9
Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Lɩ̀à duən, ba nə wulə yəbə, bá tɩ, də ba nə wà Yɩɩ pàrɩ̀ tə nɩ də, kʋ bɩ̀àn də dɩ̀àn».
Zwezi lwàń ʋ tɩ̀àn
(Matiə 17.1-13; Likə 9.28-36; 2 Piyɛrə 1.16-18)
Kʋ dɩan bardʋ kwa nə, Zwezi bon Piyɛrə də Zwakə də Zwan, ʋ ja dɩ̀ paan nəfarʋ yuu, ba də wá cɩcɩ. Ba nə dɩ̀gà ba yí lá, ʋ lwàń ʋ tɩ̀àn ba yɩ́á yuu wa. Ʋ ganan tə yà cɩcɩlɩ. Tə yà pɩ̀rɩ̀ tə doni nətʋ tə, ləzwənə nə wàá ka pɩn tə pɩ̀rɩ̀ tɩa yuu wa. Kʋ kwa nə, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli də *Moyizə nan ʋ karbɩa batwa tə nə. Ba yà wulə ba swɩ̀n də Zwezi. Piyɛrə dàń swɩ̀n Zwezi con, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, kʋ ziən də, nə nə wulə yəbə. Nə dàń wá pú gansilə batwa, n mʋ̀ nədʋ, Moyizə nədʋ, Eli də nədʋ». Piyɛrə yà yə̀rì kʋ tə də̀ń, ʋ nə swɩ̀n, ʋ də karbɩa tə duən yà nə zəzəgə zənzən yɩrɩ. Bakwan don nan kʋ pəri Moyizə də Eli yuu nə. Bakwan tə wa Yɩɩ kori swɩ̀n lá, kʋ wʋ́: «Ʋ tə nə yɩ à biswənə, á cʋga ʋ nii sʋgʋ». Naa nədʋ, də karbɩa tə ywàń ba səpuni nə, yá ba kʋ́ʋ̀ wà lìù mama nɩ. Zwezi yà yɩ ʋ cɩcɩ də ba.
Ba nə naŋa paan tə yuu ba cwi, Zwezi pɩn karbɩa tə nii, ʋ wʋ́: «Á dànà ká man kʋ tə, á nə nɩ tə, á bɩrʋ lìù mama. Á jana kʋ á nii nə, kʋ ja vələ *Ləzwənə-Biu* tə ka pìí ka bwin tɩga wa». 10 Ba zìlí ʋ nii, yá ba dàń yà bwe duən, ba wʋ́: «Ka tɩ ka pìí ka bwin, tə də̀ń nə yɩ bɛ̀eɛ̀e?»
11 Karbɩa tə dàń ma bwe Zwezi, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə ma wʋ́, də Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli nə wá də́ jonu tə yáá ʋ bà lʋʋ?» 12 Ʋ ma le ba, ʋ wʋ́: «Eli nə mɛ, sə ʋ də́ yáá ʋ bà ʋ kwɛn wiən tə mɛ ʋ kə duən nə. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: ‹Ləzwənə-Biu wá də́ càn zəni. Lɩ̀à ga wá nyáŋá wá. Tə də yìə̀n tə wá tʋn cɩ́gá.› 13 Yá à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Eli cɩ́gá nə twi, lɩ̀à duən ja wá, ba ma fwa kʋ tə, ba nə pɩ̀à, ndə kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ nətʋ tə!»
Zwezi lɩ bisɩmaa don yuu zini, kʋ nə wʋwalɩ wá
(Matiə 17.14-21; Likə 9.37-43)
14 Kʋ kwa nə, Zwezi də ʋ karbɩa batwa tə, Piyɛrə də Zwakə də Zwan pìí ba va karbɩa tə duən tə con. Máŋá tə, ba nə twi ba yí, lɩ̀à zənzən yà kɩkarɩ karbɩa tə duən tə. Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án yà wulə ba tʋ́tʋ̀nɩ́ də karbɩa tə. 15 Máŋá tə wa, lɩ̀à tə nə nɩ Zwezi, ba zəzəgə, yá ba ga dəri ba va, sə ba jʋn wá. 16 Zwezi bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə á wulə á tʋ́tʋ̀nɩ́ duən pwərə wa?» 17 Bɛɛ don ma le lɩ̀à tə wa, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, à bìú nə à ja bà n con. *Zini jə wá, kʋ pa ʋ nii dəŋə. 18 Máŋá tə mama, zini tə nə zàn ʋ nə, kʋ yàá dɩ wá tɩa. Ʋ mɩmɩan pàlɩ̀, ʋ yələ ga za duən nə, ʋ ga yàá kʋ. À lòrì n karbɩa tə, sə ba lɩ zini tə ʋ yuu wa, ba ga wà kʋ dɩ̀àn jɩn».
