7
Na puku ni sonisukaghi Melchizedek te haba vulea Abraham
A Melchizedek eni na vunaghi haba ni komu sule i Salem idania, ma gaia nina manesukaghi God puku ni Haba. Tana bona Abraham te pulohi mai tana komuna murina te lagavulera na lei vunaghi haba tana kisumate, Melchizedek te sodoa, ma gaia te vautoa Abraham. Ma Abraham te holai sasakai tana lei hangavuluni ta nina lei totobo te laga vulei tana kisumate, me vahea Melchizedek.+ Na ghanaghana iga na aha Melchizedek ke, “Na Vunaghi Haba te kabu maemane.” Gaia ghua “Na Vunaghi Haba ni mabo,” na pukuna na ghanaghana igaa Salem ke ‘Mabo’. Taho siki gegere tutughunina a tamana pa tinana pa siki kukuana mana kemana, me vagha te taho na vuivunina pana sosokona na volana. Na pukuna keri, Melchizedek te manesukaghi kasila, te vaghaa tua a Dalena God.
Keri ke, ge kau ghanaghana utoa ivei te vaghaa na habana Melchizedek eni, na pukuna Abraham, na kukuada ge ka talumavaa, ge hea a sasakai tana lei hangavuluni na lei totobo te holai mai tana kisumate. Ighita ta ghilala tua ge adida lei manesukaghi kara va mai tana kemana Levi, te vetenara nina vetena Moses ge kara vahikolui na lei heveioli tadira rana vure Jew udolu, sakai vamua agaira tara sivuragha tana kemana Abraham.+ Sakai vamua Melchizedek te mua sivuragha tana kemana Levi, me lavighi so na sasakai tana lei hangavuluni na lei totobo ta Abraham, me vautoa. Ighita ta ghanaghana Abraham te mava, na pukuna God te hea Abraham na lei nina baubahu soko. Hauva, Melchizedek te haba vulea Abraham, na pukuna Melchizedek te vautoa. Mi ghita ta ghilala, agaia te loghoa na maana ni vauto, me haba vulea ahei te vautoa.
Na lei manesukaghi tara lavighi na lei heveioli, agaira rana tinoni kara mate. Ma Melchizedek te haba va itadira, na pukuna na gegere tabu te bosaa te vola tona haliu so. Keri ge ka bosa ke, tana bona Abraham te vahea nina heveioli a Melchizedek, te vaghara Levi ma rana vaivarina tara vahikolui na heveioli, ge ra vahea ghua Melchizedek. 10 Na pukuna, sakai vamua tara mua vahua mua Levi, ma gaia te puputu mai tana ghabuna Abraham tana bona Melchizedek te holai na heveioli tatana.
11 Sakai vamua nina vetena Moses te bosa, ge na lei manesukaghi udolu kara sivuragha mai mughua tana kemana Levi, hauva, na lei manesukaghi raini tara mua tangomana ge kara maemane utunira na lei tinoni tana matana God. Na pukuna keri, God te vetenaa asakai na manesukaghi ghua, te vagha Melchizedek, sakai manaa agaia te mua kemadira a Levi ma Aaron. 12 Ma ge ivei ka nea na viliana na manesukaghi ke tughua ke, mana vetena ke tughu mughua. 13 Na pukuna, agaia dida na Lord, ta nia kokoe eni, te mua sivuragha mai tana kemana Levi. Agaia te vaa mai tana kema keha, me taho ahei tana kemana ke lutu te vagha na manesukaghi. 14 Ighita udolu ta ghilalaa, Jesus tara vahua mai tana kemana Judah, mi tana bona Moses te nia kokoe na manesukaghi, te mua bosaa na kema eni.
Christ te vaghaa Melchizedek
15 Na tughu ilokana nina vetena God te tate uto tua, na pukuna sakai na manesukaghi keha te vaghaa Melchizedek te mai tua. 16 Ma Jesus te manesukaghi, me mua vania na ghanaghana haulaghi taonia na kemana Levi vamua. Taho, agaia na manesukaghi na pukuna nina maana ni vola te taho na sosokona. 17 Aeni te utuni na pukuna na Gegere tabu te bosaa,
“Ighoe na manesukaghi kasila
te vagha Melchizedek.”+
18 God te lavikehai tua na lei vetena haulaghi ge vilia na manesukaghi keri, na pukuna tara lugu mara mua hangaghita. 19 Aeni te utuni na pukuna nina vetena Moses te mua tangomana ge ke maemaneghita tana matana God. Ma God te tatea vanighita na pitudila te uto vaa te sara mai tua itaeni, ma gaia na halautu ge ka va varava ngasi ta God.
20 Ma God ghua te papari tana bona te vilia Jesus ge ke manesukaghi. Me mua ghoi papari vania siki manesukaghi tana kemana Aaron te vagha. 21 Mi ta Jesus vamua, God te bosa,
“Inau a Lord God tu papari,
mu ku mua ghoi padia tua nigua baubahu,
‘Ighoe na manesukaghi kasila.’ ”+
22 Na pukuna nina papari God, Jesus heghena te mai matena, ge ke kale utuni nina baubahu te uto vaa.
23 Na hava te nia keha eni gaia ke, te subo na manesukaghi tana kemana Levi, i sarana na vetena haulaghi. Mi tana bona te mate sakai ke, ma sakai na keha ke tughua na malana. 24 Hauvaa ma Jesus te vola kasila, ma gaia te lutu vaghaa na manesukaghi ke va me va. 25 Keri ge, Jesus te vavolara gaira udolu tara mai ta God na pukuna na hava te nea. Eo, gaia te tangomana ge ke vavolara, na pukuna agaia te vola kasila me nongia God ge ke hangara.
26 Jesus na vata ni puku ni sonisukaghi ta liona, na pukuna te tabu me marabu me taho siki hahi tatana, maia God te vilikehaa itadira rana tangohahi, ma gaia God te hea na talumava te haba vulei na lei totobo i kokou. 27 Ma gaia ke mua sukaghi tughu bongi vaghara na lei puku ni sonisukaghi tana kemana Levi. Agaira tara diki sukaghi ni paludira heghedira, vaho ge kara sukaghi ni paludira rana vuresubo.+ Hauva Jesus te sakai ni tughuru ni sukaghi vamua, tana bona te nia sukaghi heghena tana ghaivavala, me lavikehai na lei paludira rana vuresubo tara ghahara idania me ke sara tana lei bongi sosoko. 28 Tana bona tara vilira rana puku ni sonisukaghi sarana nina vetena Moses, agaira na tinoni vamua. Mi murina vaho tara nia hevei na vetena, ge God te vilia Dalena nia na papari ge ke puku ni sonisukaghi. Ma Dalena te maemane haia tua ta nina lutu.
+ 7:2 Vuivuni 14:17-20 + 7:5 Buka Iduidu 18:21 + 7:17 Buka Linge 110:4 + 7:21 Buka Linge 110:4 + 7:27 Buka Vetena 9:7