2
Zwezi zɩ̀n gwànʋ́ don
(Matiə 9.1-8; Likə 5.17-20)
Kʋ kwa nə, Zwezi pìí ʋ va Kapɛrənayimə, yá lɩ̀à dàń nì də ʋ wulə dìə̀ don wa. Lɩ̀à zənzən twi ba kun duən nə. Halɩ bwálɩ́ mama yà súə́, yá bwálɩ́ ya kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ kàrá wa, mimii tə yáá nə. Zwezi yà wulə ba ʋ kàrɩ̀ Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə. Lɩ̀à duən twi də gwànʋ́ don, ba wa bara banɩa ga zɩŋa gwànʋ́ tə.
Lɩ̀à tə nə dáá tə pɩn, ba yà wàrɩ̀ wá Zwezi nə ba bɩrɩ. Ba dàń ma dɩ̀ ba poru bʋʋ dəyuu tə wa, kʋ mɛ də bwálɩ́ tə Zwezi nə wulə. Ba dàń ga twá bʋʋ tə, ba cú gwànʋ́ tə nə tə́gə́ ʋ tɩtaʋ tə wa, dìə̀ tə wa. Zwezi nə nɩ də, bara tə ken ba waa ʋ nə, ʋ dàń swɩ̀n gwànʋ́ tə con, ʋ wʋ́: «À dabɛɛ, à kwɛn n cʋna tə, à lɩ n mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa».
Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án yà nə jə lá, yà bʋŋa ba waa con nə, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, bɛɛ wà tə swɩ̀n nətən? Kʋ yɩ Yɩɩ nə, ʋ twɩn! Wàà nə wàá cʋna ʋ kwɛn ʋ lɩ ʋ mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa? Kʋ yɩ Yɩɩ cɩcɩ!» Zwezi zəzən ʋ lwarɩ kʋ tə, ba nə bʋŋa, ʋ waa con, yá ʋ ga swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma jə pubʋŋɩ tətə yiri á waa con? Də à nə swɩ̀n gwànʋ́ tə con, à wʋ́: ‹À kwɛn n cʋna tə, à lɩ à mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa›, nə à yə̀ə́, à nə wʋ́: ‹Zàn yɩɩ nə, n tì n tɩtaʋ, n vìí!› Kʋ kwa nə yɩ mwálɩ́? 10 Yá à dàń pɩ̀à, sə á yəni də, Yɩɩ ken dɩ̀àn *Ləzwənə-Biu* jɩɩn wa tɩa yuu wa, sə ʋ kwɛn cʋna, ʋ lɩ ʋ mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa». Zwezi dàń ga swɩ̀n sʋ̀ràn tətə gwànʋ́ tə con, ʋ wʋ́: 11 «À mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ n con nə: Zàn, n tì n tɩtaʋ, n va n sàń». 12 Máŋá tə wa, lɩ̀à tə mama yà nə wulə ba ywàŋá, lala də bɛɛ tə zàn, ʋ tì ʋ tɩtaʋ, ʋ vìrí. Kʋ gwárɩ́ ba mama, ba dàń ga bwɩ Yɩɩ nə, ba ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Nə tə wà kʋ tə ba tə nyɩnyɩga nɩ!»
Zwezi bon Levi, sə ʋ twá ʋ nə
(Matiə 9.9-13; Likə 5.27-32)
13 Zwezi pìí ʋ va Galile mʋnaa tə nii nə. Lalʋʋ zənzən yà twi ʋ con, ʋ kàrɩ̀ ba. 14 Ʋ nə kɛ̀eń, ʋ nɩ Aləfe bìú Levi, də ʋ jə̀ə́ ʋ joŋə lanpoo. Zwezi ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Zàn, n bà, n twá à nə!» Levi dàń zàn, ʋ twá ʋ nə.
