15
Ba ja Zwezi, ba va Pilatə yáá con
(Matiə 27.1-2, 11-14; Likə 22.66-71; 23.1-5; Zwan 18.28, 33-38)
Jɩjʋ fuən fuən, *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án, də ba *nəkwɩna, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án, də yun tɩ̀án tə duən mɛ, ba nə bʋ̀rɩ̀ *bʋ̀rà tə, kun duən nə, ba vʋrʋ, sə ba na won tə, ba nə wá ma fwa Zwezi. Ba jɩn wá, ba vwa ba ja va ba pa *Pilatə nə. Pilatə dàń bwe wá, ʋ wʋ́: «N mʋ̀ nə yɩ Zwifə-ba pɩ̀ʋ́ tə?» Zwezi ma le wá, ʋ wʋ́: «Mə kʋ yɩ nətʋ, ndə n nə swɩ̀n tə!» Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án yà jə yìə̀n, ba ja zɩga Zwezi nə. Pilatə ma kʋ́ʋ̀ kwɛn ʋ bwe wá, ʋ wʋ́: «N nə̀ń yìə̀n tə, ba nə kəni n yuu wa! N bá sʋgʋ jə?» Yá Zwezi kʋ́ʋ̀ wà yoo mama le, kʋ pa kʋ gwárɩ́ Pilatə.
Ba bʋ̀rɩ̀ Zwezi bʋ̀rà, sə ba gʋ wá
(Matiə 27.15-26; Likə 23.13-25; Zwan 18.39–19.1, 4-16)
*Pakə cànà mama nə yí, *Pilatə yàá dʋgʋ bàń dìə̀ lìù don, wà tə lɩ̀à tə mama nə yàá lòrì, sə ʋ dʋgʋ. Bɛɛ don, ba nə boŋə Barabasə, yà wulə bàń dìə̀ wa. Ʋ yà wulə lá də lɩ̀à duən, ʋ də ba nə sugu lɩ̀à, ba kə *Romə-ba yáá tɩ̀án tə nə, máŋá don wa, yá ba ga gʋ lìù yɩrɩ. Lalʋʋ tə dàń ma dɩ̀ Pilatə con. Ba ma lòrì wá kʋ tə, ʋ yàá nə fwa ʋ pa ba Pakə cànà máŋá mama wa, sə ʋ fwa kʋ ʋ pa ba. Pilatə ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Á pɩ̀à, sə à dʋgʋ *Zwifə-ba pɩ̀ʋ́ tə naaa?» 10 Ʋ yà yə̀ə́ Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə nə ja Zwezi ba bà ʋ con tə də̀ń. Ba pɩn wá Zwezi, ba yà nə jə wʋgwɩʋ də wá tə yɩrɩ.
11 Yá Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án tə sugu lalʋʋ tə, sə ba lòrì Pilatə, sə ʋ dʋgʋ Barabasə mʋ̀ʋ́. 12 Pilatə ma kʋ́ʋ̀ bwe lɩ̀à tə, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə á dàń pɩ̀à, sə à ja ʋ tə, á nə ma boŋə ‹Zwifə-ba pɩ̀ʋ́› tə, à ma fwa?» 13 Ba ma le wá, də ba cə̀rí, ba wʋ́: «Pa, sə ba paa wá dagarʋ yuu wa!» 14 Pilatə ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e yokʋkwɩʋn nə ʋ fwa?» Yá ba kʋ kwɛn ba cə̀rí, ba kə yɩɩ nə, ba wʋ́: «Pa, sə ba paa wá dagarʋ yuu wa!» 15 Pilatə yà pɩ̀à, sə ʋ poli lalʋʋ tə pùə́, ʋ dàń ma zàn ʋ dʋgʋ Barabasə, ʋ pa ba. Kʋ kwa nə, ʋ pɩn ba mà Zwezi də fɩfɩran, ʋ ga tì wá ʋ pa, sə ba paa wá dagarʋ yuu wa.
