4
Na lei manetarai sorisori
Na Tarunga Tabu te bosatate utoa na balu tinoni kara sani leaa na taluutuniana God tana lei bongi ke mai. Ma kara taonia na tarunga sorisori, ma kara taonia didira na tarai te butu mai tana lei tidalo dika. Na lei manetarai tara kikokiko mara sori, tara nia tarai na tarai sorisori raini, mana liodira te mate tua. Na lei mane raini ara hove pungisira na vure ge kara bei taulaghi ma kara bei ghanighi ghua na balu vata ni vanga. Hauva, God te gonighi na lei vanga udolu ge ka ghanighi murina na kokoeliulivuti ni holoutoana God, nia arahei tara taluutuni mara ghilalaa tua na utuni. Na lei totobo soko God te gonighi ara uto udolu, ma ka bei nia sika gea iga siki totobo. Vaho ge ka ghanighi na lei vata ni vanga udolu nia na kokoeliulivuti ni holouto, na pukuna na bosana God mana kokoeliulivuti toro vatabui.
Na tinoni lutu uto nina Jesus Christ
Ke vaghaa to bosai vanira na lei bosa ni tarai raini rana taluutuni ke, mi ghoe anina na tinoni ni lutu uto a Jesus Christ, ma God ke patupatugho nia na bosa ni taluutuni maia na tarai te utuni to taonia tua. Ko bei rongovighi mo ko taonighi gea na lei tutugu tara mua utuni, na pukuna te nera tua na balu tinoni ge ra mua nia kikinima God. Ko kabu haia vasoo tana naunauani na kabu tabu. Na lei naunau mana gehegehe ni huli toro loghoa balu na uto iga, na pukuna koro nea na hulida ge ke laga. Hauva na kabu tabu mana naunauada na Tarunga Tabu te uto vaa tana lei halautu ni volada udolu, na pukuna toro hangaghita nia tana vola itaeni maia na vola imurina na mate. Raeni na bosa te utuni, ge ka pangoti udolua ma ka taluutunia. 10 Na pukuna eni, ka tabotabo ngangata maia ka lutu laga, na pukuna ta talua tua dida na pitudila itatana God te vola, gaia te vavolara na lei tinoni udolu, haba vaa rahei tara taluutunia.
11 Ko taraira rana taluutuni nia na lei bosa raini, mo ko kurutira kara taonighi. 12 Ko bei lubatia gea ahei ge ke pariparilee na pukuna to garimane tua. Mo ko talua na nilabu vanira na lei tinoni taluutuni ta nimua na kokoe maia tana nilabumu mana gehegehemu, tana dolo mana taluutuni mana kabu maemane. 13 Ko lavia haia na lagamu na idumiana vanira na Gegere Tabu, mo ko bosa patupatura, mo ko taraira nia na Rongorongo Uto, koekobe ku gatu. 14 Ko bei nia pariparilee gea na sonihalavu ni Tarunga Tabu te ghahaa tua itamua. God te vahegho mai keri tana bona na lei prophet tara bosa tatea tana bona na lei mane huhuli tara talua na limadira i vuvungamu.
15 Ko naunau ngangata mo ko lavia na lagamu na lutuani na lutu kiri, ge kara vaevanea gatu na vure itamua animua na lavilaga tana taluutuni. 16 Ko righitaonia na volamu mo ko mata reireia nimua na tarai. Mo ko tona haliu na goniani na lei totobo te maemane, mi kise ko vavolagho heghemu maia ko vavolara ghua na vure tara varongohigho.