolo iga na vanga, me vanga heghena vamua na tinoni keri te loghoa na leghai. Ma God te vautoa na pari eni. Hauva, mana balu vure tara vaghaa na leghai te mua uto na pukuna te totolo mai ga na karukaili mana kabakaba. Na tinoni te loghoa na leghai te mua nia togotogo, me kerea ge ghani taghalaghinia na lake.+
Ghau lei kulagu tu dolovighau, sakai vamua tai bosa vaghaa eni, na hava tai bosaa te taho iga ighau, na pukuna ighai tai taluutuni ge au vilia na nilabu te uto vaa, na nilabu ni vola kasila. 10 God te gonia na hava te maemane haia. Ma gaia ke mua nia ponolio ivei tau nea na lutu laga vaniana, mi vei tau nea na tateana nimiu na dolo vaniana, tana hangadira na lei tinoni taluutuni, te vaghaa tau nea so itaeni. 11 A nimami puku ni ghanaghana, ke tona haliu so nimiu na dolo vaniadira rana keha tana volamiu iani maramana ritini na mate. Ma ge kau gonia te vagha keri ke, mi geva kau lavighi na lei totobo tau pitudilai a God ke vaheghau. 12 Ighai tai mua liomiu ge kau lugu, hauvaa tai liomiu ge kau taonighi na lei nilabudira agaira tara lavia tua nina baubahu God, na pukuna didira na taluutuni mana vadangitai.
Nina baubahu God ke mai utuni
13 Tana bona God te gonia nina baubahu vania Abraham idania ke, na pukuna te taho ahei ke haba vulea nina papari, keri ge God te nia papari na ahana heghena, 14 me ghaghua,
“Inau tu baubahu ge ku vautogho,
mu ku vahegho tara subo na vaivarimu.”+
15 Ma Abraham te pitu vadangitai, ge lavia na hava God te nia baubahu.
16 Tana bona na vure tara gonia na papari, gaira tara nia papari tana ahana siki sakai te haba vulera, ge ke mapiti me ke mava na papari. Mana nilabu eni te betoi na lei hughuhughu. 17 God ghua te hove pungisia heghena na nia papari, keri ge agaira tara lavia na baubahu kara ghilala utoa, ke mua ghoi tughua tua na liona God. 18 Keri ke, a God te heghita tua nina baubahu me nia papari ghua na ahana. Keri ge rua na totobo raini tara mua ghoi tughu tua, na pukuna God te mua pego. Mi ghita ta sama kauha itatana, ka lavia na laga vaolu ge ka tabe ngasilia nina baubahu kolua dida pitudila itatana. 19 Ma dida pitudila eni tatana God te vaghaa na piniti te va ngasilia, me tuturi kodo iga na tarungada. Mana pitudila eni te hulighita ge ka va haghe tana vokovoko i kokou, i loka vaa ta nina bona tabu God tana Valetabu.+ 20 Jesus te va diki haghe iga vanighita tua ge ke hangaghita. Itaeni, agaia na puku ni sonisukaghi kasila, te vagha Melchizedek.+
* 6:2 na lei vauto ni lima tana uluda Ilokana na Rongorongo Uto Vaolu tara talua na lima tana ulu vanighi balu na totobo te vaghai - na ghaotana na vahaghi, na vautoana na tinoni, na laviana na Tarunga Tabu, mana vaheana na maana ni lutu. + 6:8 Vuivuni 3:17-18 + 6:14 Vuivuni 22:16-17 + 6:19 Buka Vetena 16:2 + 6:20 Vuivuni 14:18-20; Buka Linge 110:4