19 Zwezi ma swɩ̀n karbɩa tə con, ʋ wʋ́: «Á mʋ̀ zə̀n lɩ̀à-ba, á tə nə ba Yɩɩ nii sɛ̀e. Dɩan bagalɩ nə à tə wá yà də aba? Kʋ yɩ à wá ja pɩ́nʋ́ kʋ mɛ nətə də aba? Á jana wá, á ja bà à con!» 20 Ba jɩn bìú tə, ba pa wá. Máŋá tə, zini tə nə nɩ Zwezi, kʋ vuvugu bìú tə zəni. Bìú tə tʋa tɩa ʋ bəbəli, yá ʋ mɩmɩan ga pàlɩ̀. 21 Zwezi dàń ma bwe bìú tə nyɩna, ʋ wʋ́: «Kʋ dɩan bagalɩ nə ʋ yɩ nətən?» Ʋ nyɩna tə ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Kʋ yɩ ʋ bìsɩ́nɩ́ mama nə. 22 Nɛɛ kapʋpʋ, zini tə yàá yigu wá, kʋ dɩ mən wa, nə à yə̀ə́ nɩ́á wa, sə kʋ gʋ wá. Yá n nə wàá won n fwa, sə n dəri nə yinəgə, n ga san nə nə». 23 Zwezi ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn n le də, à nə wàá won à fwa? Won mama wàá kʋ pa lìù tə nə, ʋ nə keni ʋ waa Yɩɩ nə». 24 Naa nədʋ də bìú tə nyɩna cə̀rí ʋ kə yɩɩ nə, ʋ wʋ́: «À ken à waa Yɩɩ nə, yá n dàń nə san nə, sə à kʋ́ʋ̀ dàn ká bɛ̀eé».
25 Zwezi nə na də, lɩ̀à dəri ba twi ba nə tə, ʋ baa zini tə nii nə, ʋ wʋ́: «Zini tə nə cɩ̀ kʋ pɩn lìù ba swɩ̀n də lìù ba nə̀ń, à mʋ̀ nə pɩn nii, sə n nan bìú tə yɩra. N kʋ́ʋ̀ dàn ká pìí n zʋ wá mama!» 26 Zini tə mà nii, kʋ vuvugu bìú tə zənzən, kʋ ga nan. Bìú tə yà yɩ ndə ʋ tɩga, kʋ pa, lɩ̀à duən yà nə zɩga lá, yà swɩ̀n də, ʋ tɩga. 27 Yá Zwezi jɩn ʋ jɩɩn nə, ʋ van wá ʋ zɩ̀n. Bìú tə zàn ʋ zɩga yɩɩ nə.
28 Zwezi nə vəli sàń máŋá tə nə, ʋ də ʋ karbɩa tə cɩcɩ nə wulə, ba dàń bwe wá, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, nə wà wànɩ́ nə lɩ zini tə?» 29 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Kʋ yɩ yɩjʋnɩ cɩcɩ nə wàá zini kʋ tə yiri kʋ lɩ!»
Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ʋ tɩan tə də ʋ ka bwin tə yoo
(Matiə 17.22-23; Likə 9.43-45; Marəkə 8.31-33)
30 Zwezi də ʋ karbɩa tə nan lantə, ba twá Galile nagwanaa. Zwezi yà ba pɩ̀à, sə ba lwarɩ ʋ bwálɩ́, 31 ʋ yà nə kàrɩ̀ ʋ karbɩa tə yɩrɩ. Ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Lɩ̀à wá tì *Ləzwənə-Biu. Ʋ wá zʋ ləzoni jɩ̀àn wa. Ba wá gʋ wá. Kʋ dɩan batwa dɩɩn nə, ʋ wá pìí ʋ bwin». 32 Yá ʋ karbɩa tə wà sʋgʋ tə də̀ń nì, ba ga dəri fən, sə ba bwe wá.
Wàà nə wá yà nə yuu wa?
