16
Malɩka swɩ̀n kana tə con də, Zwezi bwin ʋ nan tɩan wa
(Matiə 28.1-8; Likə 24.1-12; Zwan 20.1-10; Tʋtʋnan 2.23-32; 26.8)
*Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn tə nə kɛ̀eń, Mari Madəlɛnə, də Zwakə nuu Mari, də Salome yə̀ tɩralɩ, ba ja kʋ ba va, sə ba ma tùrì Zwezi yɩra. Kʋ dɩɩn tə jɩjʋ fuən fuən, yɩɩ pɩ́ʋ́n máŋá wa, ba zàn ba va ləbəri tə bwálɩ́ nə. Ba yà swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Wàà nə wá bəbəli kapan, tə nə wulə ləbəri tə nii nə, ʋ pa nəba?» Yá máŋá tə, ba nə ywàń, ba nɩ də, ba bəbəli kapan nəfarʋ tə ba tún səpuni nə.
Ba dàń nə zʋa ləbəri tə wa, ba nɩ balandʋrʋ don, də ʋ jə jɩzən yuu, ʋ zʋ gandarʋ nəpon. Fən ma zʋ ba. Yá ʋ dàń swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á dànà ká pa fən ja aba. *Nazarɛtə Zwezi tə, ba nə paa dagarʋ yuu nə, á pɩ̀à? Ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan tɩan wa, ʋ kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ yəbə. Á ywàŋá bwálɩ́ tə, ba yà nə ken wá. Á dàń vələ á swɩ̀n Piyɛrə, də ʋ karbɩa tə duən tə con, də ʋ dí yáá ʋ vələ, sə ʋ dàn aba Galile nagwanaa wa. Mə lá nə, á wá na wá, ndə ʋ yà nə swɩ̀n á con nətʋ tə». Ba dàń nan ləbəri tə wa, ba dəri ba va yɩŋʋna, ba yà nə yɩ ba vɩvaga tə yɩrɩ. Fən yà jə ba. Yá ba ga wà yoo lìù mama con swɩ̀n, fən yà nə jə ba tə yɩrɩ.
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Mari Madəlɛnə nə
(Matiə 28.9-10, 16-20; Likə 24.36-53; Zwan 20.11-29; 1 Korɛntə tɩ̀án 15.3-8)
[Zwezi bwin ʋ nan *Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn tɩkʋnɩ jɩjʋ fuən fuən, ʋ dí yáá ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Mari Madəlɛnə nə. Kʋ mʋ̀ Mari tə yɩra nə ʋ yà dɩŋɩ *zinə barpɛ tə. 10 Mari jɩn kʋ ŋwɛn tə ʋ va ʋ man ʋ bɩrɩ ba tə, ba yà nə yɩ də Zwezi. Ʋ twi də ba yà wulə ba kwi, ba pwìí yà nə cʋ̀gʋ̀ yɩrɩ. 11 Ba nə nì də, Zwezi wulə mɩɩ wa, yá də Mari nɩ wá, ba wà kʋ sɛ̀e.
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ karbɩa bələ duən nə
(Likə 24.13-35)
12 Kʋ kwa nə, Zwezi kʋ́ʋ̀ pìí lwàń yiri don, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ karbɩa tə bələ duən nə. Ba yà wulə cwəŋə yuu ba vəli gaʋ. 13 Ba mʋ̀ pìí ba bà, ba man kʋ, ba bɩrʋ ba duən tə nə. Ba də tə wà sɛ̀e.
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ karbɩa fugə də nədʋ tə nə
14 Kʋ zwɩʋ wa, Zwezi pìí ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ karbɩa fugə də nədʋ tə nə, də ba wulə ba də́. Ʋ caga ba nii nə, ba nə ba Yɩɩ nii sɛ̀e, də ba zɩbaniun tə yɩrɩ, ba nə vɩga mɩ́ámɩ́án, sə ba sɛ̀e lɩ̀à tə nii, ba nə nɩ Zwezi, ʋ bwiun tə kwa nə yɩrɩ.
15 Ʋ dàń ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á vələ lʋʋ tə mama wa, á swɩ̀n Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə á bɩrɩ lɩ̀à mɛ nə. 16 Lìù tə nə ken ʋ waa Yɩɩ nə, yá ba ga lə kʋ tíú nɩ́á wa, kʋ twá də *Kərisə yɩrɩ, Yɩɩ wá jon wá ʋ cʋna wa. Yá lìù tə, ʋ nə bá kə ʋ waa Yɩɩ nə, Yɩɩ wá bʋ̀rɩ̀ kʋ tíú bʋ̀rà, ʋ ga cʋ̀gʋ̀ wá. 17 Á nəŋə Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan tə, tə nə wá twá ba tə nə, ba nə ken ba waa Yɩɩ nə: Ba wá lɩ *zinə lɩ̀à yɩra à yɩrɩ yuu nə. Ba wá swɩ̀n sʋ̀ràn yiri duən tə, ba nə yə̀rì. 18 Ba nə jɩn dɩŋa, nə à yə̀ə́ ba nə nyʋa fanan, tə bá fwa ba won mama. Ba wá tún ba jɩ̀àn yayɩŋa yuu wa, ba yayɩran ga wá zwɛ̀e».
Zwezi pìí ʋ va Yɩɩ sàń
19 *Yuu-Tiu nə swɩ̀n ba con tə kwa nə, ʋ dɩ̀gà yɩɩ. Ʋ jə̀ə́ Yɩɩ jɩzən* vàn nə. 20 Ʋ karbɩa tə dàń zàn, sə ba va ba swɩ̀n Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə bwálɩ́ mama nə. Yuu-Tiu yà saŋa ba tʋtʋŋɩ tə wa, ʋ ga twá Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan nə ʋ bɩrɩ ba də, sʋgʋ tə yɩ cɩ́gá.]
* 16:19 16.19 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.