15 Kʋ kwa nə, Zwezi də ʋ karbɩa tə vələ Levi sàń nə, sə ba də́ wodiu. Lɩ̀à tə, ba nə joŋə lanpoo, də cʋna lɩ̀à duən, ba yà wulə ba də́ də ba. Ba mʋ̀ ləzwənyirə tə yà dáá, ba nə pwí ʋ kwa. 16 Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə, ba yà nə wulə *Farɩzɩan-ba kwa də yà wulə lá nə. Ba nɩ Zwezi də ʋ wulə ʋ də́ də lɩ̀à tə, ba nə joŋə lanpoo, də cʋna lɩ̀à duən. Ba dàń swɩ̀n Zwezi karbɩa tə con, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, ʋ ma də́ də lɩ̀à tə, ba nə joŋə lanpoo, də cʋna lɩ̀à tə?» 17 Zwezi ma nì kʋ, yá ʋ dàń swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Lɩ̀à tə, ba yɩra nə zurə, ba dɩmʋtʋrʋ pɩ̀à, kʋ yɩ yayɩŋa nə pɩ̀à dɩmʋtʋrʋ. À wà twi, sə à bon cɩ́gá tɩ̀án, yá cʋna lɩ̀à tə».
Zwezi bɩrʋ kàrà nədʋn nivori yuu wa
(Matiə 9.14-17; Likə 5.33-39)
18 Dɩɩn don nə, Zwan karbɩa də *Farɩzɩan-ba yà vwə ba níə́. Lɩ̀à dàń twi ba bwe Zwezi, ba wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn Zwan karbɩa də Farɩzɩan-ba tə yàá vwe ba níə́, yá n mʋ̀ karbɩa tə ga ba ba níə́ vwe?» 19 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Bɛɛ nə pɩ̀à ʋ vwa ʋ kan fúrú, ʋ dabara yàá bà, sə ba twá ba də́ fúrú tə diŋə tə. Á bʋŋa də, ba wá vwe ba níə́, ba dàn ká də́ wodiu tə, yá fúrú bɛɛ ga wulə də ba? 20 Yá máŋá dàń wá bà, fúrú bɛɛ tə nə ba ya lá. Kʋ mʋ̀ máŋá təntə wa, ba dàń wá vwə ba níə́.
21 Lìù tə̀lə́, ʋ nə wá fʋ gantwandʋn ʋ ma pú gangwɩrʋ. Kʋ nətʋ tə nə fwa, gandʋn tə wá vuri gangwɩrʋ tə vàn don, yá bʋʋ tə dàń wá doni də́ yáá tə tətə. 22 Yá lìù mama ba swana tə nə wulə tə zaŋa lwé ʋ kəni purə nədwara wa. Kʋ nətʋ tə nə fwa, tə mʋ̀ swana tə wá pa purə tə pwin, yá swana tə də purə tə mɛ wá va bwàná. Kʋ mɛ, sə ba kə swana tə nə wulə tə zaŋa purə nədʋra wa».
Zwezi nə tɩ sìə́ dɩɩn tə
(Matiə 12.1-8; Likə 6.1-5)
23 *Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn don nə, Zwezi yà twá kárɩ́ wa ʋ kɛ̀eń. Ʋ karbɩa tə ma vəli də ba kén mɩna yun tə cwəŋə tə nii nə. 24 *Farɩzɩan-ba tə dàń ma swɩ̀n Zwezi con, ba wʋ́: «Ywàń, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n karbɩa tə fwa kʋ tə, kʋ nə wà mɛ, sə kʋ fwa sìə́ dɩɩn nə?» 25 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Á tə wà kàrɩ̀ pɩ̀ʋ́ *Davidə yoo naaa? Bɛ̀eɛ̀e nə ʋ fwa máŋá tə wa, niən tə nə jɩn ʋ də ʋ kwa lɩ̀à tə, yá wodiu də ga tə̀lə́ ba də́? 26 Ʋ zʋa Yɩɩ *dìə̀ tə wa, ʋ də́ dipɛn tə, kʋ nə wulə lá nə. Abɩatarə yà nə yɩ *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwanʋ yuu tíú kʋ máŋá tə wa. Yá Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, yà pɩn cwəŋə Yɩɩ joŋwana tə cɩcɩ nə, sə ba mʋ̀ nə də́ Yɩɩ dìə̀ dipɛn təntə. Yá Davidə tì tə, ʋ də́ ʋ ga lɩ tə duən ʋ pa ʋ lɩ̀à tə nə». 27 Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Yɩɩ yà ʋ fwa sìə́ dɩɩn, sə kʋ ma kwɛn ləzoni, ləzwənə tà ba fwa sìə́ dɩɩn yɩrɩ. 28 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, *Ləzwənə-Biu tə ma tɩ sìə́ dɩɩn tə də tətə».
* 2:10 2.10 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 2:18 2.18 Kʋ mʋ̀ Zwan təntə nə yɩ *Zwan-Batisə, ʋ nə li lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ. 2:28 2.28 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.