Pamana mʋŋa Zwezi
(Matiə 27.27-31; Zwan 19.2-3)
16 Pamana tə jɩn Zwezi, ba ja zʋ yáá tíú tə dəwoo wa, bʋ̀rà dìə̀ tə nə wulə lá. Ba dàń ga bon ba duən pamana tə mɛ. 17 Ba tì gansɩan mwin, ba ma zʋ Zwezi, ba sʋ casʋran yupuu, ba tún ʋ yuu wa. 18 Ba dàń ga wulə ba jʋ̀nɩ̀ wá, ba wʋ́: «Nə jʋ̀nɩ̀ mʋ́, *Zwifə-ba pɩ̀ʋ́!» 19 Ba dàń ga mà ʋ yuu nə də mɩʋ. Ba pi mɩmɩan ba lwá ʋ yuu wa. Ba dàń ga toli ba nadwana yuu, ba kwé tɩa ʋ yáá con. 20 Ba nə mʋn wá ba zwɛ̀e, ba lɩ gansɩan mwin tə, ba ga kʋ́ʋ̀ pìí ba zʋ wá ʋ tətə ganan tə. Kʋ kwa nə, ba jɩn wá ba va, sə ba paa dagarʋ yuu wa.
Ba paa Zwezi dagarʋ yuu wa
(Matiə 27.32-44; Likə 23.26-43; Zwan 19.17-27)
21 Máŋá tə, Zwezi də pamana tə nə wulə cwəŋə wa, ba jə́rí bɛɛ don, ba nə boŋə Sirɛnə Simon. Ʋ yɩ Alɛkəzandərə də Rifisə* nyɩna. Ʋ yà yɩ ʋ naŋa ʋ kárá wa. Pamana tə kálʋ́ ba pa ʋ zɩn Zwezi dagarʋ tə. 22 Ba jɩn Zwezi ba ja va bwálɩ́ don, ba nə boŋə ‹Goləgʋta›. Kʋ də̀ń nə yɩ ‹yuzʋŋa bwálɩ́›. 23 Ba yà pɩ̀à, sə ba pa wá divɛn, ba nə gùlí yacara tɩ̀ʋ́, ba nə boŋə ‹mirə› tə wa, yá Zwezi vɩga.
24 Kʋ kwa nə, ba paa wá dagarʋ tə yuu wa. Ba tá kwé ba ma tara ʋ ganan, sə ba na kʋ tə, ba lìù mama nə wá tì. 25 Ba paa wá jɩjʋ lugu nʋgʋ máŋá wa. 26 Daʋ tə yuu, ba ken pʋ́pʋ́ná duən lá nə, tə nə bɩrɩ won tə, kʋ nə pɩn, ba ma gʋ wá. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́, kʋ wʋ́: ‹*Zwifə-ba pɩ̀ʋ́›. 27 Ba paa ŋwɩna bələ duən, ba nə gwɩ lɩ̀à, kʋ máŋá tə wa kʋ bwálɩ́ təntə nə də Zwezi. Ʋ don yɩ ʋ jɩzən yuu, ʋ don tə yɩ ʋ jɩgwiə yuu. 28 [Kʋ tʋn nətʋ, sə kʋ tə nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, nii ma sú: «Ba gàlɩ̀ wá ba kə yolwanfwana wa».]
29 Lɩ̀à tə, ba nə twá lá, ba lɛ yàá vuvugu ba yuu, ba ga twɩn wá: «Həyi! N mʋ̀ lìù tə, n yà nə pɩ̀à, sə n mà Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə, n ga lwà ka don dɩan batwa nii nə. 30 N tətə dàń jon n tɩ̀àn! Nan dagarʋ tə yuu n cú». 31 Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə, də Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə də yà mʋŋa Zwezi, ba ga swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Ʋ wàá lɩ̀à duən ʋ joŋə, yá ʋ wàrɩ̀ ʋ tətə ʋ joŋə. 32 Ʋ mʋ̀ lìù tə, ʋ nə wʋ́, ʋ yɩ *Kərisə tə, ʋ nə yɩ *Yɩzərayɛlə pɩ̀ʋ́, ʋ dàń nan dagarʋ tə yuu ʋ cú sɩ́ʋ́n. Nə nə nɩ kʋ mʋ̀ təntə, nə dàń wá kə nə waa ʋ nə». Lɩ̀à tə, ba yà nə paa Zwezi səpuni nə də yà twɩn wá.
