Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ sagɩ tə,
Marəkə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Marəkə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Marəkə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ mʋ̀ Zwezi sʋywáŋʋ́ tə. Marəkə yà tà Zwezi karbiu, ʋ yɩ ʋ dí yáá ʋ tʋn də *tʋntʋnʋ Polə. Ʋ dàń yɩn də Piyɛrə də Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə wa. Mə tə vələ tə wa nə, ʋ nì Zwezi tʋtʋnan tə, də ʋ yìə̀n tə mɛ, ʋ nə fwa tə yoo Piyɛrə con. Kʋ kwa nə, ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ tə tə, ʋ nə nì.
Lɩ̀à tə nə, Marəkə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Marəkə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə tà *Zwifə-ba, ba nə tə̀lə́ *Yɩzərayɛlə lʋʋ nii wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Marəkə bɩrɩ ba də, Zwezi nə yɩ *Kərisə tə, Yɩɩ nə tʋn, *Zwifə-ba dwíí tə yà nə dànɩ̀. Ʋ mʋ̀ Kərisə təntə yɩ Yɩɩ-Biu tə, ʋ nə swə zənzən. Yìə̀n tə, Marəkə nə zə́n ʋ swə, kʋ yɩ Zwezi tʋtʋnan tə yoo, də ʋ mɩɩ yìə̀n də ʋ nii sʋ̀ràn tə. Ʋ tʋtʋnan tə bɩrɩ də, ʋ cɩ́gá yɩ Yɩɩ nə tɩ.
1
Zwan-Batisə kàrà tə yoo
(Matiə 3.1-12; Likə 3.1-18)
Kʋ yɩ máŋá tə, Yɩɩ-Biu Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə nə twi. Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ *Ezayi sagɩ tə wa, Yɩɩ swɩ̀n Zwezi yoo:
«Ywàń, à tʋn à tʋntʋnʋ n yáá nə, sə ʋ kwɛn cwəŋə ʋ pa mʋ́. Kʋ yɩ bɛɛ nə bubwi kasɔɔ lanworu wa, ʋ wʋ́: ‹Á kwɩ̀án *Yuu-Tiu cwəŋə tə, sə á cɛ ʋ cwəmɩnɩ tə, sə tə ya mənə mənə›.»
Kʋ mʋ̀ tʋntʋnʋ təntə yɩ *Zwan-Batisə. Nətʋ nə ʋ nan kasɔɔ tə wa, ʋ swɩ̀n Yɩɩ yoo ʋ bɩrɩ lɩ̀à nə, ʋ wʋ́: «Á vəvərə á kwa á ma sá á cʋna. Á pɩan, ba lə aba nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ. Yá Yɩɩ dàń wá kwɛn á cʋna tə, ʋ lɩ á mʋ̀ də wá pwərə wa». Zwide nagwanaa lɩ̀à mɛ də Zwerizalɛmə tɩʋ lɩ̀à twi ʋ con. Ba dàń swɩ̀n ba cʋna ba bɩrɩ Zwan, yá ʋ ga zɩga lá ʋ li ba Zwurədɛn mʋnaa tə wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ. Zwan yà zʋa nyʋgʋma kʋran gànʋ̀, ʋ ga vwa tànʋ̀ voru ʋ tàŋá* nə. Ʋ yà də́ jərən də tʋran. Ʋ dàń kàrɩ̀ Yɩɩ yoo ʋ bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ʋ wʋ́: «Lìù don, ʋ dɩ̀àn nə dáá tə doni nə, ʋ pú à kwa ʋ bà. À jɩɩn mùrì, sə à tʋ à nadwana nii nə, sə à kʋrʋ ʋ natʋra. À mʋ̀ ləgə aba nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, yá ʋ mʋ̀ wá pa, Yɩɩ-*Siŋu tə sú aba».
Zwan-Batisə ləgə Zwezi nɩ́á wa
(Matiə 3.13-17; Likə 3.21-22)
Zwezi dàń nan *Nazarɛtə tɩʋ wa, Galile nagwanaa wa, ʋ bà *Zwan con. Zwan ləgə wá Zwurədɛn mʋnaa tə wa. 10 Máŋá tə, Zwezi nə naŋa nɩ́á tə wa, ʋ nɩ lanworu də kʋ súrí, yá Yɩɩ-*Siŋu tə cúə́ ʋ yuu wa ndə gunpwənə nə. 11 Kori dàń ga nan Yɩɩ sàń nə, kʋ wʋ́: «N yɩ à biswənə tə, ʋ nə poli à pùə́».
