8
Jesus dida puku ni sonisukaghi
Aeni na puku ni ghanaghana ilokani na lei totobo tai bosai vanighau adida na puku ni sonisukaghi te sopou dato i kokou tua tana malei haba tana madolona God.+ Igaa, te lutu tana baebale tapole tabu tana puku ni bona ni holohaba te kisua Lord, te mua kisua na tinoni.
Mana pukuna na lei puku ni sonisukaghi mughua kara nighi hevei rana heveioli kolua na sukaghi va ta God, ma Jesus ghua dida na puku ni sonisukaghi ke gonia mughua sakai na sukaghi vania God. Ke ba ghahaa iani maramana ke, me ke mua manesukaghi, na pukuna na lei manesukaghi tara ghahara tua tana kemana Levi, mara sukaghi taonia nina vetena Moses. Gaira tara lutu tana bona ni holohaba, na mareni mana nununi na lei puku ni totobo i kokou. Mi tana bona Moses te gonidila ge ke kisua na baebale tapole tabu idania, God te diki hea na bosadila eni, “Ko righiutoa, ge ko gonighi na lei totobo taonighi na vaughilala tu tatei vanigho i vuvunga ni ghotu.”+ Ma dida na puku ni sonisukaghi, Jesus, God te hea tua na lutu te haba vulea na lutudira rana sonisukaghi ni Jew i sarana na vetena haulaghi, na pukuna gaia te bahughita nia na puku ni totobo uto kolua God, te nia tuturi tana baubahu vaolu te uto vaa.
Ma ge na vuivuni ni baubahu ke mua hahi ke, me mua manana ge God ke tughua nia na ruani na baubahu. Hauvaa God heghena te kene sodoa na hahi tana baubahu haulaghi keri, ge bosa vanira,
“Inau na Lord God tu bosaa, ‘Na bongi ke mai ga,
inau ku gonia na baubahu vaolu
kolura na vure ni Israel mi Judah.
Na baubahu eni, ke mua vaghaa na baubahu haulaghi tu gonia vanira kolura lei kukuadira
tana bona tu huli horura i Egypt, te vagha na mane te hulia na dalena nia na limana.
Na pukuna te mua kabuhau didira na taluutuni ta nigua na baubahu,
gu soghasanira.
10 Mana baubahu vaolu eni ku gonia kolura nia rana vure ni Jew
tana bongi keri, ke vagha eni:
Inau ku talui nigua na lei vetena tana liodira,
mi nau ku gerei tana tobadira,
Mi nau ku didira God
ma gaira kara nigua na vure.
11 Vaho ge kara mua nia sarautu na taraiadira ghadira na komukolu,
ma kara mua sarautu ghua na taraiadira na hoghodira,
nia na bosa, ‘Te manana ge kau ghilala Lord God.’
Na pukuna na vure udolu
te vuivuni tana pile me ke sara tana sule,
kara ghilalau inau.
12 Inau ku talukehai vanira na lei paludira,
mu ku mua ghoi ghanaghana olighi didira na hahi.” +
13 Tana bona God te nia kokoe na baubahu eni te vaolu, me nea na diki baubahu me liliu ni totobo haulaghi tua, mana hava te haulaghi ke, te dika tua mara dutu ni lavikehaani.
+ 8:1 Buka Linge 110:1 + 8:5 Buka Rughuhoru 25:40 + 8:12 Jeremiah 31:31-34