4
Kau bei holopangotia na maramana
?Na hava na pukuna ge kale na hughuhughu mana pepo igobumiu? Kau pepo na pukuna tau loghoi na lei ghanaghana dika ni huli tara kabu ilokamiu mara veilalabui pungisighi na lei ghanaghana uto. Kau liona ngangata na hava tau mua loghoa. Ighau tau nighi gharu na hava tara loghoi na lei tinoni mau gonidilaa ge kau labumatera ge kau holai didira na lologho. Mau mua tangomana ge kau loghoi, keri ge kau hughuhughu mau veilalabui kolura ge kau holai itadira. ?Mana hava na pukuna gau mua loghoi na hava tau lioni? Na pukuna tau mua nongia God ge ke heghau. Ma ge kau nongia God ke, au mua lavighi, na pukuna tana bona tau nongia God ke, na ghanaghanamiu te hahi me mua maemane. Eliomiu vamua na lei totobo ke hangaghau heghemiu ta nimiu na togotogo. Ighau rana vure ngelengele, tau mua varava ngasi ta God! ?Ivei tea, ghau mua ghilalaa, ahei te dolovighi na lei totobo dika tana maramana eni ke, gaia te ghana levunimate God? Keri ge ahei te liona ke dolovia na maramana eni, gaia te levunimate vania God. Kau bei nia ghanaghana ruarua na hava ka idumia ilokana na Gegere tabu, te vagha eni na Tarunga Tabu, a God te talua ilokada, me lioda ngangata ge ka dolovia God vamua. Te vahola vanighita ge ka dolovia God vamua, keri ge a God te vaheghita na sonihalavu au va, ge ke hangaghita. Te vaghaa na Gegere Tabu te bosaa, “God te tughuru pungisira tara talunaghora, mete vahera na sonihalavu arahei tara talumurira.”+ Keri ge kau kabu rurughu va ta God, ma kau tughuru pungisia Satan ma gaia ke tona keha itamiu. Kau dutuvia God, ma gaia ke dutuvighau mai. Ighau rana hahi, kau bei gonighi na lei totobo dika. Ghau rana ghanaghana ruarua, marabui na tobamiu ma kau taonia God vamua. Kau dikalio ma kau tangi na pukuna na lei totobo dika tau gonighi. Me manana kau tughua nimiu na kiakia ke liliu ni karukolobu, ma nimiu na togotogo ke liliu ni dikalio. 10 Kau tughulio ma kau talumurighau tana matana God, ma gaia ke talumavaghau.
Bei detera rana vure
11 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau bei bosadikalaghau gea sopa heghemiu. Ge kau bosa dikalaa ma kau dete hahia ahei na hoghomiu itatana Christ ke, au bosa dikalaa mau detetaboa nia nina vetena God. Ma ge kau detetaboa na vetena ke, tau talutatea tau mua taonia na vetena, hauva mi ghau tau detea na vetena. 12 God heghena vamua te nia hevei na vetena me loghoa na maana ge ke deteghita. Agaia vamua te loghoa na maana ge ke volaa pe ke taghalaghinia na tinoni. Keri ke me mua uto ge kau detera na ghamiu na komukolu.
Kau bei talunagho
13 Kau rongo mai, ighau na vure tau bosa te vagha eni, “Itaeni pi ropo, ighita ka tona ta sakai na komu, ma ka ghahaghita i kakeri sakai na niulu. Ighita ka nei na lei totobo tara subo ma ka sodoa na rongo te au.” 14 Au mua ghilalaa na hava ke kale tana volamiu i ropo. Na volamiu te vagha vamua na gavu te puipungi, te ghahaa pile bona vamua, me mua hau me taghaa.+ 15 Na hava kau bosa ke, te vaghaa eni, “Ge a Lord God ke liona ke, mi ghita ka vola so, ma ka lutua te vaghaa eni, pe ke vaghaa keri.” 16 Itaeni, ighau tau talunaghoghau heghemiu ke, mana lei bosa ni talunagho raini te dika.
17 Keri ke, kau mua gonia na hava tau ghilalaa te uto ke, ighau tau hahi.
+ 4:6 Manahana Solomon 3:34 (LXX) + 4:14 Manahana Solomon 27:1