Zwezi tɩan tə yoo
(Matiə 27.45-56; Likə 23.44-49; Zwan 19.28-30)
33 Yikunu púə́ tɩa tə mɛ nə, kʋ nə zɩgɩ yɩcaʋ lugu fugə bələ máŋá, kʋ ja va dədəni lugu batwa. 34 Yá lugu batwa máŋá nə yí, Zwezi bubwi ʋ kə yɩɩ nə də ʋ lʋʋ sʋgʋ, ʋ wʋ́: «Eloyi, Eloyi, lama sabatanɩ?» Kʋ də̀ń nə yɩ: «À Yɩɩ, à Yɩɩ, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma vɩ nə n dʋgʋ?» 35 Lɩ̀à tə duən yà nə wulə lá nì ʋ kori, ba ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Á cʋga, ʋ boŋə Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli». 36 Ba lìù don dəri ʋ va ʋ tì canfɩnsɩʋ, ʋ lə divɛn nyʋnʋ wa. Ʋ tì kʋ ʋ vwa mɩʋ nii nə, ʋ làrɩ̀ Zwezi nə, sə ʋ nyʋ. Ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á zɩga, nə wá na də, Eli nə wá bà ʋ cú wá dagarʋ tə yuu». 37 Yá Zwezi bubwi ʋ kə yɩɩ nə, ʋ mɩɩ ga zwɛ̀e. 38 *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa, mimii gànʋ̀ zɩgɩ yɩɩ nə, kʋ cɩrɩ kʋ cú tɩa, kʋ pwɛ̀e bələ. 39 *Romə-ba pamana bíí yuu tíú yà nə zɩga Zwezi yáá con, nɩ nətʋ ʋ nə tɩga, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Bɛɛ tə cɩ́gá yà yɩ Yɩɩ-Biu!»
40 Kana duən də yà zɩga yɩŋʋna, ba ywàŋá. Mari Madəlɛnə, də Zwakə nəmaa də Zwoze nuu Mari, də Salome də yà wulə ba wa. 41 Ba kana təntə yà púə́ Zwezi kwa, máŋá tə, ʋ yà nə wulə Galile nagwanaa wa, ba tʋŋa ba pɩn wá. Kana duən də yà wulə lá, ba nə twá ʋ nə ba va *Zwerizalɛmə.
Zwezi ləbəri wa kənu
(Matiə 27.57-61; Likə 23.50-56; Zwan 19.38-42)
42-43 Dədəni twi kʋ yí, ba ga wulə ba kəni *Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn tə sírí. Kʋ máŋá tə wa, Arimate Zwʋzɛfə yí bwálɩ́ tə wa, ba nə paa Zwezi. Zwʋzɛfə yà wulə lɩ̀à tə wa, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə. Ʋ yà yɩ lìù tə lɩ̀à mɛ nə zìlí. Ʋ yà dànɩ̀ Yɩɩ pàrɩ̀ tə, kʋ nə wá bà wiən tə mɛ yuu wa. Zwʋzɛfə wà fən dəri, sə ʋ va *Pilatə con, ʋ lòrì cwəŋə, sə ʋ gùrì Zwezi. 44 Máŋá tə wa, Pilatə nə nì də Zwezi manwarɩ ʋ tɩ, tə gwárɩ́ wá zəni. Ʋ dàń ma tʋn ba bon pamana yuu tíú, sə ʋ bwe wá: «Zwezi cɩ́gá tɩga kʋ dɩ́án naaa?» 45 Máŋá tə, pamana yuu tíú tə nə le wá, ʋ dàń pɩn cwəŋə Zwʋzɛfə nə, sə ʋ tì Zwezi. 46 Zwʋzɛfə vəli ʋ yə̀ ganpon. Ʋ cú Zwezi dagarʋ tə yuu wa. Ʋ pəpəni wá də gànʋ̀ tə, ʋ ja va ʋ tún ləbəri wa, ba nə kʋa pɩ̀ʋ̀ kapan wa. Kʋ kwa nə, ʋ yigu kapan nəfarʋ, ʋ ma sun bʋʋ tə nii nə. 47 Mari Madəlɛnə, də Zwoze nuu Mari yà wulə ba ywàŋá bwálɩ́ tə, ba nə kəni Zwezi.
* 15:21 15.21 Ywàń Romə tɩ̀án 16.13. 15:38 15.38 Mimii gànʋ̀ təntə nə pwɛ̀e bwálɩ́ tə, Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə cɩcɩ nə yàá zʋ, ʋ fwa *joŋi tə ʋ pɩn Yɩɩ nə, də lɩ̀à tə duən tə nə zwɩ, ba mɛ lá tə duən nə. Gànʋ̀ təntə cɩrʋ tə bɩrɩ də, lìù mama dàń wàá Yɩɩ yɩra, ʋ yí.