5
Kərisə lɩ̀à dí dɩ̀àn lʋʋ wiən yuu wa
(2 Zwan 5-6; Zwan 1.29-34; 3.36; 20.31)
Lìù tə mama, ʋ nə pɩn cɩ́gá də, Zwezi nə yɩ *Kərisə, kʋ tíú ya Yɩɩ bìú. Yá lìù tə mama, ʋ nə swə ʋ nyɩna Yɩɩ, ʋ swə ʋ bɩa tə də. Á nəŋə nətʋ, nə nə wá twá nə lwarɩ də, nə swə Yɩɩ bɩa tə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, nə nə swə Yɩɩ, yá nə ga zìlí ʋ nii yìə̀n tə.
Á nəŋə, kʋ tə nə bɩrɩ də, nə swə Yɩɩ. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, nə nə zìlí Yɩɩ nii yìə̀n tə. Yá Yɩɩ nii yìə̀n tə ka zìlí ga ba cà.
Lìù tə mama, ʋ nə ya Yɩɩ bìú dí dɩ̀àn, lʋʋ yìə̀n yuu wa. Á nəŋə nətʋ tə, nə nə dí dɩ̀àn lʋʋ yìə̀n yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə yɩ nə waa tə, nə nə ken Yɩɩ nə. Lìù tə̀lə́, ʋ nə dí dɩ̀àn lʋʋ yìə̀n yuu wa, də kʋ nə tà lìù tə, ʋ nə pɩn cɩ́gá də, Zwezi ya Yɩɩ-Biu.
Yìə̀n tə, tə nə bɩrɩ də, Zwezi yɩ Yɩɩ-Biu
Zwezi nə ya lìù tə, ʋ nə twi də nɩ́á* də jana. Kʋ tà nɩ́á cɩcɩ nə, ʋ ja bà. Kʋ yɩ nɩ́á də jana nə, ʋ ja bà. Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn, ba lwarɩ də, kʋ yoo təntə yɩ cɩ́gá, Yɩɩ-Siŋu tə swɩ̀n cɩ́gá. Wiən batwa nə bɩrɩ kʋ yoo təntə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə, də nɩ́á tə, də jana tə. Yá tə wiən batwa tə mɛ yɩ yoo nədʋ təntə nə tə bɩrɩ.
Lìù nə swɩ̀n yoo ʋ bɩrɩ nəba, nə yàá jon kʋ. Yá Yɩɩ nə swɩ̀n yoo ʋ bɩrɩ, kʋ mʋ̀ nə dwə. Á nəŋə kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n ʋ bɩrɩ ʋ bìú tə yoo yuu wa. 10 Lìù tə, ʋ nə ken ʋ waa Yɩɩ-Biu tə nə wuuu, ʋ jə Yɩɩ sʋ̀ràn təntə ʋ waa con. Lìù tə, ʋ nə wà ʋ waa ken Yɩɩ-Biu tə nə, ʋ ja Yɩɩ ʋ ma jì kʋnkʋnʋ, ʋ nə wà cɩ́gá pɩn Yɩɩ sʋ̀ràn tə nə, ʋ nə swɩ̀n ʋ bìú tə yoo yuu wa yɩrɩ. 11 Á nəŋə, tə sʋ̀ràn təntə nə: Yɩɩ pɩn nəba mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con. Yá ʋ bìú tə dàń nə yɩ mɩɩ təntə dəkuu. 12 Lìù tə, Yɩɩ-Biu tə nə wulə də wá, kʋ tíú tə jə mɩɩ təntə. Lìù tə, Yɩɩ-Biu tə nə tə̀lə́ də wá, kʋ tíú ba mɩɩ təntə jə.
13 À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn aba, sə á lwarɩ yoo kʋ tə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, á nə keni á waa Yɩɩ-Biu tə nə wuuu, á jə mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.
(Zwan 15.7; Marəkə 11.24; 1 Zwan 3.6-9)
14 Yá á nəŋə nətʋ tə, nə nə zən nə yəni də, fən tə̀lə́ Yɩɩ yáá con. Də nə nə lòrì won, kʋ twá də ʋ fɩra tə, ʋ cʋga nəba. 15 Də nə dàń nə yə̀ə́ də, ʋ cʋga nəba won tə mama, nə nə lòrì ʋ con, nə yə̀ə́ də, ʋ wá pa kʋ nəba də.
16 Də lìù nə nɩ ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu *Kərisə yɩrɩ, də ʋ tʋŋa cʋna, tə nə bá ja wá tə va tɩan wa, sə ʋ jʋn Yɩɩ. Yá Yɩɩ wá pa mɩɩ ʋ don təntə nə, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ. Kʋ nətʋ tə jə nywarɩ, kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba cʋna tə nə bá kə ba tɩan wa. Yá cʋna duən dàń nə wulə tə yígúrə́ nə yɩ tɩan. Kʋ tà cʋna yiri təntə yɩrɩ nə, à swɩ̀n á con, sə á jʋn Yɩɩ. 17 Tʋtʋnyiri mama kʋ nə yɩ kʋnkʋn yoo, kʋ ya cʋna. Yá cʋna duən wulə, tə nə ba lìù tɩan wa kəni.
18 Nə yə̀ə́ də, lìù tə mama, ʋ nə ya Yɩɩ bìú, Yɩɩ-Biu Zwezi nə cɩ̀ ʋ nə, ʋ kʋ́ʋ̀ ba cʋna tʋŋa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, *Sɩtana wàrɩ̀ won mama, ʋ fwa ʋ yɩra. 19 Nə yə̀ə́ də, nə ya Yɩɩ nə tɩ. Yá Sɩtana nə dí dɩ̀àn lɩ̀à tə mama yuu wa, ba nə yɩ lʋʋ nə tɩ ba.
20 Nə yə̀ə́ də, Yɩɩ-Biu Zwezi twi, ʋ ga pa nəba wʋbʋŋa, sə nə lwarɩ Yɩɩ tə, ʋ nə yɩ cɩ́gá cɩ́gá Yɩɩ. Kʋ twá də ʋ bìú Zwezi-Kərisə, nə dàń wulə, də ʋ mʋ̀ cɩ́gá cɩ́gá Yɩɩ. Ʋ mʋ̀ nə yɩ cɩ́gá cɩ́gá Yɩɩ, ʋ nə pɩn mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e.
21 À bìsɩ́ná-ba, á cɩa á tɩ̀àn nə də woŋwanan tə.
* 5:6 5.6 Nɩ́á tə yɩ, ka lə Zwezi nɩ́á wa yoo nə, kʋ bɩrɩ. Jana tə yɩ, Zwezi tɩan tə yoo nə, kʋ bɩrɩ.