7
Kàrà nədwan tə yoo, kʋ nə kwɛn nə də Yɩɩ yìə̀n duən nə
(Matiə 15.1-9; Likə 11.37-41)
*Farɩzɩan-ba də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án duən nə nan *Zwerizalɛmə ba bà. Ba twi ba kɩkarɩ Zwezi. Ba mɩ̀nɩ̀ də, Zwezi karbɩa tə duən yàá də́ wodiu də ba jɩdurən. Kʋ də̀ń nə yɩ, ba wà ba jɩ̀àn sɩn ndə nətʋ tə nə, kʋ nə mɛ. Farɩzɩan-ba də *Zwifə-ba tə duən mɛ yà twá yofwamɩnan tə nə, ba nyɩna-ba nə yá ba pa ba. Ba yà ba də́, də ba nə wà ba jɩ̀àn sɩn zəni. Ba nə nan jə́rə́ bwálɩ́ də ba bà, ba yàá də́ yáá ba sɩn ba jɩ̀àn, ba dàń ga də́. Ba twá dí yáá nə zənzən, sə ba də Yɩɩ yìə̀n ma kwɛn duən nə, ndə ka sɩn wùrú zwɩɩn, də lugu zwɩɩn, də nəkəni nə. Farɩzɩan-ba də Yɩɩ nii yənu tɩ̀án tə dàń ma bwe Zwezi, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn n karbɩa tə ba nyɩna-ba yofwamɩnan tə nə twá? Ba də́ wodiu də jɩ̀àn, tə nə wà sɩn».
Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ *Ezayi yà jə cɩ́gá, də ʋ nə dí yáá ʋ swɩ̀n á mʋ̀ níə́ bələ tɩ̀án tə yoo, ndə kʋ yà nə pʋ́pʋ́nɩ́ nətən:
‹Lɩ̀à-ba tə yɩ ba zìlí à mʋ̀ Yɩɩ də ba nii cɩcɩ, yá ba waa ga ŋʋ́ná də nə. Ba yɩjʋnɩ tə yɩ tʋtʋ, kʋ tə, ba nə kàrɩ̀ ba bɩrɩ nə yɩ ləzoni kàrà, də ba yofwamɩnan tə yɩrɩ›.»
Zwezi swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á yá Yɩɩ bɩra tə kwa, á ga twá ləzoni yofwamɩnan nə».
Zwezi dàń ga súrí lá, ʋ wʋ́: «Á vɩga Yɩɩ bɩra tə mwálɩ́ mwálɩ́, sə á ga twá á tətə yofwamɩnan nə. 10 Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, cɩ́gá swɩ̀n, kʋ wʋ́: ‹Zìlí n nuu də n nyɩna! Yá lìù tə, ʋ nə zɩrɩ ʋ kə ʋ nuu də ʋ nyɩna nə, ʋ mɛ, sə ba gʋ wá›. 11-12 Yá á mʋ̀ bɩrɩ də, lìù wàá ʋ swɩ̀n ʋ nuu də ʋ nyɩna con, ʋ wʋ́: ‹N tori tə, à yà nə wá ma san mʋ́ tə yɩ à tún, sə kʋ yɩ *joŋi kʋ pa Yɩɩ nə›. Kʋ də̀ń nə yɩ ‹kɔrəban› də Zwifə-ba sʋgʋ. Yá á dàń pɩn cwəŋə lìù nə, sə ʋ dàn ká kʋ́ʋ̀ san ʋ nuu də ʋ nyɩna nə. 13 Mə á yofwamɩnan tə, á nə kàrɩ̀ lɩ̀à tə nə nə, á twá á ma lɩ Yɩɩ sʋgʋ tə nywarɩ. Á fwa yìə̀n duən zənzən tə nə nyɩn ndə tə nə».
Wiən tə nə cʋ̀gà ləzwənə Yɩɩ yáá nə
(Matiə 15.10-20)
14 Zwezi ma kʋ́ʋ̀ bon lɩ̀à tə, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á mama cʋga, á ga nì kʋ tə də̀ń. 15 Won tə mama nə naŋa kàrá con, kʋ zwɩ ləzwənə wa, wàrɩ̀ wá kʋ cʋ̀gà. Won tə nə naŋa ləzwənə waa, kʋ mʋ̀ won tə nə wàá wá kʋ cʋ̀gà». 16 [Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ kə dɩ̀àn, ʋ súrí ʋ zɩan, ʋ cʋgʋ zəni!]
