Sagɩ tə,
Zwakə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwakə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ wàá kʋ yanɩ Zwezi nyánʋ́ Zwakə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Ʋ yɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tɩ̀án batwa tə wa lìù don *Zwerizalɛmə nə.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwakə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə, ʋ pa *Zwifə-ba nə, ba nə jigə *Kərisə lɩ̀à, də ba duən tə nə, ba nə tà Zwifə-ba, ba mɛ nə pwɛ̀e ba sú lʋʋ mama wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Sagɩ kʋ tə yɩ yìə̀n tə nə cé duən yuu wa sʋgʋ, Zwakə ga wà tə lɩ ʋ tún, sə ba lwarɩ nətʋ tə, tə nə púə́ duən kwa. Tə yìə̀n təntə nə yɩ:
yoo tə, kʋ nə pɩn ba lwarɩ lìù də̀ń, də ʋ nə mɛ, sə ʋ pɩ́nɩ́ wuuu, ʋ dàn ká pìí ʋ kə ʋ kwa,
də wʋbʋŋa yoo,
də yɩjʋnɩ yoo,
də jɩjə tɩ̀án də zʋra yoo,
də lìù pùə́ yokʋkwɩnan fɩra yoo,
də yoo tə, kʋ nə də́də́n, sə kʋ yigu lìù, kʋ pa ʋ tʋn yokʋkwɩʋn yoo,
də Yɩɩ sʋgʋ tə də kʋ nii zìlə́ yoo.
Yoo tə, Zwakə nə swə, sə ʋ swɩ̀n, kʋ mʋ̀ nə yɩ nətʋ tə, *Kərisə lɩ̀à tə nə mɛ, sə ba ya dɩɩn mama. Ʋ swɩ̀n zənzən yoo tə yuu wa, ʋ nə tàà kʋ yɩrɩ, ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə: Nətʋ tə, lìù nə ken ʋ waa Zwezi nə, ʋ nə mɛ, sə ʋ tʋn, də ʋ nə ba kʋ tʋtʋŋɩ tʋŋa, kʋ yɩ tʋtʋ.
1
Təntən jʋ̀nà bwálɩ́
À mʋ̀ Zwakə nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn á mʋ̀ *Zwifə-ba dwíə́ dəkurən fugə bələ tə nə, á nə dəri á zʋ lʋʋ tə mama wa. À mʋ̀ Zwakə nə jʋ̀nɩ̀ aba. À yɩ Yɩɩ də *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu.
Wʋbʋŋa yuu wa kàrà
(Romə tɩ̀án 5.3-5; Matiə 7.7-11)
À nubɩa-ba, á mɛ, sə á jə pupwən zənzən, də yìə̀n yirə tə mama, tə nə wá wʋwalɩ aba. Ndə á nə yə̀ə́ nətʋ də, á nə keni á waa Zwezi nə, á ga wà dʋgʋ tə yìə̀n tə mama wa, á wá ya lɩ̀à tə, á nə jə pɩ́nʋ́. Á mɛ, sə á ja pɩ́nʋ́ máŋá mama, á ja va á gúrí tə yìə̀n tə mama wa. Yá á dàń wá ya lɩ̀à tə, Yɩɩ yìə̀n tə nə bɩga á yuu wa, á ga sú tə mɛ wa cɩ́gá cɩ́gá, won də ga bá mùrì aba.
Yá də wʋbʋŋa nə mùrì á wa lìù don, kʋ mɛ, sə ʋ lòrì wʋbʋŋa Yɩɩ con. Yɩɩ yàá pa lìù mama nə də cɩ́gá cɩ́gá, ʋ ga ba caga. Yá Yɩɩ dàń wá pa tə kʋ tíú nə. Lìù tə, ʋ nə lòrì Yɩɩ con, ʋ mɛ, sə ʋ pa cɩ́gá də, Yɩɩ wá pa kʋ tə, ʋ nə lòrì. Ʋ mɛ, sə ʋ dàn ká bɛ̀eé. Lìù tə, ʋ nə bɛ̀eé, kʋ tíú yɩ ndə nakuli nə, voo dàń nə yugə kʋ kəni, kʋ tə swə lá. 7-8 Kʋ mʋ̀ ləzwənyiri təntə jə pwìí bələ. Ʋ ba təntɩan yoo jə, də kʋ tə mama, ʋ nə fwa. Kʋ tíú wà mɛ, sə ʋ bʋ́n də, *Yuu-Tiu wá pa wá won.
