20
Pabloou Macedoniapien hoot'urwia Greciapienjã hoot'urtarr
Maimua mag hõor p'ogdʌwi sĩi kaaijã hee parhooba pos nʌrrjëe t'ʌnaawia dichdimaawai Pabloou chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn t'ʌ̃rk'a hauwi ham wawí wai sĩi hajim haajem. Mag ham wawí wai sĩewi, hayoyoojii hawi, deeum durr Macedonia hanʌmʌg mawia, chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn nʌnʌidʌmpierr Hẽwandam hiek jaau p'ʌʌrdʌ nʌrrʌmua warag hõor k'ĩir honee hapiejeejim haajem. Mag nʌrrʌmua warag Greciaagjã mawia, barwia, Greciapien hee hed t'ãrjup sĩejim haajem. Mag sĩi hawia Grecia durrmua jũrr Siriaag maju hawi barco nʌ sim hee hũrbaadëjim haajem, judionaanau hich dak'ãu wai nʌm. Mag sĩi hich baraata hoo nʌm ha hũrbaadeewai Siriaag maju harrjã maba, warag hich marr k'ʌd heepai hewag bëewi, deeu Macedoniaag dichjim haajem. Ya mag hich bʌ̈pai hewag mam dʌ̈i hi daumaai hõor wëtjim haajem. Mak'ʌʌn hãb jöoi Pirro hiewaa Sópater hanʌm hajim haajem, Bereapierr. Maimua dau numí Tesalónicapien hajim haajem, Aristarco Segundo dʌ̈i. Maagwai dau hãb Derbepierr Gayo hanʌm hajim haajem. Mag tag wëtjim haajem Listrapierr Timoteo, maimua Asia durram k'ʌʌn hagjö numí, Trófimo Tíquico dʌ̈i. Mamʌ mak'ʌʌn hamach t'um Pablo dʌ̈i hãba mʌ chirarr p'öbör Filipos hanʌm hee bardʌtk'achëwi, jũrr maigmua hamach hap hërëubaadëwia, Troas p'öbör maar nʌ naaimajim. Magbaawai maachin hök'ar pan levadura chuk'u wauwia k'oojem hag p'iesta dichtarr k'urta Filipos p'öbör heemua wëtjim hĩchab, döjãrr garmua barco hee. Mag wëtwi, k'odjörröo hawia, cinco días naata mag maach na wëttarr k'ʌʌn nʌm haar barimajim, Troas. Mag Troas p'öbör heejã maar siete días naaimajim.
Hãbmiecha Pabloou Troaspien hoot'urtarr
Domighed pan t'orreuwi hãba k'öju harr haawai maar hãba podpa nʌm haig Pabloou chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn dʌ̈i hiyʌ̈ʌ simua hamag Hẽwandam hi jaau sĩejim. Mamʌ hich Pablo hag noram hãspaau maju harr haawai mag hijẽjẽbk'amua ya hedacha pamaa hajim. Maar t'um hãba hʌ̃gt'aagajãrcha hõor podpaajem haar naajim. Maig lámpara k'apan sĩi p'up'up jiir hʌid t'ʌnaajim. Mag hedacha pamjã Pablo hijẽjẽbk'am hee, hẽwan hãb Eutico hanʌm ventan hi gaai hʌ̃gt'aa hoo sĩejim. Mamʌ mag da höbërba haawai hich hoo sĩerr haigpai k'ãibaadëwi, hʌ̃idʌau sĩi mam hʌ̃gt'aa piso t'ãrjupam haarmua burrwi, warre chi meemta jiir haujierram. 10 Magbaawai Pablo hʌʌrbawia, mag chi meem hʌ̃r heeg t'ʌk'öonaa, warag hö pʌr wai p'iidʌnaa, chi haig narr k'ʌʌnag, —Hoob jãp'ierrmiet, mʌg chaai meeba sĩebahab hajim.
