3
Bɛɛ don ʋ jɩɩn nə tɩga yoo
(Matiə 12.9-14; Likə 6.6-11)
Kʋ kwa nə, Zwezi pìí ʋ zʋ *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ tə wa. Yá bɛɛ don yà wulə lá, ʋ jɩɩn nə tɩga. Lɩ̀à duən yà pàlɩ̀ Zwezi, ba ga cʋga ʋ nə, sə ba jə́n ʋ nə wá pa ʋ yayɩgʋ tə zwɛ̀e Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn tə nə. Ba yà pɩ̀à, sə ba twá nətʋ, ba ma swɩ̀n, ba zɩgɩ Zwezi nə. Zwezi swɩ̀n bɛɛ tə, ʋ jɩɩn nə tɩga, tə con, ʋ wʋ́: «Zàn yɩɩ nə, lɩ̀à tə mɛ yáá con!» Ʋ dàń ga bwe lɩ̀à tə, ba nə ywàŋá tə, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə Yɩɩ *nii tə swɩ̀n, sə ba fwa sìə́ dɩɩn nə? Yozəŋu nə à yə̀ə́ yolwan? Kʋ mɛ, sə à jon bɛɛ tə mɩɩ, à kə lʋʋ, nə à yə̀ə́, sə à yá wá ʋ cʋ̀gʋ̀?» Yá ba yà ba le. Zwezi ywàń ba mɛ də lɩŋa. Ʋ pùə́ ga cʋ̀gʋ̀ zənzən ba yuu wa, ba pubʋnkʋkwɩnan tə yɩrɩ. Ʋ dàń ma swɩ̀n bɛɛ tə con, ʋ wʋ́: «Làrɩ́ n jɩɩn tə à con!» Ʋ ma làrɩ̀ kʋ, kʋ ga lwàń kʋ jì jɩɩn nəzəŋu.
*Farɩzɩan-ba tə zàn ba nan ba vìí. Ba vəli ba na *Erodə kwa lɩ̀à, ba vʋrʋ ba jə́n, ba nə wá twá nətʋ, ba ma gʋ Zwezi.
Lɩ̀à twi Zwezi con
(Matiə 12.15-21; Likə 6.17-19)
Zwezi də ʋ karbɩa tə nan lɩ̀à tə wa, ba va Galile mʋnaa tə nii nə. Lalʋʋ tə púə́ ʋ kwa. Ba yà naŋa Galile də Zwide nagwanɛɛ, də *Zwerizalɛmə tɩʋ, də Yidime nagwanaa, də nagwanaa tə, kʋ nə wulə Zwurədɛn mʋnaa tə vàn tə don nə, də lʋʋ tə, kʋ nə bwələ Tirə də Sidon tɩ̀án tə. Lalʋʋ təntə mɛ yà twi Zwezi con, ba yà nə nì kʋ tə mama, ʋ nə fwa tə yɩrɩ.
Zwezi dàń ma swɩ̀n ʋ karbɩa tə con, sə ba kwɛn nɩ́á yuu bori nəmanbiə ba tún lá ʋ nə, lɩ̀à tə dàn ká nyin wá yɩrɩ. 10 Kʋ yɩ cɩ́gá, yayɩŋa tə mama fàrʋ́ ba yí, sə ba dwen ʋ yɩra, ʋ nə wulə ʋ zwɛ̀e lɩ̀à zənzən yayɩran yɩrɩ. 11 Yá máŋá tə nə, *zinə tə nə yàá na wá, lɩ̀à tə, zinə tə nə jə, tə yàá tʋ ʋ yáá nə ba mà nii, ba ga wʋ́: «N yɩ Yɩɩ-Biu». 12 Yá Zwezi dàń yàá caga zinə tə nii nə, sə tə dàn ká swɩ̀n kʋ tə, ʋ nə yɩ.
Zwezi kúrú ʋ karbɩa fugə bələ
(Matiə 10.1-4; Likə 6.12-16; Tʋtʋnan 1.13)
13 Kʋ kwa nə, Zwezi dɩ̀gà paan don yuu wa, ʋ ga bon lɩ̀à tə, ʋ nə pɩ̀à, kʋ tɩ̀án ma bà. 14 Ʋ lɩ ba wa lɩ̀à fugə bələ. Ʋ kúrí ba, sə ba ya də wá, 15 sə ʋ pa ba va ba swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə. Ʋ pa ba dɩ̀àn, sə ba ma wànɩ́ ba dɩŋa *zinə ba lɩ lɩ̀à yuu wa. 16 Ba lɩ̀à fugə bələ tə nə yɩ: Simon, Zwezi nə ken ʋ yɩrɩ Piyɛrə, 17 Zebede bɩa Zwakə də Zwan, Zwezi pɩn ba yɩrɩ Bwanɛrəzwɛsə, kʋ də̀ń nə yɩ: ‹ləzoni, ba nə nyɩn ndə dwà baga nə›, 18 Andəre, də Filipə, də Barətelemi, də Matiə, də Toma, də Aləfe bìú Zwakə, də Tade, də Kananitə Simon, 19 də Yisəkariyɔtə Zwidasə, ʋ tə ʋ nə jɩn Zwezi ʋ pa ʋ dʋŋa nə tə.