Zʋrɩ də jɩjə yuu wa kàrà
Lìù tə, ʋ nə yɩ nə nubiu *Kərisə yɩrɩ, wàá zʋrʋ ʋ yanɩ, yá ʋ jə dun Yɩɩ yáá con. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ mɛ, sə ʋ bwɩ ʋ tɩ̀àn. 10 Jɩjə tíú wá tɩ, ndə gapuni nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə nubiu tə, ʋ də nə yɩ jɩjə tíú, ʋ də mɛ, sə ʋ bwɩ ʋ tɩ̀àn, Yɩɩ nə mun wá tə yɩrɩ. 11 Yɩcaʋ nə pén, kʋ lɩŋɩ nə mà gapuni nə, kʋ yàá tɩ kʋ kʋ̀. Gaʋ tə puni tə yàá tʋ, kʋ zəni tə ga jén. Mə kʋ wá ya nətʋ, kʋ pa jɩjə tíú nə. Ʋ də wá tɩ ʋ jén, ndə gapuni tə nə. Kʋ yoo təntə wá tʋn ʋ tʋtʋnan tətəŋi wa.
Yɩɩ ba lìù yigə, ʋ pɩn ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn
12 Pupwən lìù nə yɩ lìù tə, ʋ nə jɩn pɩ́nʋ́ də yìə̀n tə nə də́də́n, sə tə yigu wá, sə tə pa ʋ tʋn yokʋkwɩʋn. Ʋ nə pɩ́án ʋ dɩ̀àn wʋwalʋ tə ʋ zwɛ̀e, ʋ wá na mɩɩ, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, yupuu. *Yuu-Tiu nə kàn nii də, ʋ wá pa kʋ mɩɩ təntə lɩ̀à tə nə, ba nə swə wá. 13 Máŋá tə, yoo nə də́də́n, sə kʋ yigu lìù, sə kʋ pa ʋ tʋn yokʋkwɩʋn, ʋ wà mɛ, sə ʋ swɩ̀n də, kʋ yɩ Yɩɩ nə tʋn kʋ ʋ nə. Lìù wàrɩ̀ Yɩɩ ʋ də́də́n, sə ʋ yigu wá, ʋ pa ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn. Yá ʋ tətə bá də́də́n, sə ʋ yigu lìù ʋ pa, sə kʋ tíú tʋŋa yokʋkwɩʋn. 14 Lìù tətə pùə́ yokʋkwɩʋn fɩra nə yàá də́də́n, sə kʋ yigu wá, kʋ pa ʋ tʋn kʋ, yá kʋ dàń yàá gɩgarɩ wá kʋ kə cʋna wa. 15 Kʋ kwa nə, pùə́ yokʋkwɩʋn fɩra tə dàń yàá jì cʋna. Yá ʋ dàń nə tʋn cʋna tə ʋ zwɛ̀e, tə dàń yàá ja tɩan tə bà.
Bwálɩ́ tə, yìə̀n nə zɩga tə də́də́n, sə tə yigu lìù, tə pɩn ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn
(Zwan 3.27; Galasi tɩ̀án 6.7-10)
16 À nubisoni-ba, á dànà ká gɩgarɩ á tɩ̀àn! 17 Tarpɩʋn nəzəŋu tə mama, də cɩ́gá cɩ́gá zìlə́ won yɩ kʋ naŋa Yɩɩ con. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə nə fwa poni. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə ba lwànɩ́, ndə yɩywara nə lwànɩ́ nətʋ. 18 Yɩɩ twá ʋ cɩ́gá sʋgʋ tə nə, ʋ pa nəba mɩɩ. Yá ʋ dàń pɩ̀à, sə nə ya ndə ʋ təntən lɩ̀à nə, wiən tə mama yuu wa, ʋ nə fwa.
