5
Ivei ko nea na righitaoniadira rana taluutuni
Ko bei nia kokoe na rutu vanira na tonikama, mo ko kokoe vanira vasoo te vaghaa tamamu. Mo ko pabera na lei garimane ke vaghara na lei hoghomu. Mo ko pabera na lei vinekama ke, te vaghara tinamu, mana lei tahula ke vaghara na lei vavinemu, na pukuna ke marabu me ke maemane na ghanaghanamu va itadira.
Na holohoru ke righitaonira siki vaivine matesasani te taho hei ke righitaonira. Hauvaa na matesasani te logho dalena pana kukuana ke, ma kara taonia na halautu maemane tana taluutuni nia na hangadira didira na binaboli, ma kara righitaonia mughua na matesasani te vaghaa te nea gaia na righitaoniadira. Na pukuna gaia keri na totobo te liona ngangata God. Na matesasani te puku ni liona na hahanga, te ghahaa heghena me kabu vatei aroviana me taho ahei ke hangaa, vaho ge te talua nina na taluutuni tatana God. Tughu bongi mana dani te kokoeliulivuti me nongia God ge ke hangaa. Hauvaa na matesasani te lubatia na hulina tana lei halautu ni hahi ke, me mate tua na tarungana sakai vamua te vola na hulina. Ko nia hevei na lei bosa ni tarai vanira na lei holohoru ge rana matesasani to righitaonira kara bei koengelera gea na vure. Ma hei ke mua righitaoni utoa nina na binaboli heghena ke, gaia te hughua na taluutuni vulera vaa na vure voo tara ghilala so na righitaoni utoadira didira binaboli.
Na matesasani ke vulea mughua e ono hangavulu tua na niuluna, me ke ba tughuru ngasi sughua ta nina ghanaghana mava tana vuvungana tauna ke, ge ko gerea na ahana tana ahadira na matesasani na holohoru te righitaonira. 10 Na vure tara ghilala tua na matesasani te gehetighi na lei lutu te uto. Me taraira me righitaonia utora dalena, me lavipangotira va tana valena na lei tinoni tona mai, me nia lutu kolu na lio talumuri itadira rana taluutuni maia rahei tara topoa na vahola tana voladira. Keri ke, me lavilaga na gehetiana na lei lutu uto.
11 Mo ko bei gerea gea na ahana tana matesasani te mua tonikama mua; na pukuna tana bona ke laga na ghanaghana ni huli itatana me ke ghoi taulaghi ke, 12 vaho ge ke palugha, na pukuna ke diua nina na baubahu tana vauvaluni ta Christ.* 13 Maia ghua agaira te vaghara tara lugu mara soni leai adidira na bona ni aho, tana pasapasa popolo tana vale va tana vale, mara va haghevighi didira kaukaulina balu tinoni, mara bosai na lei totobo te mua manana ge kara bosai. 14 Mu ku bosa vanira na lei matesasani vaolu raini ge kara ghoi taulaghi, ma kara vahuhu daledira, ge kara hangara na lei daledira ma kara righitaoni olia na valedira, ge kara mua bosa kaleghita na dida na lei levunimate. 15 O ghilalaa tua, na balu matesasani tara nia murilio tua na hava te liona God mara ririu va ta Satan. 16 Mi nau ku ghoi bosaa so, ma ge siki vaivine taluutuni te hala kulana siki matesasani ke, me ke righitaonira na matesasani keri, ge na holohoru te mua ulaghana na gehetiana. Na loana na holohoru ke, na righitaoniadira vamua rana matesasani tara puku ni kabu heghedira.
17 Na lei mane huhuli tara laga na tarai maia na ladavaghiniana na Rongorongo Uto tana holohoru, e manana sughua ge kau ghanaghana mavara, ma kau nira kikinima ma kau pelura nia na rongo te manana nia na lutu tara gonia. 18 Na pukuna na gegere tabu te bosaa, “Ko bei kogaa gea na mangana na buluka tana bona ke nia lutu ge ke sakutua ivuvungani na ovu ni wheat me ke turi bihui na vuavua,” + mana “Lei mane lutu ghua, e manana ge kara lavia na peludira.”+ 19 Ko bei mina rongovia gea siki bosa kara hurua nia siki mane huhuli tana holohoru, ke rua pe ke tolu mughua na tinoni kara mai tughunia vanigho.+ 20 Ke goni hahia siki totobo siki mane huhuli ke, mo ko kokoe sule vania mo ko pasaa tana bona kara kokolu na lei tinoni taluutuni, ge kara mataghu ghua na goniana na totobo vagha keri.
21 Inau tu kuruti ngangatagho tana matana God maia Jesus Christ, mi tana matadira ghua na lei angel, ge ko taonighi mo ko bei nighi bea lio gea na lei bosa raini, mo ko bei righi arovia gea ahei tana hava ke gonia. 22 Mo ko bei mina talua gea na limamu ivuvungana mo ko maanangia ahei ge ke lutu ta nina lutu Lord. Vaho ge ko kabu tabalili tana paludira na lei tinoni keha. Mo ko kabu marabu vasoo.
23 Ko bei inuvia vamua na beti. Ko vuivunia na inuviana na pile wine ghua, ge ke hangaa na lavikehaana na vahaghi tana kutumu, na pukuna to vahaghi haia.
24 Na paludira na balu tinoni ke, tara malumu so na righikaleani, mana vure kara mina detei. Mana paludira na balu tara polo sughua, hauva ma kara mua polo haliu. 25 Me vaghaa ghua eni, na nilabu uto ta righikalea, ma gaighi ta mua sakai righikalei kara mua tangomana na polo haliu.
* 5:12 Tana bona kara gere horua na ahana siki matesasani tana ahadira na matesasani tana holohoru ke, e gonia mughua na baubahu ge ke ghairau vania Christ haia, me ke mua ghoi taulaghi ghua. Vaho ge tana bona ke ghoi taulaghi so ke, e diua nina baubahu me vuha palugha. + 5:18 Eruani Vetena 25:4 + 5:18 Luke 10:7; Matthew 10:10 + 5:19 Eruani Vetena 19:15