Sɩtana də́də́n Zwezi
(Matiə 4.1-11; Likə 4.1-13)
12 Kʋ kwa nə, Yɩɩ-*Siŋu tə yigu Zwezi, kʋ pa ʋ va kasɔɔ lanworu wa. 13 Ʋ yɩ kasɔɔ tə wa dɩan sapwilə. Kʋ bwálɩ́ tə nə, *Sɩtana də́də́n, sə ʋ yigu wá, ʋ pa ʋ tʋn yokʋkwɩʋn. Zwezi də ganaŋa yà nə wulə duən nə. *Malɩkɛ dàń yà ga tʋŋa tə pɩn wá.
Zwezi wulə Galile nagwanaa wa
(Matiə 4.12-17; Likə 4.14-15)
14 Kʋ kwa nə, ba nə ken Zwan bàń dìə̀ wa, Zwezi vəli Galile nagwanaa. Ʋ swɩ̀n ʋ kàrɩ̀ Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə lá, 15 ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Máŋá tə, Yɩɩ nə lɩ ʋ tún, tə yí. Yá máŋá bwələ, sə Yɩɩ də́ ʋ pàrɩ̀ tə lɩ̀à mama yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á vəvərə á kwa, á ma sá á cʋna, á ga sɛ̀e Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə».
Zwezi bon fəlijana banɩa
(Matiə 4.18-22; Likə 5.1-3, 10-11; Zwan 1.35-43)
16 Zwezi nə wulə Galile mʋnaa tə nii nə ʋ vəli, ʋ nɩ Simon də ʋ nubiu Andəre, ba nə yɩ fəlijana. Ba dàń yà wulə ba dɩlɩ ba fələ gə̀gə̀lù mʋnaa tə wa, ba ma janɩ fələ. 17 Zwezi ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á bɩ̀àn à mʋ̀ con, à dàń wá pa, á pɩ̀à lɩ̀à, sə ba twá à mʋ̀ Zwezi nə». 18 Lala də ba dʋgʋ ba fələ gə̀gə̀lə̀n tə lá, ba ga twá ʋ nə. 19 Ʋ nə kɛ̀eń ʋ va yáá mancɩn də ʋ na Zwakə də ʋ nubiu Zwan, ba nə yɩ Zebede bɩa. Ba yà wulə ba nɩ́á yuu bori wa, ba kwɛn ba fələ gə̀gə̀lə̀n. 20 Lala də Zwezi bon Zwakə də Zwan. Ba nan ba yá ba nyɩna Zebede də ʋ tʋ̀tʋ̀nà tə nɩ́á yuu bori tə wa, ba ga twá Zwezi nə.
Zwezi dɩŋɩ zini ʋ lɩ bɛɛ don yuu wa
(Likə 4.31-37)
21 Zwezi də ʋ karbɩa tə yí Kapɛrənayimə tɩʋ. *Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn nə, Zwezi zʋa Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ wa, ʋ ga wulə ʋ kàrɩ̀. 22 Lɩ̀à tə cʋga wá, ʋ kàrà tə gwárɩ́ ba zənzən. Ʋ yɩ ʋ kàrɩ̀ ba də dɩ̀àn, Yɩɩ nə ken ʋ jɩɩn wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ nə ba yɩ ndə Yɩɩ nii *yənu tɩ̀án tə nə.
23 Kʋ máŋá tə wa, bɛɛ don, *zini yà nə jə, zʋa Zwifə-ba jə́rə́ dìə̀ tə wa. Zini tə bubwi, kʋ wʋ́: 24 «Bɛ̀eɛ̀e nə n pɩ̀à fwa nə yɩra, *Nazarɛtə Zwezi? N yɩ n twi, sə n cʋ̀gʋ̀ nəba. À yə̀ə́ mʋ́. N ya lìù, ʋ nə lɩ ʋ tún Yɩɩ cɩcɩ yɩrɩ». 25 Zwezi dàń caga zini tə nii nə, ʋ wʋ́: «Pú n nii, n ga nan n yá bɛɛ tə!» 26 Zini tə vuvugu bɛɛ tə, kʋ ga nan də kʋ mà nii. 27 Kʋ kələ lɩ̀à tə mama, ba ga bwe duən: «Bɛ̀eɛ̀e nə yɩ kʋ tə? Kàrà dʋ̀n kʋ pɩn də dɩ̀àn. Kʋ mʋ̀ bɛɛ təntə pɩn zini zìlí ʋ nii wa». 28 Naa nədʋ, Zwezi yɩrɩ súə́ tɩa mama Galile nagwanaa tə wa.
Zwezi zwɛ̀e lɩ̀à zənzən yayɩran
(Matiə 8.14-17; Likə 4.38-41; Tʋtʋnan 10.38)
29 Zwezi də ʋ karbɩa tə nan *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ wa, ba ga va Simon də Andəre sàń. Zwakə də Zwan də yà wulə də ba. 30 Waran yà jə Simon tɩnkan, ʋ ga tə́gə́. Máŋá tə Zwezi nə yí, ba swɩ̀n ʋ yoo ba bɩrɩ wá. 31 Zwezi fàrʋ́ ʋ yí ʋ yɩra, ʋ ja ʋ jɩɩn nə, ʋ van wá ʋ zɩ̀n gədoo tə yuu. Ʋ waran tə zwɛ̀e, ʋ ga zàn, ʋ wulə ʋ tanɩ, sə ʋ ma lɩ Zwezi vəri.
