8
Zwezi pùlù dipɛn ʋ pa lɩ̀à mʋ̀rʋ̀ banɩa nə
(Matiə 15.32-39; Marəkə 6.35-44)
Kʋ máŋá tə wa, lɩ̀à zənzən yà kʋ́ʋ̀ kun duən nə, ba yà ga ba won mama jə, sə ba də́. Zwezi dàń bon ʋ karbɩa tə, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Lalʋʋ tə yinəgə jə nə, nə ba nə wulə də nə dɩan batwa nətən, yá ba ga ba won jə, ba də́ tə yɩrɩ. À nə pɩn ba vìí də niən, ba dɩ̀àn wá zwɛ̀e, ba nan ba tʋ cwəŋə yuu, ba wa lɩ̀à duən nə nan yɩŋʋna yɩrɩ». Ʋ karbɩa tə ma le wá, ba wʋ́: «Nə wàrɩ̀ ba dipɛn nə pɩn, ba də́ ba swí, bwálɩ́ kʋ tə wa, won mama nə tə̀lə́». Zwezi ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Dipɛn bagalɩ nə á jə?» Ba ma le, ba wʋ́: «Dipɛn barpɛ». Ʋ dàń ma pa nii lalʋʋ tə nə, sə ba jə̀ń tɩa. Ʋ dàń ga tì dipɛn barpɛ tə, ʋ kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ʋ fʋ fʋ tə, ʋ pa ʋ karbɩa tə nə, ba ma tara lɩ̀à tə.
Ba yà tə jə fəlibii də. Zwezi ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e fələ tə yɩrɩ, ʋ ga swɩ̀n ʋ karbɩa tə con, sə ba tàrà tə ba pa lɩ̀à tə nə. Ba lìù mama dí ʋ sú. Karbɩa tə ga pɛ̀e tə mumunə, tə nə ga, ba sú tìí barpɛ. Yá ba yà ga yí lɩ̀à mʋ̀rʋ̀ banɩa. Zwezi dàń pɩn ba vìí.
10 Kʋ kwa nə, Zwezi də ʋ karbɩa tə zəzən ba zʋ nɩ́á yuu bori tə, ba va Daləmanʋta nagwanaa wa.
Farɩzɩan-ba pɩ̀à, sə Zwezi bɩrɩ ba ʋ dɩ̀àn
(Matiə 16.1-4; 12.38-39; Likə 11.16, 29)
11 *Farɩzɩan-ba tə twi, ba wulə ba swɩ̀n də Zwezi. Ba pɩ̀à, sə ba ja ʋ də̀ń nə. Ba lòrì wá, sə ʋ tʋn yomɩlʋ don ʋ ma bɩrɩ ba də, ʋ dɩ̀àn tə yɩ tə nan Yɩɩ con. 12 Zwezi sìí fʋʋn ʋ kə ʋ waa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn zə̀n lɩ̀à ma pɩ̀à, sə à fwa Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnʋ à bɩrɩ ba? Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: À bá fwa Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnʋ mama à bɩrɩ ba». 13 Zwezi dàń kɛ̀eń ʋ ga yá ba, ʋ pìí ʋ zʋ nɩ́á yuu bori tə wa, ʋ va mʋnaa tə vàn don nə.
Zwezi karbɩa tə wà lwarɩ won tə, ʋ nə yɩ
(Matiə 16.5-12)
14 Ʋ karbɩa tə yà swɛ̀eé, sə ba tì wodiu. Ba yà jə dipɛn nədʋ cɩcɩ nɩ́á yuu bori tə wa. 15 Zwezi dàń ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á zurə á yɩra, á cɩa á tɩ̀àn nə zəni də *Farɩzɩan-ba sabwarɩ tə. Á cɩa á tɩ̀àn nə də *Erodə sabwarɩ tə». 16 Ʋ karbɩa tə ma swɩ̀n ba pwərə wa, ba wʋ́: «Kʋ yɩ nə nə ba dipɛn jə, tə nə pɩn ʋ ma swɩ̀n nətʋ». 17 Zwezi lwarʋ kʋ tə, ba nə wʋ́, ʋ dàń ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á ma wʋ́: ‹Kʋ yɩ nə nə ba dipɛn jə tə yɩrɩ nə›? Á tə wà lwarʋ! Á tə wà kʋ də̀ń nì! Á pubʋŋa wà yí! 18 Á jə yɩ́á, tə ba lá na! Á jə zɩan tə ba nə̀ń! Á tə wà lìí! 19 Máŋá tə wa, à nə fʋa dipɛn bonu tə à pa bara mʋ̀rʋ̀ bonu tə nə, á pɛ̀e tə mumunə á sú fɩyaran bagalɩ?» Ʋ karbɩa tə le, ba wʋ́: «Fɩyaran fugə bələ». 20 «Sə máŋá tə wa, à nə fʋa dipɛn barpɛ tə à pa lɩ̀à mʋ̀rʋ̀ banɩa tə nə, dipɛn mumunə tìí bagalɩ nə á tì?» Ba le wá, ba wʋ́: «Tìí barpɛ». 21 Zwezi dàń ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Yá á ga tə ba nə̀ń?»