Nətʋ tə, nə nə mɛ, sə nə tʋn də Yɩɩ sʋgʋ tə
(1 Piyɛrə 2.1-2; Matiə 7.21-27)
19 À nubisoni-ba, á mɛ, sə á yəni də, á lìù mama mɛ, sə ʋ dɩ ʋ tɩ̀àn tɩa, ʋ ma cʋgʋ ba duən tə sʋgʋ. Kʋ wà mɛ, sə ʋ bɩbarɩ ʋ swɩ̀n. Kʋ wà mɛ, sə ʋ lɩŋa də zàn lala. 20 Á yə̀ə́ də, lìù lɩŋa nə zàn, kʋ tíú bá fwa kʋ tə nə ziən Yɩɩ yáá con. 21 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dàń mɛ, sə á yá durən yiri mama, də wʋlʋŋʋ yiri mama. Yɩɩ ken ʋ sʋgʋ tə á waa, ndə ba nə cwɛn tɩ̀ʋ́ nətʋ. Á mɛ sə, á cʋgʋ kʋ sʋgʋ təntə də bɩcabwanʋ. Yá sʋgʋ təntə nə wá pa, Yɩɩ jon aba á cʋna wa.
22 Á mɛ, sə á fwa kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə wa. Á dànà ká cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n, cɩcɩ. Á nə bʋŋa də, ka cʋgʋ tə cɩcɩ nə mɛ aba, á yɩ á tɩ̀àn nə á gɩgarɩ. 23-24 Lìù nə cʋgʋ Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ ga ba fwa, ndə kʋ nə wʋ́ nətʋ, kʋ tíú yɩ ndə lìù tə nə, ʋ nə ywàń ʋ yáá zəŋə wa. Ʋ nə kɛ̀eń ʋ yá zəŋə tə, ʋ swɛ̀eé ʋ yáá tə nə yɩ nətʋ. Mə nətʋ nə, kʋ pa lìù tə nə, ʋ nə cʋga Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ ga ba fwa ndə kʋ nə wʋ́ nətʋ. 25 Yɩɩ sʋgʋ tə yɩ cɩ́gá sʋgʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, ʋ nə ken ʋ pubʋŋa ʋ sʋgʋ təntə nə, ʋ dàń mɛ, sə ʋ vwa ʋ tɩ̀àn kʋ nə máŋá mama wuuu. Yá kʋ mʋ̀ nə wá pa, ʋ tɩnɩ ʋ tɩ̀àn. Kʋ wà mɛ, sə ʋ cʋgʋ kʋ, ʋ ga pìí ʋ swɛ̀eé kʋ máŋá don wa. Ʋ mɛ, sə ʋ twá Yɩɩ sʋgʋ tə nə, də ʋ waa mama. Ʋ mʋ̀ lìù təntə wá ya pupwən wa ʋ tʋtʋŋɩ mama wa.
26 Lìù tə, ʋ nə bʋŋa də, ʋ twá Yɩɩ nə zəni, ʋ ga ba ʋ nii janɩ, ʋ yɩ ʋ gɩgarɩ ʋ tɩ̀àn. Yá ʋ nə twá Yɩɩ nə, tə yɩ tʋtʋ. 27 Lìù tə nə twá nə nyɩna Yɩɩ nə də pùə́ nədʋ, ʋ bɩcan ga yɩ nəpon, ʋ mɛ, sə ʋ fwa yìə̀n tə tə. Ʋ mɛ, sə ʋ san bitara də kadənə nə, ba nə wulə pucʋnɩ wa. Kʋ tə súrí lá, ʋ mɛ, sə ʋ dàn ká pa, lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ, ba cʋ̀gʋ̀ wá.