32 Máŋá tə dədəni nə yí, yɩɩ nə zʋa kwa nə, lɩ̀à tə mama tì ba yayɩŋa də lɩ̀à tə *zini nə jə, ba ja va Zwezi yáá nə. 33 Tɩʋ tə lɩ̀à mama yà kun dìə̀ tə mimii yáá nə. 34 Zwezi dàń zwɛ̀e lɩ̀à kapʋpʋ yayɩran tə yirə yirə yà nə jə ba, ʋ ga dɩŋɩ zinə zənzən ʋ lɩ lɩ̀à yuu wa. Ʋ wà yá ʋ pa zinə tə swɩ̀n, ʋ yà nə yə̀ə́ də, tə yə̀ə́ wá yɩrɩ.
Zwezi kàrà Galile nagwanaa wa
(Likə 4.42-44)
35 Kʋ tɩa nə pʋrɩ, Zwezi zàn ʋ nan tɩʋ tə wa, də tɩbɩlakʋnʋ tə wà yí. Ʋ vəli bwálɩ́ tə, won mama nə tə̀lə́. Lantə nə, ʋ dàń zɩga ʋ jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ. 36 Simon də karbɩa tə duən zàn ba bɩbarɩ, ba twarɩ ʋ nɛɛ. 37 Máŋá tə wa, ba nə nɩ wá, ba swɩ̀n ʋ con: «Lɩ̀à tə mama pɩ̀à mʋ́». 38 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Nə vələ bwálá tə duən də səpuni tɩan tə wa. À pɩ̀à, sə à kàrɩ̀ lantə də, mə kʋ yɩrɩ nə à twi». 39 Zwezi dàń ma jiru Galile nagwanaa tə mɛ wa, ʋ ma kàrɩ̀ *Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa, yá ʋ ga dɩŋɩ *zinə ʋ lɩ lɩ̀à yuu wa.
Zwezi zwɛ̀e bɛɛ don dayan
(Matiə 8.1-4; Likə 5.12-16; 17.12-19)
40 Dayarʋ don twi Zwezi con, ʋ tʋ ʋ nadwana nii nə ʋ yáá con, ʋ ga lòrì wá, ʋ wʋ́: «N nə swə, n wàá n pɩn à dayan tə zwɛ̀e, sə à də jì ləzwənzəŋu». 41 Ʋ yinəgə jɩn Zwezi, ʋ te ʋ jɩɩn ʋ nə, ʋ dwen ʋ yɩra, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À swə, sə n dayan tə zwɛ̀e». 42 Lala də dayan tə zwɛ̀e. 43 Kʋ kwa nə, Zwezi pɩn bɛɛ tə vìí, ʋ ga bɩrɩ wá yìə̀n tə nə cà, ʋ nə mɛ, sə ʋ va ʋ tʋn. 44 Ʋ ga swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Ja n nii zəni! Dàn ká swɩ̀n kʋ lìù con. N dàń nə vəli, n bɩrɩ n tɩ̀àn *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwanʋ tə nə. N dàń ga pa wiən tə, ʋ nə wá ma fwa *joŋi tə, ndə Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, nə bɩrɩ Yɩɩ sagɩ tə wa, sə dayaran pa, də ba dayan tə nə zwɛ̀e».
45 Yá bɛɛ tə vəli, ʋ man bwálɩ́ mama kʋ tə, kʋ nə yí wá. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, Zwezi yà kʋ wàrɩ̀ ʋ vəli ʋ naŋa tɩʋ mama wa, pwənə pwənə. Ʋ yàá mɛ kwa con, bwálá tə, lɩ̀à nə ba bwələ. Yá ba ga tə naŋa bwálá mama, ba twi ʋ con.
* 1:6 1.6 Mə nətʋ nə, Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə yà zwɩ tanan ganan, də ba vwə tanan vwərən ba tàŋá nə. 1:7 1.7 *Zwifə-ba con, ba yàá pa yoŋu, nə à yə̀ə́ lìù tə, ba nə ba wá dun pɩn, sɩn lìù nɛɛ, sə kʋ bɩrɩ də, ba sɛ̀e wá, ndə ba vee nə ba dìə̀ wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ʋ yɩ dun tíú. 1:40 1.40 *Zwifə-ba con, dayan nə jə lìù, ʋ yɩ ba yàá lɩ wá ba dwíí wa. Ʋ dayan tə nə zwɛ̀e də kʋ tə jə *joŋi, ʋ nə mɛ̀e, sə ʋ fwa, sə ʋ ma pìí, ʋ zʋ ʋ dwíí tə wa.