4
À nubisoni-ba, kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, á dàń zɩga zəni, də *Yuu-Tiu máŋá mama wuuu. À nubɩa-ba, à swə aba zənzən. À ga pɩ̀à, sə à pìí à na aba cɩ́gá cɩ́gá. À wulə pupwən wa á yɩrɩ. Yá à wá na dun yupuu á mʋ̀ yɩrɩ.
Sagɩ tə kwìə̀ bwálɩ́
(Filipə tɩ̀án 2.1-3; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.16; 1 Piyɛrə 5.7; Kolosə tɩ̀án 4.2; Zwakə 3.17-18)
À kwè Evodi də Sɛntiswə, ba mʋ̀ kana bələ təntə sə ba ja nimarʋ, ba nə yɩ *Yuu-Tiu lɩ̀à tə yɩrɩ. Yá n mʋ̀ lìù tə, n nə yɩ pùə́ nədʋ tíú, n ga yɩ à tʋtʋndon, à lòrì mʋ́, sə n san kana bələ təntə nə. À mʋ̀, də ba mʋ̀, də Kəleman, də tʋ̀tʋ̀nà tə duən nə kálɩ́ nə tɩ̀àn nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə nə bɩrɩ. Yɩɩ pʋ́pʋ́nɩ́ ba mama yɩra sagɩ wa. Kʋ nətʋ bɩrɩ də, ba jə mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
Á wulə də Yuu-Tiu Á dàń yana pupwən wa dɩɩn mama. À tə kʋ́ʋ̀ bwé kʋ wa: Á yana pupwən wa! Á pɩan lɩ̀à tə mama lwarɩ də á jə pubwanʋ. Yuu-Tiu túrí bwələ. Á dànà ká pa, won mama yoo ja aba. Yoo mama nə twi, sə á twá də yɩjʋnɩ, á lòrì won tə, á nə pɩ̀à Yɩɩ con. Á nə lòrì Yɩɩ con nətʋ, sə á kə ʋ lɛ̀eɛ̀e də. Yá Yɩɩ wá pa bɩcan sìə́ aba, tə nə dwə won tə mama nə nə wàá kʋ də̀ń nə nì. Bɩcan sìə́ təntə dàń wá pa, á fɩra də á pubʋŋa ya də Zwezi-Kərisə.
À nubɩa-ba, kʋ tə, à nə wá swɩ̀n à gúrí nə yɩ yìə̀n tətə. Á nəŋə yìə̀n tə nə mɛ, sə tə ya á pubʋŋa yìə̀n: Tə mʋ̀ nə yɩ yozəŋə tə, lɩ̀à nə bwɩ tə nə, də yìə̀n tə, tə nə yɩ cɩ́gá yìə̀n Yɩɩ yáá con. Də tə tə ba cʋna jə. Də tə tə ba nə mɛ, sə ba sóní, ba ga bɩrɩ də, tə ziən. Də yofwamɩnan nəzəŋə ba nə bwɩ tə nə. Á də dàń fwa yìə̀n təntə à nə bɩrɩ aba, də tə tə, á nə sɛ̀e, də tə tə, á nə nì, də tə tə, á nə nɩ də, à fwa. Yá Yɩɩ tə, ʋ nə pɩn nəba bɩcan sìə́, dàń wá ya də aba.
Polə kəni ba lɛ̀eɛ̀e ba zìlə́ tə yɩrɩ
(Ebərə-ba 13.3, 5, 16; Filipə tɩ̀án 1.7; 2 Korɛntə tɩ̀án 9.6-15)
10 *Yuu-Tiu pɩn, à jə pupwən, á nə kʋ́ʋ̀ pìí á wulə á saŋa nə yɩrɩ. Á bʋŋa à yoo, kʋ dán, yá á wà wànɩ́, sə á san nə. 11 Kʋ tà à swɩ̀n nətʋ, won nə mùrì nə yɩrɩ. À mɩ̀ nətʋ tə, à nə wá ya pupwən wa, yoo mama wa. 12 À yə̀ə́, nətʋ à nə wá fwa də, won nə mùrì nə. À ma kʋ́ʋ̀ yə̀ə́, nətʋ à nə wá fwa də, à nə jə wiən zənzən də. Yoo mama wa, à mɩ̀ ka də́ ka sú, à ga mɩ̀ niən janʋ də. À mɩ̀ ka ja wiən zənzən, à ga mɩ̀ won nə mùrì nə də. 13 À wàá tə yìə̀n təntə mama, à fwa də dɩ̀àn tə, Zwezi-Kərisə nə pɩn nə. 14 Yá də nətʋ mama, á fwa zəni də, á nə san nə à yojanan tə wa. 15 Á mʋ̀ Filipə tɩ̀án-ba, á yə̀ə́ də, kʋ jɩjʋ mama à swɩ̀n Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, Masedwanə nagwanaa tə wa. Yá à nə pìí à vìrí, máŋá tə wa, á mʋ̀ cɩcɩ nə san nə. Kərisə lɩ̀à púlí don mama wà lá yɩn à mʋ̀ də ba mʋ̀ nə pɩn wiən duən nə, nə ga jon wiən duən con, də kʋ nə tà á mʋ̀ cɩcɩ. 16 À nə kʋ́ʋ̀ yɩn Tɛsalonikə də nə, á nɛɛ bələ mɛ, á nə pɩn, won tə, kʋ nə mùrì nə, bà kʋ pa nə. 17 Kʋ tà á zìlə́ wiən tə, à pɩ̀à. Kʋ tə, à nə pɩ̀à, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə Yɩɩ pa aba kʋ ŋwɩ́rán zənzən, ndə tɩ̀ʋ́ nə zɩn bɩa zənzən nətʋ. 18 À nɩ tə tə mama, á nə tʋn à nə, tə ga bʋ́rɩ́ nə. Máŋá tə, à nə nɩ wiən tə, Epafəroditə nə ja bà, ʋ pa nə, won mama kʋ́ʋ̀ wà nə mùrì. Tə wiən təntə yɩ ndə tɩralɩ nə, kʋ lwán nə ywán zəni. Tə ga yɩ ndə *joŋi nə, kʋ twá Yɩɩ fɩra nə, ʋ ga swə tə. 19 Yɩɩ yɩ dun nəfarʋ tíú, yá ʋ ga wá pa aba, kʋ tə mama nə mùrì aba, Zwezi-Kərisə yɩrɩ. 20 Dun tə mama mɛ, sə tə ya nə nyɩna Yɩɩ nyiən, máŋá mama, wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!
Sagɩ tə jʋ̀nà bwálɩ́
21 Á jʋ̀ná lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ *Kərisə nə tɩ, á pa nə. Kərisə lɩ̀à tə, ba nə wulə yəbə, də jʋ̀nɩ̀ aba. 22 Kərisə lɩ̀à tə mama jʋ̀nɩ̀ aba. Ba tə, ba nə jʋ̀nɩ̀ aba, ba doni, kʋ mʋ̀ nə yɩ *Romə-ba pɩ̀ʋ́ nəfarʋ kàrá lɩ̀à tə.
23 *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə pubwanʋ tə wá ya də á pubʋŋa tə.