(Matiə 18.1-5; Likə 9.46-48; Marəkə 10.42-45)
33 Zwezi də ʋ karbɩa tə dàń yí Kapɛrənayimə tɩʋ. Máŋá tə, ba yà nə wulə dìə̀ wa, Zwezi bwe ʋ karbɩa tə, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e də̀ń nə nə á tʋ́tʋ̀nɩ́ duən, də nə nə wulə cwəŋə tə yuu wa?» 34 Ba yà púə́ ba nii, ba yà nə yɩ ba tʋ́tʋ̀nɩ́ duən, sə ba lwarɩ lìù tə, ʋ nə wá yà ba yuu wa yɩrɩ. 35 Zwezi dàń ma jə̀ń tɩa, ʋ ga bon ʋ karbɩa fugə bələ tə, sə ba boli ʋ yɩra. Ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ yà yuu wa, kʋ tíú tə mɛ, sə ʋ ya ba mama wa nəmaa. Ʋ ga mɛ, sə ʋ tʋn ʋ pa ba mɛ nə». 36 Ʋ dàń ga tì bisɩmabiə, ʋ zɩgɩ ba yáá con. Ʋ kʋkwalɩ wá ʋ kə ʋ nyʋnɩ nə, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: 37 «Lìù tə, ʋ nə jɩn bisɩmabii ba tə don zəni à mʋ̀ yɩrɩ, kʋ yɩ à mʋ̀ tətə nə kʋ tíú jɩn zəni. Yá lìù tə, ʋ nə jɩn nə zəni, kʋ tíú bɩrɩ də, ʋ jɩn lìù tə, ʋ nə tʋn nə, zəni».
Lìù tə, ʋ nə ba nə nə zɩga, yɩ nə lìù
(Likə 9.49-50)
38 Zwan swɩ̀n Zwezi con, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, nə nɩ bɛɛ don ʋ ja n yɩrɩ tə, ʋ ma lɩ *zinə, yá ʋ ga tə̀lə́ də nəba. Nə yà swɩ̀n də, ʋ ba cwəŋə jə, sə ʋ fwa kʋ, ʋ nə tə̀lə́ də nəba tə yɩrɩ». 39 Yá Zwezi dàń le ba, ʋ wʋ́: «Á dànà ká cɩ̀ ʋ nə, á yaga wá, sə ʋ fwa! Lìù tə, ʋ nə wá twá à yɩrɩ tə nə, ʋ ma fwa yomɩlʋ, ʋ wàrɩ̀ à yolwan ʋ pìí ʋ swɩ̀n sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n. 40 Cɩ́gá, lìù tə, ʋ nə ba nə nə zɩga, yɩ nə lìù. 41 Lìù nə pɩn aba wùrú zʋŋa də nɩ́á, á nə yɩ à mʋ̀ *Kərisə lɩ̀à yɩrɩ, cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con, kʋ lìù təntə bá kwɩ̀n ʋ ŋwɩ́rán nə Yɩɩ con».
Ka də́ càn kʋkwa cʋna fàŋʋ́
(Matiə 18.6-11; 5.29-30; Likə 17.1-2)
42 Kʋ kwa nə, Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Lìù tə, ʋ nə pɩn, labwana təntə, ba nə keni ba waa à nə wuuu, don twá ʋ nə, ʋ dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə tə, ka jén, kʋ wá kʋkwanɩ kʋ tíú con nə, də ba nə vwə kapan nəfarʋ ʋ bɩan nə, ba ja va, ba dɩ mʋʋ wa. 43 Də kʋ nə wá twá n jɩɩn nə, n ma tʋn cʋna, sə n gwəŋə kʋ. N nə zʋa mɩɩ tə wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, də jɩɩn nədʋ, kʋ kʋkwa n nə zʋa mən dìə̀ wa də jɩ̀àn bələ. Tə mən təntə nə ba dəŋi. 44 Lantə, zʋnzʋran wulə, tə nə də́ yɩra, tə ga ba tɩ, yá mən tə ga ba dəŋi abada. 45 Də kʋ nə wá twá n naa nə, n ma tʋn cʋna, sə n gwəŋə ka. N nə zʋa mɩɩ tə wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, də naa nədʋ, kʋ kʋkwa n jə nɛɛ bələ, yá n ga zʋ mən dìə̀ wa. 46 [Lantə, zʋnzʋran wulə, tə nə də́ yɩra, tə ga ba tɩ, yá mən tə ga ba dəŋi abada.] 47 Də kʋ nə wá twá n yii nə, n ma tʋn cʋna, sə n lɩ kʋ dʋgʋ. N nə zʋa Yɩɩ pàrɩ̀ wa də yii nədʋ, kʋ kʋkwa n nə jə yɩ́á bələ, yá n ga zʋ mən dìə̀ wa. 48 Lantə, zʋnzʋran wulə, tə nə də́ yɩra, tə ga ba tɩ, yá mən tə də ga ba dəŋi abada.
49 Càn mən wá cú lìù mama yuu wa. Tə wá kwɛn lìù mama tə lɩ cʋna wa. 50 Nakwan yɩ won, kʋ nə ziən. Yá ka nyɩŋa nə nan, á kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ ka á pɩn ka pìí ka janɩ nyɩŋa. Á yana ndə nakwan nə, á ga ya də duən də bɩcan sìə́».
* 9:9 9.9 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 9:31 9.31 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.