11
Zwezi zwɩ Zwerizalɛmə
(Matiə 21.1-11, 14-17; Likə 19.28-44; Zwan 12.12-19)
Zwezi də ʋ karbɩa tə vəli ba yí *Zwerizalɛmə. Ba twá Bɛtəfazwe də Betani tɩan tə wa *oliviye tɩ̀án paan tə səpuni nə ba lɛ. Zwezi ma tʋn ʋ karbɩa bələ. Ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á vələ tɩʋ tə nə wulə á yáá. Á nə zəzən á yí, á wá na bɩnabiə də ka vwə. Lìù mama tə wà ka yuu jə̀ń. Á kʋra ka á ja bà. Yá lìù nə bwe aba, ʋ wʋ́: ‹Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma fwa kʋ?›, sə á swɩ̀n ʋ con: ‹*Yuu-Tiu nə pɩ̀à ka›. Á nə swɩ̀n nətʋ, kʋ tíú tə wá yá ʋ pa á ja ka á bà yəbə sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n».
Ba nə vəli ba cɩ́gá nɩ bɩnabiə kàrá wa cwəŋə yuu, də ka vwə dìə̀ don mimii nə. Ba ma kʋrʋ ka. Lɩ̀à tə duən yà nə wulə lá bwe ba, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə á wulə á fwa? Bɛ̀eɛ̀e yɩrɩ nə á ma kʋ̀rɩ̀ bɩnabiə ka tə?» Karbɩa tə ma le lɩ̀à tə nətʋ, Zwezi yà nə swɩ̀n ba con. Lɩ̀à tə ma yá ba, ba vìí.
Ba jɩn bɩnabiə tə ba ja va, ba pa Zwezi nə. Ba tún ba ganan bɩ̀nà tə yuu, Zwezi dɩ̀ ʋ jə̀ə́. Lɩ̀à zənzən làrɩ̀ ba ganan cwəŋə tə wa. Ba duən də làrɩ̀ tɩ̀án vʋran*, ba nə za ba kárɩ́ wa. Lɩ̀à tə, ba nə wulə Zwezi yáá ba vəli, də ba tə, ba nə wulə ʋ kwa, cə̀rí ba kəni yɩɩ nə, ba wʋ́:
«Ozana Yɩɩ *sàń nə! Yɩɩ wá fwa zəni lìù tə yɩra, ʋ nə bɩ̀àn Yuu-Tiu yɩrɩ yuu wa! 10 Yɩɩ wá fwa zəni pàrɩ̀ tə yuu wa, kʋ nə bɩ̀àn! Yɩɩ wá fwa zəni nə nɩbɛɛ pɩ̀ʋ́ *Davidə pàrɩ̀ tə yuu wa, kʋ nə kʋ́ʋ̀ pìí kʋ bɩ̀àn! Dun mɛ wa Yɩɩ sàń nə ʋ con».
11 Kʋ kwa nə, Zwezi zʋa Zwerizalɛmə wa, ʋ va Yɩɩ *dìə̀ tə wa. Ʋ nə ywàń wiən tə mɛ ʋ zwɛ̀e, tɩa tə yí tə. Ʋ dàń nan ʋ də ʋ karbɩa fugə bələ tə va Betani.
Zwezi zɩrɩ ʋ kə kapɩrʋ don nə
(Matiə 21.18-22; Likə 13.6-9; Zwakə 5.16-18)
12 Kʋ tɩa nə pʋrɩ, Zwezi də ʋ karbɩa tə nə naŋa Betani máŋá tə wa, niən jɩn Zwezi. 13 Ʋ nɩ kapɩrʋ don yɩŋʋna, kʋ yà nə jə vʋran. Ʋ vəli ʋ ywàń, sə ʋ jə́n ʋ wá na bɩa kʋ yuu. Máŋá tə, ʋ nə yí tɩ̀ʋ́ tə yɩra, vʋran cɩcɩ ya nə wulə, kapɩra bɩʋ máŋá yà tə nə wà yí yɩrɩ. 14 Zwezi dàń ma swɩ̀n kapɩrʋ tə con, ʋ wʋ́: «N kʋ́ʋ̀ ba zɩn bɩa, sə lìù də́!» Ʋ karbɩa tə nì kʋ tə, ʋ nə swɩ̀n.
Zwezi dɩŋɩ baywələ ʋ lɩ Yɩɩ dìə̀ tə wa
(Matiə 21.12-13; Likə 19.45-48; Zwan 2.13-17)
15 Kʋ kwa nə, Zwezi də ʋ karbɩa tə yí *Zwerizalɛmə. Zwezi zʋa *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ dəwoo tə wa, ʋ ga dɩŋɩ lɩ̀à tə mama, ba nə yoli, də ba tə, ba nə yə̀, kʋ bwálɩ́ tə wa. Ʋ dɩŋɩ lɩ̀à tə. Ʋ yigu ba tə nə lárɩ́ səbɩa tabɩlan, də ba tə, ba nə yoli nasara gunponi§ tə gwələ ʋ dɩ tɩa. 16 Ʋ ga kʋ́ʋ̀ ba yá ʋ pɩn lìù mama zɩŋa won ʋ ja twá Yɩɩ dìə̀ tə wa ʋ lɛ. 17 Kʋ kwa nə, Zwezi kàrɩ̀ ba, ʋ wʋ́: «Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: ‹Ba wá bon à dìə̀ tə «lʋʋ dwíə́ tə mama yɩjʋnɩ dìə̀».› Yá á mʋ̀ janɩ ka á ma fwa ŋwɩna yisəgə bwálɩ́!»
