10
Zwezi kàrɩ̀ ka kwa kasweri yoo
(Matiə 19.1-12; 5.31-32)
Zwezi nan ʋ yá kʋ bwálɩ́ tə. Kʋ kwa nə, Zwezi vəli Zwide nagwanaa wa, Zwurədɛn mʋnaa tə vàn don nə. Lɩ̀à zənzən kʋ́ʋ̀ twi ba pú ʋ yuu nə. Ʋ yà kàrɩ̀ ba, ndə ʋ yàá nə fwa máŋá mama nətʋ. *Farɩzɩan-ba duən fàrʋ́ ba yí wá, sə ba ja ʋ də̀ń nə. Ba dàń bwe wá, ba wʋ́: «*Zwifə-ba Yɩɩ *nii yìə̀n tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, yàá pa cwəŋə bɛɛ nə, sə ʋ dʋgʋ ʋ kan?» Zwezi ma pìí ʋ bwe ba, ʋ wʋ́: «Kàrà kwà nə Moyizə bɩrʋ aba?» Ba ma wʋ́: «Moyizə pɩn cwəŋə bɛɛ nə, sə ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ ka kwa kasweri sagɩ, ʋ ga dʋgʋ ʋ kan». Zwezi ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Moyizə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ mʋ̀ bɩra tə ʋ pa aba, á zɩbaniun tə yɩrɩ. Yá kʋ nə zɩgɩ máŋá tə nə, Yɩɩ nə fwa wiən mɛ, Yɩɩ fwa ləzwənə, ʋ fwa bɛɛ də kan. Mə nətʋ nə kʋ pʋ́pʋ́nɩ́, kʋ wʋ́: ‹Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, bɛɛ wá nan ʋ yá ʋ nuu də ʋ nyɩna, ʋ ga vwa ʋ tɩ̀àn ʋ kan nə. Yá ba mɛ bələ wá jì won nədʋ›.»
Zwezi swɩ̀n ʋ súrí lá, ʋ wʋ́: «Yá ba kʋ́ʋ̀ bá yà lɩ̀à bələ, ba dàń wá yà won nədʋ. Ləzwənə mama kʋ́ʋ̀ wa mɛ, sə ʋ pwɛ̀e won tə, Yɩɩ nə vwə duən nə».
10 Máŋá tə, ba nə zʋa dìə̀, ʋ karbɩa tə kʋ́ʋ̀ bwe wá tə mʋ̀ yìə̀n tə yuu wa. 11 Ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Bɛɛ tə, ʋ nə dʋgʋ ʋ kan, ʋ ga swe ʋ don, kʋ yɩ bacwan nə ʋ fwa də təntən kan tə. 12 Nətʋ nə, kan də kʋ́ʋ̀ nə dʋgʋ ʋ barɩ, ʋ ga va ʋ swe bɛɛ don, ʋ də kʋ́ʋ̀ yɩ kacwan nə ʋ fwa».
Zwezi də bìsɩ́ná yoo
(Matiə 19.13-15; Likə 18.15-17)
13 Lɩ̀à yà jɩn bìsɩ́ná ba ja ba Zwezi con, sə ʋ dwen ba yɩra. Yá ʋ karbɩa tə dàń wulə ba caga ba nii nə. 14 Zwezi nə nɩ kʋ, ʋ lɩŋa zàn. Ʋ swɩ̀n ʋ karbɩa tə con, ʋ wʋ́: «Á yaga bìsɩ́ná tə, sə ba bà à con. Á dànà ká cɩ̀ ba nə. Lɩ̀à tə, ba nə yɩ ndə bìsɩ́ná tə nə, nə wá yà də Yɩɩ ʋ pàrɩ̀ tə diŋə wa. 15 Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Də lìù nə ba sɛ̀e, ʋ jì ndə bisɩmaa, ʋ ba wànɩ́ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa ʋ zʋ abada».