Zwezi lɩ̀à twi, sə ba ja wá, ba ja vìí
20 Kʋ kwa nə, Zwezi pìí ʋ va sàń. Lɩ̀à tə dáá kʋ pa Zwezi də ʋ karbɩa tə yà wàrɩ̀ ba də́. 21 Ʋ dìə̀ lɩ̀à nə nì tə yìə̀n tə, máŋá tə nə, ba zàn ba bà, sə ba ja wá. Ba yà wʋ́: «Ʋ yuu tə̀lə́».
Zwezi dɩ̀àn tə naŋa Yɩɩ
(Matiə 12.22-32; Likə 11.14-23)
22 *Zwifə-ba Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə yà nə nan *Zwerizalɛmə ba bà lá yà swɩ̀n, ba wʋ́: «*Zinə pɩ̀ʋ́ tə, ba nə boŋə ‹Beləzebilə›, nə wulə ʋ yɩra, ʋ mʋ̀ ga nə tɩ wá. Kʋ yɩ zinə tə mama pɩ̀ʋ́ tə nə pɩn wá dɩ̀àn, sə ʋ ma lɩ zinə tə lɩ̀à yuu wa».
23 Zwezi dàń ma bon ba, ʋ swɩ̀n ba con də zwansɩsarɩ: «Nətə nə *Sɩtana wá wànɩ́ ʋ dɩŋa ʋ tətə? 24 Á ywàŋá á jə́n: Payuu lɩ̀à nə zɩga duən nə, kʋ payuu tə tʋrɩ nə ga. 25 Dìə̀ tɩ̀án nə zɩga duən nə, kʋ tʋrɩ nə ga. 26 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, Sɩtana nə tɛ ʋ tɩ̀àn, ʋ lʋʋ tə nə pwɛ̀e, ʋ dɩ̀àn tə wàrɩ̀ lá tə yanɩ, tə wá zwɛ̀e. 27 Lìù mama wàrɩ̀ ladɩa dìə̀ wa ʋ zwɩ ʋ ŋwɩ̀n ʋ wiən, də ʋ dɩ̀àn nə ba wá dwə, sə ʋ dí yáá ʋ vwa wá. Kʋ kwa nə, ʋ dàń wàá won mama ʋ tì ʋ dìə̀ tə wa.
28 Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Yɩɩ wá kwɛn ləzoni cʋna yiri mama, də ba tʋran yiri mama, ba nə twɩn ʋ mʋ̀ Yɩɩ, ʋ lɩ ʋ mʋ̀ də ba pwərə wa. 29 Yá lìù tə mɛ, ʋ nə wá twɩn Yɩɩ-*Siŋu tə, Yɩɩ ba kʋ tíú cʋna kwɛn ʋ lɩ ʋ mʋ̀ də wá pwərə wa, mama. Kʋ cʋna təntə ba zwɛ̀e, abada».
30 Zwezi swɩ̀n ba con nətʋ, ba yà nə swɩ̀n də, zinə wulə ʋ yɩra tə yɩrɩ.
Zwezi nubɩa tə də ʋ nuu yoo
(Matiə 12.46-50; Likə 8.19-21)
31 Kʋ kwa nə, Zwezi nubɩa də ʋ nuu twi, ba zɩga kàrá wa, ba ga tʋn lìù, sə ʋ bon wá. 32 Lalʋʋ yà jə ba kɩkarɩ Zwezi, yá ba ga swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «Cʋgʋ zəni, n nuu də n nubɩa wulə kàrá wa, ba bwe n yoo». 33 Ʋ ma le, ʋ wʋ́: «Wàà nə yɩ à nuu, bə̀rə́ ga nə yɩ à nubɩa?» 34 Ʋ dàń ga ywàń lɩ̀à tə, ba nə jə ba kɩkarɩ wá, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á ywàŋá, à nuu də à nubɩa nə ba wulə yəbə. 35 Kʋ yɩ lìù tə mɛ, ʋ nə zìlí Yɩɩ nii nə yɩ à nubiu, də à nakʋa, də à nuu».