3
Ẽwandamau iek iiur deetarr jaau nʉm
Mag, muan nem jaauwaijã thum nem agchata jaaujeewai ¿pãar jʉ̈g ee mua mʉch wir aig thöwiata mag iekha chirʉmjöo sĩ? ¿Wa mʉchjã warm khʉʉnjö pãar aar ẽsap dʉ̈ita maju aai chirʉ́wa? Mag khabam. Ẽsap chukhu mawiajã ya pãrau mʉ khaphʉ nʉm. Ni warm khʉʉnag mʉchdëujã Ẽwandam iekta jaau chirʉm a khap amkhĩirjã pãar jua eem ẽsapjã igba chirʉm. Mʉrʉgan, carta chaarta mʉch dʉ̈i wai chitaju khãyau pãach chi ʉ̈kha nʉm khʉʉnta carta chaarjö nʉm. Mua jaau chitʉm iek ʉ̈khawia Ẽwandam dau na pãar wajapha wënʉrrʉm oowiata carta gaai jaaupʉ̈i nʉmjö õrau khaphʉ naabahab, chadcha mua wajapha Ẽwandam iek jaau chirʉm. Chadcha amau wajapha oo nʉm akhiin, pãar khabahab ich Cristooucha carta phãtarrjö nʉm. Mag cartajö ichdëucha phãtarr aawai plumaau phãtarrjã khaba, sĩi ich Ẽwandam warrgarwe ich mag iiu sĩerrʉm ag Akharauta ẽsap gaai carta phãtarrjö sim. Mag phãkha sĩsimjã sĩi warrgar Moiseeg phã deetarrjö mokdau gaai khaba, pãar thãar eechata phãkha sĩsimjö ajim. Ajapcharan mʉrʉg ich iek jaaupi simua warre pãach thãrauchata ʉ̈khapijim.
Mua chadcha mag iekha chirʉm, Ẽwandamauta Cristo gaaimua mʉch iekha chirʉmjã khaphʉ api sĩewai. Mag nʉm aig chan mag mʉchdëu nem wau chirʉmjã thum mʉch juapaauta wau chirʉm aba chirʉm. Mua khaphʉ chirʉm, mʉchdëu nem wau chirʉmjã Ẽwandamau juapadam dee simuata waaujem. Ichdëuta mʉrʉg juapadam deejim, ich chogkhanaa ich garmua õor dʉ̈i aju iek deetarr jaaumkhĩir. Pãrau khaphʉ nʉm, mag i iek iiur mua jaau chirʉm chan warrgar Moiseeu dau daau phã pʉatarrjö khaba aawai pãach thãar ee sĩeichëmjã pãrau pöd ooba aajem. Mag Moiseeu phã pʉatarran dau daau sĩejieb pari magua õor peerdʉ auba aajeejim. Mamʉ ĩs jũrr ag khãai Ẽwandam Akhaar maadëu ooba aajemuata õor peerdʉ aaujem.
Mamʉ Ẽwandamau mokdau gaai phãtarr iek Mooiseeu waibëewai, sĩi ichta edau khĩirjö khĩir bʉ̈ʉmjö bëetarr aawai, israelnaanau pöd i khĩir eerpabajierram aajem, dau khakhaichgau. Mag bëejieb mamʉ ich mag sĩerraag khaba arr aawai ökhar magba pamamua tag bʉ̈ʉ khaba aadëjim aajem i khĩir. Mamʉ pãadë wajapha khĩirjubat. Mag ich Ẽwandamaucha mok gaai phã deetarr iek ajieb mamʉ maach peerdʉ aubaju iek ajim. Mag sim ãba jaaucheewaijã ich wajaugau sĩi mag Moisés khĩir bʉ̈ʉmjö apitarrta, jãgwia ag khãyau atcha wajaug abaju sĩ ich Ẽwandamau ich Akhaar gaaimua õor dʉ̈i deeu iek deebarmua am peerdʉ auju jaau nʉm. Wajapcharan mag maach peerdʉ aubaju iek jaautarrjã wajapha arr khai, magan ich iek ʉ̈khabaadeewai Ẽwandamau maach kulp chukhu apʉ̈iju jaau nʉmta ag khãai wajapcha sim. 10 Nacha mag mok gaai phã sĩerr ag ajaug chan ẽudee mag Ẽwandamau maach peerdʉ auju jaau nʉm iek dʉ̈i bʉ̈ʉrjã barba sim. 11 Mag iek phã deetarr wajaugau Moisés khĩir bʉ̈ʉmjö apitarrta õtdaujö ökhar thõmamua chugpatarr khai, magan Ẽwandamau ich Akhaar gaaimua õor dʉ̈i iek deetarrta wajapcha sim, ag khãyau bʉ̈ʉrjã chugpaa khaugba sĩerraawai.
12 Mag i iek ʉ̈khabaadeewai Ẽwandamau maach kulp chukhu apäaijemjã wajapha khaphʉ chiraawaita, mʉchdëu jaaum aig warre i iek dawaata jaau chitaajem, iek wajapham aawai. 13 Moisés Sinaí durrsĩ gaai Ẽwandam dʉ̈i iekha sĩi awia bëewai ich khĩir sĩi bʉ̈ʉmjö thʉnarr ökhar chugpamam israelnaanag oom ugua, ich khĩir gar putiu börr aaujeejim anaabá. Pari ewag paawai mag irua waiberr iek khãai jũrr chi iek iiur pierrumta wajapcha sĩewai mua chan mag i dënjö meerba muan warre dawaata jaaujem. 14 Pari mag Moiseeu ich khĩir appai börr aaujerrta thum israelnaan khĩirjugpata Ẽwandamau mag put eegar börr athamjö ajim. Maguata ewag pawiajã par Ẽwandam iek thʉ̈r nʉmjã pöd khaugba aajem, mag börr simjö sim khecheupʉ̈iba sĩewai. Mag khĩirjugjã putiu börr simjö sim khecheupʉ̈yaagan Cristo iekta thãraucha ʉ̈khaju aai nʉm. 15 Ĩs ewag pawiajã, mag sĩsidʉm khʉʉnau ich Moiseeu ẽsap phã pʉatarr gaai thʉ̈ʉrwai agtha amachdëu thʉ̈rmamjã khaugba nʉm. 16 Pari Ẽwandamag amach pekau chugpaapi jëeuwaita mag am khĩirjug putiu börr simjö simjã warre barbapʉ̈imjö aajem. 17 Warran Ẽwandam warp narrta ya i dʉ̈icha wënʉrrʉmjö nʉm, mag Moiseeu phã pʉatarrau tag phẽethʉgba naawai. Magua mag dich pekau chugpaapi jëeuwain warre ich Ẽwandam Akhaarta wai nʉisiejem. 18 Maguata maach i iek ʉ̈kha durrum khʉʉn chan mag agtha putiu khĩir börr nʉmjö khaba aawai ësphëg dau wajapham ee oo nʉmjöta ich Ẽwandam wajaugjã maach gaaita õrau oo nʉm, maach nem wajapha wau nʉm gaaimua. Mag nʉmua maachin waragta ich Ẽwandam Akharau wajaug paamaawai warag maach Pör Jesujöta paaukhamam.