16 Kʋ kwa nə, ʋ kʋkwalɩ bìsɩ́ná tə ʋ kə ʋ nyʋnɩ nə, yá ʋ tún ʋ jɩ̀àn ba yuu wa. Ʋ lòrì Yɩɩ ʋ pa ba.
Jɩjə balandʋrʋ don yoo
(Matiə 19.16-30; 6.19-21; Likə 18.18-30; Romə tɩ̀án 10.3)
17 Zwezi yà ma vìrí, də bɛɛ don dəri, ʋ yí wá. Ʋ tʋ ʋ nadwana nii nə Zwezi yáá con, yá ʋ ga bwe wá, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, n yɩ pubwanʋ tíú. Bɛ̀eɛ̀e nə à mɛ, sə à fwa, sə à ma na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con?» 18 Zwezi ma le wá, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma boŋə nə pubwanʋ tíú? Lìù tə̀lə́, ʋ nə yɩ pubwanʋ tíú, də kʋ nə tà Yɩɩ cɩcɩ. 19 N yə̀ə́ Yɩɩ *nii yìə̀n tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə: ‹Dàn ká gʋ lìù! Dàn ká cwàrɩ̀! Dàn ká ŋʋ̀! Dàn ká kʋna kʋnkʋn n kə lìù nii nə! Dàn ká gɩgarɩ lɩ̀à! Zìlí n nuu də n nyɩna nii!› » 20 Bɛɛ tə ma le wá, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, à zìlí Yɩɩ nii yìə̀n təntə mɛ, də à tə yɩ bisɩmaa». 21 Zwezi ywàń bɛɛ tə də sonu. Ʋ dàń ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Won nədʋ nə ga, sə n fwa: Vəli n yə̀ wiən tə mɛ nə wulə n con. N tì tə səbiu tə n pa zʋra nə. Yá n wá na wiən tə, kwənə nə dáá Yɩɩ *sàń nə. Kʋ kwa nə, n dàń bà n twá à nə». 22 Yá máŋá tə, bɛɛ tə nə nì sʋ̀ràn təntə, ʋ yáá cʋ̀gʋ̀. Ʋ kɛ̀eń ʋ vìí, ʋ yà nə yɩ wiən zənzən tíú yɩrɩ.
23 Zwezi ywàń ʋ karbɩa tə, də ba nə kəkəli wá, ʋ dàń ga swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Kʋ bá yà mwálɩ́ kʋ pa jɩjə tɩ̀án nə, sə ba zʋ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa». 24 Sʋ̀ràn tə gwárɩ́ ʋ karbɩa tə zəni. Yá Zwezi kʋ́ʋ̀ pìí ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «À bɩa-ba, Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa zwɩʋ cɩ́gá tà mwálɩ́. 25 Nyʋgʋma ka twá gancɩɩn bʋʋ kʋ nan yɩ mwálɩ́, kʋ doni jɩjə tíú nə pɩ̀à, sə ʋ zʋ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa». 26 Sʋ̀ràn tə kwɛn tə gwárɩ́ ʋ karbɩa tə, ba dàń ga swɩ̀n duən nə, ba wʋ́: «Kʋ nə yɩ nətʋ, lìù tə̀lə́, Yɩɩ nə wá wànɩ́ ʋ jon kʋ tíú ʋ cʋna wa». 27 Zwezi ywàń ba ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Kʋ yɩ won tə, ləzoni nə wàrɩ̀ ba fwa, yá kʋ tà Yɩɩ mʋ̀! Yɩɩ mʋ̀ wàá won mama ʋ fwa».
28 Piyɛrə dàń ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Ywàń, nə dʋgʋ won mama, nə ga twá n nə». 29 Zwezi ma le wá, ʋ wʋ́: «Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Lìù nə taa à mʋ̀ də Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ, ʋ nan ʋ ga yá ʋ sàń, nə à yə̀ə́ ʋ nubɩa, də ʋ nuu, də ʋ nyɩna, də ʋ bɩa, də ʋ kárɩ́. 30 Kʋ tíú wá na sɩ́ʋ́n máŋá kʋ tə wa dii, də nubɩa, də ninə, də bɩa, də kárɩ́, kʋ nədʋ mama nɛɛ bíí. Yá ʋ ga wá də́ càn də. Yá máŋá tə, kʋ nə wulə yáá kʋ bɩ̀àn, ʋ wá na mɩɩ, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. 31 Təntən lɩ̀à dáá, ba nə wá yà talɩkwa lɩ̀à. Yá talɩkwa lɩ̀à də ga dáá, ba nə wá yà təntən lɩ̀à».
Zwezi kʋ́ʋ̀ pìí swɩ̀n ʋ tɩan tə, də ʋ ka pìí ka bwin ka nan tə yoo
(Matiə 20.17-19; Likə 18.31-34; Marəkə 8.31-33)
32 Zwezi də ʋ karbɩa tə yà wulə cwəŋə yuu ba vələ *Zwerizalɛmə. Zwezi yà wulə ba yáá ʋ vəli. Ʋ karbɩa tə pwìí cʋ̀gʋ̀, yá fən ga zʋ lɩ̀à tə nə twá ba kwa. Zwezi kʋ́ʋ̀ bon ʋ karbɩa fugə bələ tə ʋ kə duən nə. Ʋ man won tə nə wá yí wá sɩ́ʋ́n nə, ʋ bɩrɩ ba. 33 Ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á cʋga zəni, nə wulə cwəŋə wa, nə ma vələ Zwerizalɛmə. Mə tɩʋ təntə wa nə, ba wá ja *Ləzwənə-Biu* tə, ba kə Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án jɩ̀àn wa. Ba wá bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà, sə ba gʋ wá. Ba wá kə wá lɩ̀à tə, ba nə yə̀rì Yɩɩ, jɩ̀àn wa. 34 Ba wá mʋn wá, ba pi mɩmɩan ba lwá ʋ yuu wa. Ba wá mà wá ʋ yɩra lá, yá ba ga gʋ wá. Yá dɩan batwa nii nə, Yɩɩ wá pìí ʋ bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa».