18 Zwezi kàrà tə yà zʋa lɩ̀à tə zəni. Máŋá tə, Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án nə nì kʋ mʋ̀ təntə, ʋ fən zʋa ba. Ba dàń pɩ̀à nətʋ tə, ba nə wá twá ba ma pa ba gʋ Zwezi.
19 Dədəni nə yí, Zwezi də ʋ karbɩa tə nan Zwerizalɛmə wa.
Á kənə á waa Yɩɩ nə wuuu
20 Kʋ tɩa nə pʋrɩ, jɩjʋ fuən fuən, Zwezi də ʋ karbɩa tə nə twá cwəŋə tə, ba nɩ kapɩrʋ tə, də kʋ kʋa kʋ yí kʋ ŋʋnan. 21 Piyɛrə ma lìí kʋ tə, kʋ nə fwa dɩan tə nə, ʋ ma swɩ̀n Zwezi con, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, ywàń kapɩrʋ tə, n nə zɩrɩ n kə kʋ nə tə kʋa». 22 Zwezi ma swɩ̀n ʋ karbɩa tə con, ʋ wʋ́: «Cɩ́gá mama, à swɩ̀n kʋ á con: Á kənə á waa Yɩɩ nə! 23 Lìù wàá paan con ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: ‹Zàn lá n va, n tʋ mʋʋ wa›. Də ʋ nə ba kʋ bɛ̀eé ʋ waa con, də ʋ nə pɩn cɩ́gá də, kʋ tə, ʋ nə swɩ̀n tə mɛ, sə kʋ tʋn, kʋ cɩ́gá wá tʋn nətʋ. 24 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à ma swɩ̀n á con, à wʋ́: Á nə jʋn Yɩɩ á ga lòrì won ʋ con, á kənə á waa də á nɩ kʋ won təntə. Á ga wá na kʋ won tə. 25 Máŋá tə, á nə wulə á jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, á nə jə yoo də lìù, sə á kwɛn kʋ, á lɩ á mʋ̀ də kʋ tíú pwərə wa. Á nə fwa kʋ nətʋ, á nyɩna Yɩɩ tə, ʋ nə wulə Yɩɩ *sàń nə, də ʋ wá kwɛn á cʋna tə, ʋ lɩ á mʋ̀ də ʋ mʋ̀ pwərə wa. 26 [Yá á dàń nə vɩga, sə á kwɛn yoo, á lɩ á mʋ̀ də lɩ̀à tə pwərə wa, á nyɩna Yɩɩ tə də, ʋ nə wulə Yɩɩ sàń nə, wá vɩ, sə ʋ kwɛn á də cʋna tə, ʋ lɩ á mʋ̀ də ʋ mʋ̀ pwərə wa».]
Zwezi dɩ̀àn tə naŋa yə̀n?
(Matiə 21.23-27; Likə 20.1-8; Zwan 2.18-21)
27 Zwezi də ʋ karbɩa tə kʋ́ʋ̀ pìí ba va *Zwerizalɛmə. Zwezi nə wulə *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa ʋ vəli, máŋá tə nə, Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án, də Zwifə-ba *nəkwɩna vəli ba yí wá. 28 Ba bwe wá, ba wʋ́: «Dɩ̀àn taa nə, n ma fwa yìə̀n tə tə? Wàà nə pɩn mʋ́ cwəŋə, sə n fwa tə?»
29 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «À wá bwe aba yoo nədʋ. Á nə wànɩ́ á le nə, à də dàń wá le aba. À wá man won tə nə pɩn, à ma fwa yìə̀n təntə. 30 Wàà nə ken dɩ̀àn Zwan jɩɩn wa, sə ʋ lə lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə? Kʋ yɩ Yɩɩ, nə à yə̀ə́ ləzoni? Á nə wàá, sə á le nə!» 31 Kʋ pɩn, ba dàń wulə ba tʋ́tʋ̀nɩ́ duən, ba ga swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Nə nə le, nə wʋ́: ‹Kʋ ya Yɩɩ nə ken dɩ̀àn Zwan jɩɩn wa›, ʋ wá bwe nəba, ʋ wʋ́: ‹Bɛ̀eɛ̀e dàń nə pɩn, á ma wà cɩ́gá ʋ sʋgʋ tə nə pɩn?› 32 Yá nə ma wàrɩ̀ nə le də, kʋ yɩ ləzoni nə ken dɩ̀àn ʋ jɩɩn wa». Ba swɩ̀n nətʋ, ba yà nə dəri lɩ̀à tə fən yɩrɩ. Lɩ̀à tə mama yà yə̀ə́ də, Zwan yɩ Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ cɩ́gá cɩ́gá. 33 Ba dàń ma le Zwezi, ba wʋ́: «Nə yə̀rì». Zwezi də ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «À də bá swɩ̀n lìù tə, ʋ nə ken dɩ̀àn à jɩɩn wa, à ma fwa tə yìə̀n təntə».
* 11:8 11.8 Kʋ nətʋ bɩrɩ də, lɩ̀à tə pɩn dun Zwezi nə. 11:9 11.9 Kʋ də̀ń nə yɩ ‹Dun mɛ wa Yɩɩ con!› 11:15 11.15 Kʋ yɩ ba ma ŋwɩ́n Yɩɩ dìə̀ tə yuu lanpoo. § 11:15 11.15 Nasara gunponi yɩ ba ma fwa *joŋi ba pɩn Yɩɩ.