17 Máŋá tə, Zwezi nə nan lɩ̀à tə wa ʋ zʋ dìə̀, ʋ karbɩa tə bwe wá kʋ zwansɩsara təntə də̀ń nə. 18 Ʋ dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á də tə yɩ lɩ̀à tə, á nə wàrɩ̀ yoo də̀ń á nì? Á ba nə̀ń də, won tə nə twá nii kʋ zʋ lìù waa wàrɩ̀ wá kʋ cʋ̀gà? 19 Á yə̀rì də, wodiu tə ba ʋ pubʋŋa tə wa zwɩ. Kʋ yɩ ʋ pùə́ wa nə kʋ zwɩ, yá kʋ kwa nə, ʋ yàá twa kʋ ʋ dʋgʋ kaduəyuu bwálɩ́ nə». Tə mʋ̀ sʋ̀ràn tə nə nə Zwezi twá ʋ ma swɩ̀n də, wodiu tə̀lə́, kʋ nə jə durən Yɩɩ yáá con. 20 Yá ʋ ga kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Won tə, kʋ nə naŋa ləzwənə yɩra nə pɩn ʋ bɩcan yɩ nəzonu Yɩɩ yáá con. 21 Lìù waa con nə pubʋŋɩ kʋkwɩnan yàá nan, tə pɩn ʋ cwàrɩ̀, ʋ ŋwɩ̀n, ʋ gwɩ, 22 ʋ pɩ̀à lɩ̀à kana, lɩ̀à duən wiən jə yimən tə pa wá, ʋ tʋŋa wʋlʋŋʋ, ʋ gɩgarɩ lɩ̀à, ʋ kʋkʋlɩ Yɩɩ yɩrɩ tə, ʋ yii zwɩ lɩ̀à wiən, ʋ cəgə lɩ̀à, ʋ fwa fwiə, ʋ ga yə̀rì ʋ yáá. 23 Tə mʋ̀ yokʋkwɩnan tə mama yɩ ləzwənə waa nə tə naŋa, yá tə ga pɩn ʋ bɩcan yɩ nəzonu Yɩɩ yáá con».
Kavee don ken ʋ waa Zwezi nə
(Matiə 15.21-28)
24 Kʋ kwa nə, Zwezi kɛ̀eń lá, ʋ va nagwanaa don wa, Tirə tɩʋ tə nə wulə lá. Ʋ zʋa dìə̀ don wa, yá ʋ ga ba pɩ̀à, sə lìù lwarɩ ʋ nii nə, yá ʋ dàń nə wà wànɩ́ ʋ cɩ̀, sə ba dàn ká nì ʋ ŋwɛn. 25 Kan don yà nì Zwezi yoo. Ʋ yà jə bʋ̀á, *zini yà wulə kʋ bʋ̀á təntə yuu wa. Ʋ dàń ma zàn ʋ bà ʋ tʋ Zwezi nɛɛ nə. 26 Kan tə yà yɩ *Gərɛkə. Ba lʋrɩ wá Fenisi nagwanaa wa, Siri nə tɩ lá. Ʋ lòrì Zwezi, sə ʋ dɩŋɩ zini tə ʋ lɩ ʋ bʋ̀á tə yuu wa. 27 Yá Zwezi swɩ̀n kan tə con, ʋ wʋ́: «Də́ yáá n yá n pa dìə̀ lɩ̀à də ba sú, ka tì bìsɩ́ná wodiu ka dɩlɩ kukurbii yáá, nə ba ziən yɩrɩ». 28 Ʋ ma le wá, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, kʋ yɩ cɩ́gá! Yá kukuri tə yàá də́ wodimumunə tə, bìsɩ́ná tə nə yá ba pɩn tə twɩ tɩa nə». 29 Zwezi ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «N nə le nə nətʋ tə yɩrɩ, n wàá n pìí n vìrí, zini tə nan n bʋ̀á tə yɩra». 30 Ʋ pìí ʋ va ʋ sàń, ʋ na ʋ bisɩmaa tə də ʋ tə́gə́ gədoo yuu wa. Zini tə ga nan ʋ yɩra.
Zwezi súrú bəru don zɩan ʋ ga pʋrɩ ʋ nii
(Matiə 15.29-31)
31 Zwezi nan nagwanaa tə wa, Tirə tɩʋ nə wulə lá, ʋ twá Sidon tɩʋ. Ʋ zɩgɩ lá ʋ va ʋ twá Tɩan-Fugə nagwanaa tə wa, ʋ va Galile mʋnaa tə vàn nə. 32 Ba jɩn bɛɛ don ʋ zɩan nə bwɩn, ʋ ga bəbe ba ja va ʋ con. Ba lòrì Zwezi, sə ʋ tún ʋ jɩɩn bɛɛ tə yuu wa. 33 Zwezi ma ja ʋ cɩcɩ ʋ ja nan lɩ̀à tə wa, ʋ va yɩŋʋna. Ʋ tì ʋ jɩfwɩ ʋ tɩrɩ bɛɛ tə zɩan wa. Ʋ lɩ mɩmɩan, ʋ ma dwen bɛɛ tə nəndəli nə. 34 Ʋ zɩ̀n ʋ yáá yɩɩ nə, ʋ sìí fʋʋn, ʋ ga swɩ̀n də ʋ lʋʋ sʋgʋ, ʋ wʋ́: «Efata!» - Kʋ də̀ń nə yɩ: ‹Súrí n tɩ̀àn.› 35 Naa nədʋ də bɛɛ tə zɩan tə súrí, ʋ nəndəli kòlù, ʋ ga swɩ̀n zəni. 36 Zwezi ma swɩ̀n lɩ̀à tə mama con də, ba dàn ká man kʋ, ba bɩrɩ lìù nə. Yá ba tə zəzəgi kʋ, ba pa kʋ nan kàrá wa. 37 Kʋ dàń ga gwárɩ́ lɩ̀à zəni. Ba dàń yàá swɩ̀n, ba wʋ́: «Won tə mama, ʋ nə fwa ziən zəni. Ʋ pɩn zɩbʋŋa nə̀ń, bərən ga swɩ̀n».