28
Zwezi pìí ʋ bwin ʋ nan
(Marəkə 16.1-11; Likə 24.1-12; Zwan 20.1-18; Tʋtʋnan 2.24-38; 1 Korɛntə tɩ̀án 15.1-4)
*Zwifə-ba *sìə́ dɩɩn tə nə zwɛ kwa nə, Mari Madəlɛnə, də Mari tə don twi jɩjʋ fuən fuən, sə ba na ləbəri tə. Naa nədʋ, də tɩa tə səsəgi zənzən, *Yuu-Tiu *malɩka nan yɩɩ nə, ka cú ka bəbəli kapan tə, ka tún vàn nə, ka ga jə̀ń kʋ yuu wa. Malɩka tə yà nyɩn ndə dwà pɩpɩlʋ nə. Yá ka ganan tə yɩ nəpwənə ndə janfɩnpon nə. Fən tì pamana tə, ba wulə ba vɩvaga, ba ga tɩ, ba kʋ̀ yɩɩ nə. Malɩka tə ma swɩ̀n kana tə con, ka wʋ́: «Á dànà ká pa fən ja aba. À yə̀ə́ də, á pɩ̀à Zwezi, lìù tə, ba nə paa dagarʋ tə yuu wa. Ʋ tə̀lə́ yəbə, ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan tɩan wa, ndə ʋ yà nə swɩ̀n kʋ nətʋ. Á bɩ̀àn, á ywàń bwálɩ́ tə, ʋ yà nə pə̀ń. Á dàń vələ lala, á swɩ̀n ʋ karbɩa tə con, də Zwezi pìí ʋ bwin ʋ nan tɩan wa. Ʋ dàń ga dí yáá ʋ vələ, sə ʋ dàn ba Galile nagwanaa wa, sɩ́ʋ́n nə. Mə lá nə, ba wá na wá. Mə kʋ tə nə à jə, sə à swɩ̀n á con».
Ba kɛ̀eń lala, ba vìí ləbəri tə nii nə, də fən də pupoli nəfarʋ. Ba ga dəri ba va, ba pa ŋwɛn təntə Zwezi karbɩa tə nə.
Naa nədʋ, də Zwezi twi ʋ jə́rí ba, ʋ ga wʋ́: «À jʋ̀nɩ̀ aba!» Kana tə fàrʋ́ ba yí ʋ yɩra, ba tʋ ba nadwana nii nə, ba ja ʋ nɛɛ nə, ba ga pa wá dun. 10 Zwezi dàń ma swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á dànà ká pa fən ja aba. Á vələ, á swɩ̀n à nubɩa tə con, ndə ba vələ Galile nagwanaa. Mə lá nə, ba wá na nə».
Pamana tə, ba nə cɩ̀gà Zwezi ləbəri tə nə nii tuŋu
(Matiə 27.62-66)
11 Máŋá tə wa, kana tə nə pìí ba vəri, pamana tə duən, ba nə cɩ̀ ləbəri tə nə, pìí ba bà *Zwerizalɛmə wa. Ba swɩ̀n *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə con, kʋ tə mama, kʋ nə yí. 12 Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án tə bon jə́rə́ ba mʋ̀ də Zwifə-ba *nəkwɩna tə. Ba nə vʋrʋ ba kə duən nə, ba zwɛ̀e kwa nə, ba pɩn səbifarʋ pamana tə nə, 13 ba ga swɩ̀n ba con, ba wʋ́: «Á wá swɩ̀n də, Zwezi karbɩa tə nə twi tɩtɩn nə, ba ŋʋ̀ wá, də á dwɛ̀e. 14 Də yáá tíú, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún, tə nì kʋ, nə yə̀ə́ nə tə wá swɩ̀n ʋ con nətʋ, sə wʋwala dàn ká yí aba».
15 Pamana tə jon səbiu tə, ba ga twá ba nii nə, ndə ba nə swɩ̀n nətʋ. Mə nətʋ nə, kʋ yoo tə carɩ kʋ sú Zwifə-ba pwərə wa, kʋ ja bà zə̀n.
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ karbɩa fugə nədʋ tə nə
(Marəkə 16.12-20; Likə 24.13-53; Zwan 20.19-29; 21.1-23; Tʋtʋnan 1.1-12; 1 Korɛntə tɩ̀án 15.5-8)
16 Zwezi karbɩa fugə nədʋ tə vəli Galile paan tə yuu, Zwezi nə bɩrɩ ba. 17 Máŋá tə nə, ba nə nɩ wá, ba pɩn wá dun. Ba wa lɩ̀à duən ga bɛ̀eé, də kʋ yɩ ʋ mʋ̀. 18 Zwezi fàrʋ́ ʋ yí, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Yɩɩ ken dɩ̀àn tə mama Yɩɩ *sàń nə, də tɩa yuu wa à jɩɩn wa. 19 Á vələ, á yí dwíə́ tə mama lʋʋ mama wa, sə á ja ba, á fwa à karbɩa. Á liə ba nɩ́á wa, kʋ twá də nyɩna Yɩɩ, də Yɩɩ-Biu tə, də Yɩɩ-*Siŋu tə yɩrɩ. 20 Á ga kàrɩ̀ ba, sə ba twá kʋ tə mama nii nə, à nə bɩrɩ aba. Á cʋga zəni, à wá yà də aba, dɩɩn mama, kʋ ja vələ lʋʋ zaŋʋ».