4
Magua mʉch chan khusëukhaba chitʉm, Ẽwandamau ich garmuata mʉch dau aug khaugwia ichdëuta mʉrʉg mʉg phidagjã deetarr aawai. I ipierraa am khõchgau meraa nem wauwia deeu agʉm gaaimua mʉch khĩir naauju ayaam nemjã mua bʉ̈ʉrjã wauba chitʉm. Mua chan sĩi jãg khaphʉm anʉmta ar parhooba nem jaau nʉrrjëem khʉʉn khaba aawai õor khũgurwia maach Ẽwandam iek phã sim gaai chaauraapaijã jaauba chitʉm. Ẽwandam dau na magju khãai muan ãba nem agcha jaaujuuta ẽkhaajem. Mua mag nem jaaunaa wau chitʉmjã chi mʉ oojem khʉʉnau ni ãbmuajã meraa khaba nʉm. Mua mʉg Ẽwandam iek jaau chitʉmjã õrau pöd khaug auba nʉm khai, magan makhʉʉnan agtha putiu dau ëu ʉ̈r börr nʉmjö naawaita amach okhoo nʉm gaaimua mag khaugba nʉm. Ich chi dösãt mʉg jẽb gayam khʉʉn ẽwandamkha sĩerrʉmuata am dau khĩpi wai sim dʉ̈i am khĩirjug ʉ̈rjã putiu börr wai simjö sim, maach Cristo thumaam khʉʉn khãai ʉ̈rpai sim iekta ʉ̈khapimaaugau. Mag Cristo iekhaupaita õtdau bʉ̈ʉg nem oowai khaphʉ aajemjö maachig khaphʉ api sim, Cristo gaaita ich Ẽwandam khĩir theg sim. Mʉ chan pãrag wir aig mʉchta pãar pörkha chirʉm a jaauba chitʉm, muan Jesucristota õrag amach pörkhapimkhĩir jaau chitaajem; í khabahab chadcha maach Pör. Mʉch garmuajã Jesucristo khõsi chirʉm gaaimua, mʉg i iek jaau chitʉmua mʉʉn sĩi pãar chogkhata chitʉm. Ar mʉg durr ompaa naawaijã sĩi ich iekhaupai khĩchag eemua ararag ompaa autarr ich ag Ẽwandamaupaita ich iekhau maach khĩirjug aardʉ athamjö ajim, magbarmua maach Ẽwandam thumaam khʉʉn khãai wajaug sĩerrʉmta Jesucristo gaaimua khaphʉ nʉisimkhĩir.
Dau aphʉʉ awiajã Ẽwandam maach dʉ̈i sim khaphʉ nʉm
Pari mag Cristo iekta phatkhon khãaijã ʉ̈rcha balee simta sĩi maar mʉg dau aphʉʉ durrum khʉʉnauta jaau wënʉrraajem. Pari mag Ẽwandamau maar mag khithëem khʉʉnagta ich iek jaaupi sim chan maachta wajaug nʉm amkhĩir khaba, sĩi ich Ẽwandam jua theegauta mag wau nʉm a khap amkhĩrau. Maguata mʉʉn mʉg chitʉmʉn, nem khĩirpierramuata chachmamjö aajeeb pari warag magʉmpaita khĩirju chirʉʉjã aba chitʉm. Khar mag dau aug waauwaijã magʉm igwia warag nem wauju khaugba aadeejeeb mamʉ, magʉm gaaimua ökhĩirjug pöomajã aa khaugba chitʉm. Õraun mʉ khaibag wawaag mʉ ẽudeejã ẽkhaajem; pari jũrr amau mag nʉm ee Ẽwandamau mʉ kha ogdʉba ichdëuta mʉ thʉa wai nʉrraajem; thõoju ẽkha nʉmua mas deejeeb pari warre thõo chan thõoba aajem. 10-11 Jesujã juauta am dën i thõopʉ̈itarr aawai mʉjã agjö mʉch chitʉmpierr i gaaimua thõjuuta jʉr chitʉmjö aajem, mag dau aug wau chitʉm gaaimua õrau oowaijã chadcha ich Jesús mʉ thãar ee iiu simuata mʉch thʉa wai nʉrraajem khap amkhĩir. 12 Mag i iek jaau chitʉm gaaimua mʉchin chadcha thõjuuta ẽkha chitʉmjö aajem, pari mua mag jaau chitʉm gaaimua ʉ̈u pãar chi ʉ̈kha nʉm khʉʉnan jũrr iiuta iiu nʉm, i iek ʉ̈kha nʉm gaaimua.
13 Pari chadcha Ẽwandamau mag mʉch thʉa wai sĩeju khaphʉ aawaita David khararrau iekhatarr iekhõoin, “Mʉch oomapham khʉʉn jua eemua Ẽwandamau ʉ̈u mʉch chig apiba öbeerpiju khaphʉ chiraawaita warag i iekjã ögkhaba jaau chitaajem.” 14 Mua khaphʉ chirʉm, Ẽwandamauta maach Pör Jesús meetarrjã deeu phiriu aujim. Magtarr aawai ichdëupaita ĩchab mʉchjã Jesús phiriu autarrjö phiriu auwia pãar dʉ̈i ãba ich sim aar maach phë arrju. 15 Mag mʉch dau aug waaujem thum pãrag jaau chirʉmʉn, jãan mʉch mag chitʉm gaaimua pãachta ʉ̈u amkhĩrau, magʉm gaaimua ĩchab Ẽwandamaujã dʉ̈rrcha pãar dʉ̈i wajapha aajeewai ich agjö ĩchab õor khapankham khʉʉnauta ʉ̈khawia irig ʉ̈u ajim anʉmua i thö iekhamkhĩir. Magamkhĩirta mag mʉch dau aug waaujem pãrag jaau chirʉm.
16 Mag Ẽwandamau mʉch phiriu auju khĩirjubaadeewaita warag khĩirdam ubʉ ich jãg phidkha chitaajem. Maach mor mʉg chi ʉ̈rʉmʉn chadcha jöoiraa pamampierr warag serbiiba pamáma, pari jũrr mag sim maach akharan edau ãspapakhampierrta warag jua thierrpapagmam, Cristo gaaimua. 17 Mʉig eegar aawai año khapan mʉg dau aug wau chitawiajã mʉg atag ya Ẽwandam dʉ̈i ich mag ogdʉba chiraimanaa oowain sĩi khũchpaita mag aphʉʉ chitarrjöo aju, magʉm thum ãwattarr jũrr Ẽwandamau mʉch wajapcha wai sĩsiewai. 18 Chadcha agtha mʉchdëu ooba chirab mamʉ, magtarr jũrr Cristoou mʉch dʉ̈i ajapha aju khĩirjubaadeewaita mʉg jẽb gaai sĩi chikham jua machgau aphʉʉ chitawiajã magʉmjã igba chitʉm. Mʉg eegar aawai maadëu nem wajapham oo nʉmʉn jöpcha thum chi matarrjã khaugba aju; pari ʉ̈gtharm nem chan chugpaajã khaugba ich mag sĩerrʉm iekhau, oojã khaugba.