Zwakə də Zwan pɩ̀à, sə ba na dun
(Matiə 20.20-28; Likə 22.24-27; Zwan 13.3-17)
35 Kʋ kwa nə, Zebede bɩa tə, Zwakə də Zwan, twi Zwezi bɩan nə, ba swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «Karnyɩna, nə pɩ̀à, sə n tʋn kʋ tə, nə nə lòrì tə n pa nəba». 36 Zwezi ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə á pɩ̀à, sə à tʋn à pa aba?» 37 Ba ma le, ba wʋ́: «Máŋá tə, n nə wá də́ n pàrɩ̀ tə, pa nə jə̀ń nə boli n yɩra dun gwələ yuu, ʋ don n jɩzən nə, ʋ don də n jɩgwiə nə». 38 Zwezi dàń ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á yə̀rì kʋ tə, á nə lòrì. Á wá wànɩ́ á zɩgɩ á də́ càn tə, à nə wá də́ naaa? Á ken á sírí, sə á kə á tɩ̀àn yacara tə wa, ndə à nə naaa?» 39 Ba dàń ma le wá, ba wʋ́: «Nə wàá». Zwezi ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Kʋ yɩ cɩ́gá, á wá də́ càn tə, à nə wá də́. Á wá kə á tɩ̀àn yacara tə wa, tə nə wá yí nə. 40 Yá kʋ tà à mʋ̀ nə mɛ, sə à pa nii, də lìù wà tə nə wá jə̀ń à jɩzən nə, nə à yə̀ə́ à jɩgwiə nə. Yɩɩ nə kwɛn tə mʋ̀ bwálá tə, ʋ tún lɩ̀à tə nə, tə nə mɛ də ba, kʋ tà à mʋ̀».
41 Máŋá tə ʋ karbɩa fugə tə duən nə nì kʋ, ba lɩŋa zàn Zwakə də Zwan yuu. 42 Zwezi dàń ma bon ba mama ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á yə̀ə́ də lɩ̀à tə, ba nə tì ba tɩ̀àn ndə pɛ̀egá nə, yàá wʋwalɩ ba lɩ̀à tə, ba nə jə̀ə́ ba yuu wa, ndə ba ywəŋə nə. Yá ladɩra tə yàá pa ba lwarɩ ba dɩ̀àn nii nə. 43 Yá kʋ mʋ̀ nə wà mɛ, sə kʋ fwa á pwərə wa. Á lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ yà ləzwənfarʋ, kʋ tíú mɛ, sə ʋ yà á tʋtʋnbiu. 44 Á lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ yà á yáá tíú, kʋ tíú mɛ, sə ʋ yà á mɛ yoŋu. 45 *Ləzwənə-Biu tə nə tà ʋ twi, sə ʋ jə̀ń, sə ba tʋn ba pa wá yɩrɩ. Ʋ yɩ ʋ twi, sə ʋ tʋn ʋ pa lɩ̀à nə, sə ʋ pa ʋ mɩɩ ndə ŋwɩ́rán nə, sə ʋ ma jon lɩ̀à kapʋpʋ ba cʋna wa».
Liliu Barətime lòrì, sə ʋ yɩ́á súrí
(Matiə 20.29-34; Likə 18.35-43)
46 Zwezi də ʋ karbɩa tə dàń vələ ba yí Zweriko tɩʋ. Ba də lɩ̀à zənzən nə nan tɩʋ təntə wa, ba vələ *Zwerizalɛmə. Ba nə nan máŋá tə wa, də Time bìú Barətime, liliu don, yà jə cwəŋə nii nə ʋ lòrì. 47 Ʋ nə nì də, kʋ yɩ *Nazarɛtə Zwezi, ʋ dàń wulə ʋ boŋə, ʋ wʋ́: «Zwezi, *Davidə nàʋ́, dəri à yinəgə!» 48 Lɩ̀à zənzən caga ʋ nii nə, sə ba pa, ʋ pú ʋ nii. Yá ʋ dàń nə kwɛn ʋ cə̀rí ʋ kəni yɩɩ nə, ʋ wʋ́: «Davidə nàʋ́, dəri à yinəgə!» 49 Zwezi ma zɩgɩ ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á boŋə wá!» Ba dàń ma bon liliu tə, ba ga swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «Pa n jɩ̀àn ja dɩ̀àn, zàn yɩɩ nə, ʋ boŋə mʋ́». 50 Liliu tə dʋgʋ ʋ ganyaʋ lala, ʋ zàn ʋ va Zwezi con. 51 Zwezi ma bwe wá, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə n pɩ̀à, sə à fwa à pa mʋ́?» Liliu tə ma le wá, ʋ wʋ́: «Karnyɩna pa, sə à yɩ́á tə kʋ́ʋ̀ na». 52 Zwezi ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «N wàá n vìrí! N nɩ yazurə, n nə ken n waa à nə tə yɩrɩ». Naa nədʋ, də ʋ na lá. Ʋ dàń ma pú Zwezi kwa cwəŋə tə yuu wa.
* 10:33 10.33 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 10:45 10.45 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.