Zwezi súrú liliu don yɩ́á Bɛtəsayɩda nə
(Marəkə 10.46-53; Zwan 9.1-11)
22 Zwezi də ʋ karbɩa tə dàń vəli ba yí Bɛtəsayɩda tɩʋ. Lantə nə, lɩ̀à jɩn liliu don, ba ja bà Zwezi con, ba lòrì wá, sə ʋ dwen ʋ yɩra, sə ʋ súrí ʋ yɩ́á tə. 23 Zwezi jɩn liliu tə jɩɩn nə, ʋ van wá ʋ ja nan tɩʋ tə kwa con. Ʋ dàń ga lɩ mɩmɩan mancɩn ʋ kə bɛɛ tə yɩ́á yuu wa. Ʋ tún ʋ jɩ̀àn ʋ yuu, ʋ ga bwe wá, ʋ wʋ́: «N wàá won n nɩ?» 24 Liliu tə súrí ʋ yɩ́á, ʋ ga le, ʋ wʋ́: «À na ləzoni, à na ba ndə tɩ̀án nə, yá ba ga vəli». 25 Zwezi kʋ́ʋ̀ tún ʋ jɩ̀àn bɛɛ tə yɩ́á yuu. Liliu tə nə ywàń ʋ yáá mənə mənə, ʋ yɩ́á tə dàń na wiən tə mama pwənə pwənə. Ʋ nɩ yazurə. 26 Zwezi dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Vəli n sàń! Dàn ká va tɩʋ tə wa!»
Piyɛrə swɩ̀n də, Zwezi nə yɩ Kərisə
(Matiə 16.13-20; Likə 9.18-21)
27 Zwezi də ʋ karbɩa dàń ja ba yáá ba man Filipə Sezare tɩan tə con. Ba nan cwəŋə yuu, ʋ ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə lɩ̀à tə swɩ̀n à yuu wa?» 28 Ba ma le wá, ba wʋ́: «Ba duən wʋ́, n yɩ *Zwan-Batisə. Ba duən wʋ́, n yɩ Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli. Ba duən də wʋ́, n yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə wa lìù don». 29 Zwezi ma kʋ́ʋ̀ bwe ba, ʋ wʋ́: «Sə á mʋ̀ con nə? Wàà nə á wʋ́, à yɩ?» Piyɛrə ma le, ʋ wʋ́: «N yɩ *Kərisə». 30 Zwezi dàń ma dù súú ba nii nə, sə ba dàn ká swɩ̀n kʋ lìù mama con.
Zwezi swɩ̀n ʋ tɩan də ʋ ka bwin ka nan yoo
(Matiə 16.21-23; Likə 9.22)
31 Kʋ kwa nə, Zwezi yà wulə ʋ kàrɩ̀ ʋ karbɩa tə, ʋ wʋ́: «*Ləzwənə-Biu* mɛ, sə ʋ də́ càn zənzən. *Zwifə-ba *nəkwɩna, də Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án wá vɩ wá ba dʋgʋ. Ba wá gʋ wá, kʋ nə yí dɩan batwa, ʋ wá pìí ʋ bwin».
32 Ʋ yàá maŋa kʋ, ʋ bɩrɩ ba pwənə pwənə. Piyɛrə dàń ma bon wá ʋ ja nan kwa con, ʋ wulə ʋ caga ʋ nii nə. 33 Yá Zwezi dàń pìí ʋ vəvəri, ʋ ywàń ʋ karbɩa tə duən tə, ʋ ga caga Piyɛrə nii nə, ʋ wʋ́: «Ja pɩ̀à bwálɩ́, *Sɩtana, n nə yɩ n bʋŋa ndə ləzoni nə, n ba bʋŋa ndə Yɩɩ nə tə yɩrɩ».
Zwezi ka twá ŋwɩ́rán
(Matiə 16.24-28; Likə 9.23-27)
34 Kʋ kwa nə, Zwezi bon ʋ karbɩa tə də lɩ̀à tə, ʋ kə duən nə, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Lìù tə mama nə pɩ̀à, sə ʋ bà ʋ twá à nə, kʋ tíú kʋ́ʋ̀ dàn ká fwa ʋ təntɩan puswənə. Kʋ tíú mɛ, sə ʋ sɛ̀e ʋ twá ʋ də́ càn də nə, kʋ ja vələ ʋ tɩan dagarʋ tə yuu wa. 35 Kʋ yɩ cɩ́gá, lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ jon ʋ mɩɩ tə, ʋ wá kwɩ̀n kʋ nə. Yá lìù tə, ʋ nə wá dʋgʋ ʋ mɩɩ tə à mʋ̀ yɩrɩ də Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə swɩʋn yɩrɩ, kʋ tíú wá jon ʋ mɩɩ. 36 Kʋ funə wa yə̀n nə kʋ pa lìù nə, də ʋ nə nɩ tɩa yuu jɩjə tə mama, yá ʋ ga kwɩ̀n mɩɩ tə nə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con?
37 Won wulə ləzwənə nə wá pa, sə kʋ ma yə̀ ʋ mɩɩ tə kʋ jon, naaa? 38 Zə̀n ləzoni tə yáá tə̀lə́ də Yɩɩ, ba ba Yɩɩ nii zìlí. Yá lìù dàń nə dəri cavɩra, sə ʋ bɩrɩ də, ʋ ya à mʋ̀ nə tɩ, ʋ ga dəri cavɩra, sə ʋ swɩ̀n à sʋywáŋʋ́ tə, *Ləzwənə-Biu tə bá sɛ̀e ʋ jon kʋ tíú, máŋá tə, ʋ nə wá pìí ʋ bà də *malɩkɛ ʋ nyɩna tə dun tə wa».
* 8:31 8.31 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 8:38 8.38 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.