3
Kau taghaoa na lapimiu
Ghau rana hoghogu tana taluutuni, e mua ulaghadira tara subo itamiu kara tarai tana holohoru, na pukuna ighau tau ghilalaa, ighai tai tarai kai tabea iga na rongorongo ni dete itatana God vulera tara mua nia tarai. Ighita udolu ta hahi tana subo ni totobo. Ma ge ahei ke mua goni hahia siki totobo tana hava te bosa ke, na tinoni keri te taghaoa na lapina, maia ghua na volana udolu. Te vaghaa ghua ighita, tana bona ta talua na pile halo ilokana na mangana na horse ge ke nea ge taonighita, ma ka tangomana ge ka riua ivei ta liona na vaa iga. Vaghaa ghua na vaka sule, te torovaghinia na ghuri sule. Sakai vamua na vatei taghaoana te pile, hauva me riua so na vaka sule, ivei te liona ke tona vaa na tinoni te taghaoa. Mana lapida te vaghaa keri, na totobo pile kikia ilokana na hulida, hauva me loghoa so na maana te sule. Kau righia! Na maumanu ni lake te pile kikia, ke tangomana so na vusiana na tautalu udolu. Te vaghaa ghua, na lapida te vagha na lake a Satan te tungia. Na lapida te vonughia na lei totobo dika me dikalaa na hulida udolu. Te utuni, na lapida ke tangomana ge ke haurakea na volada udolu.
Na lei tinoni kara tangomana na sauruadira na lei vata ni maumanu, na lei manu, mana lei igha, mana lei poli. Hauvaa, me taho ahei ke tangomana na taghaoa na lapina. Gaia te matamata me dika. Gaia te vagha na baghealonga te matera na lei tinoni. Ta holoutoa nia ghua a Lord God, a Tamada, ma varangaa nia ghua na tinoni te gonia God, taonia na marena.+ 10 Ta sakai na manga vamua te rughuhoru na bosauto, mana bosa vavaranga. Ghau rana hoghogu tana taluutuni, aeni te mua maemane. 11 Ke mua tangomana na beti mali mana beti manilu, koro puputu dato ta sakai na vuravura ni beti vamua. 12 Me ke mua tangomana ghua na vuravura ni tahi ge ke loghoa na beti manilu. Ghau rana hoghogu tana taluutuni, na vudi ghua ke mua tangomana na sau mai tana kiba, me vagha ghua na poro tana kiba.* Taho! Te vagha ghua ighita ka taghaoa na lapida tana kokoe.
Na manaha te utuni te butu mai ta God
13 Ke vagha kau ghanaghana manaha mau ghilalaa na nilabu God te liona ke, kau talutatea tana nilabumiu mana gehegehemiu te uto tau nei. Na pukuna ighau tau ghanaghana manaha utuni sughua, kau mua nia talunagho na lei gehegehe uto tau nei. 14 Ma ge te ke vonughighau na ghaghana, mana ruturutu, ma kau gonighi na lei totobo vanighau heghemiu vamua ke, kau bei talunaghoghau gea tau ghanaghana manaha tua, na pukuna te mua utuni. 15 Na manaha te vaghaa eni ke, te mua butu mai ta God i kokou, hauva, aeni na vata ni manaha na lei vure tana maramana eni tara loghoa. Nina Tarunga Tabu God te mua vahera, te butu mai vamua ta Satan. 16 Tana bona rana vure tara gonighi na lei totobo vanira heghedira vamua, mara ghaghana ke, tara hughuhughu heghedira mara gonighi na lei vata ni dika soko. 17 Hauvaa ahei te loghoa na ghanaghana manaha eni te vahea God ikokou, gaia te kabu maemane. Gaia te liona ge kabu mabo, me dolovira na lei tinoni, me liouto ge ke rongovira rana keha. Gaia te arovira rana vure, me goni talaui na lei gehegehe uto. Me mua ghanaghana balu na vure tara haba vulera rana balu, me ke mua pegopego. 18 Ma rahei tara hangara na lei tinoni ge kara kabu mabo koukolu, agaira tara holaa na taba, mana taba eni ke na kabu maemane. Te vaghara rahei tara subai na vuavua, geva kara vahikolui na vavangani te uto.
+ 3:9 Vuivuni 1:26 * 3:12 Tana leu ni Greek, tara loghoa na ghai tara holoa nia na fig, mana olive, mana aloalo te tagu tana ghai tara holoa nia na grape. Hauva na vure tughubosa tara tughui nia na lei totobo rana vure ni Gela tara ghilala utoi.