11 Maimua deeu hʌ̃gt'aa hamach narr haar mawia, Jesuu hich k'apeenag t'ach k'öpi jaau pʌatarrjö, Pabloou pan t'orreuwia, hamach t'umaa k'ö dichwia, hũmaai Hẽwandam hiek hamag jaaubaadëjim. Mag jaau simua hich mag haardʌdʌk'amua hãspabaadeewai bʌ̃ʌrjã k'ãiba hich mag petajim. 12 Mag hi petaawai chi chaai burrwi meetarr hich Pabloou hiiupi hautarrjã meeba harrjö hich diig harrjierram. Pabloou hamachig jaautarr hũrwi chaai chi meem hiiupi hautarrpa hamach daúa hoobaawai hi hẽudee pawiajã hich mag honee nʌisijim.
Troasmua Miletoog biekk'atarr
13 Mamʌ mag hi maju nawe maachta nacha jap hee paauk'ajim, döjãrr garmua hi na maag, mag wëtwia p'öbör Aso hanʌmta deeu maach hãba hooju ha hiek'atarr haawai. Maagwai hich, jũrr bʌ̈ʌu maju haadëwi maar hẽudee bëejim, bʌ̈ʌu. 14 Mag Aso bardʌtk'aimawia deeu hi dʌ̈i hoowian chad maar hãba hãbam jap hee deeum p'öbör Mitilene hanʌmʌg wëtwi hich mag hãba barjim. 15 Mag barwi hag noram döjãrr p'ʌramdam Quío hanʌm k'ĩirp'ee dichjim. Maimua hag noram deeum p'ʌramdam Samos hanʌm gaai naaimajim. Mag Samos hanʌm gaai k'ũchpai naawi dʌrbagk'aau deeu jẽb wapem gaaicha p'öbör Trogilio hanʌm k'ãi hëewia t'ʌgdʌtk'aaun chadau Mileto barjim. 16 Mag mʌg biek'au hich Pablo Efeso p'öbörjã maba harran, Asia durr mak'iin da barbaju hawiata mabajim, Jerusalén p'öbör hee jöpk'aa barwia ham p'iesta Pentecostés k'a nʌm hee dʌ̈i sĩem k'õchgau.
Pabloou Efeso iglesia heem chi pörnaanag hiek'atarr
17 Mag p'öbör Mileto hanʌm hee barchëwia sĩi Efeso iglesia heem jöoin chi pörnaanag hiek jaaupʌ̈ijim, hich hoon bëemk'ĩir. 18 Mag hiek jaaupʌ̈iwia chadcha bardʌtk'abaicheewai hamag magjim:
—Pãrau wajap'a k'ap'ʌ nʌmgui hajim, jãgata mʌ chitaajẽ pãar hee warrcha Asia hee mʌch pachëtarr haigmua hĩs hewag pawiajã. 19 Hich mag bʌ̃ʌrjã mʌch t'öba, maach Pör Jesús hat'ee sĩi dau hap'ʌʌ hi chogk'a chitʌmgui hajim. Mag p'idk'a chitʌmʌn, judionaanag maadëu Jesús hiek jaau k'itaawai hʌ̈k'amaaugau dich dʌ̈ita k'aigba haadëp haawaijã, dich garmuan maadëu ham dau haug k'augwi warag dauhi paraa k'itaajemgui hajim. 20 Mamʌ magʌm hãba, pãach hʌ̈u wënʌrramk'ĩir mua pãrag maach Hẽwandam hiek jaaub k'aba jaau chitajimgui hajim. Mua pãrag hõor k'apanag dak'ĩirjã jaaunaa pãar di haarcha mawia pãach happai nʌm haigjã jaaujeejim. 21 Judionaanag jaaunaa maimua judionaan k'abam k'ʌʌnagpa jaaujeejim, jãga hamach k'aibag t'um hãsie hewag k'ĩirjuwia hisegju haai nʌ, Hẽwandamau k'õsi simjöta wënʌrraag; magnaa jãga maach Pör Jesucristo hiekta hãba hogdʌba hʌ̈k'a wënʌrraju, magʌm t'um mua jaaujeejimgui hajim. 22 Maimua hĩsjã hich Hẽwandam Hak'araauta mʌ pʌ̈i sim haawai mʌ Jerusalenag ma chitʌmgui hajim, magʌm haar mʌch dau hap'ʌʌ hajujã k'ĩirjuba. 23 Hẽwandam Hak'arau mʌchig jaaujeewai mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim, hamau mʌ dʌ̈i hamachdëu hampierr hawi mʌ p'ãarju cárcel diin jam sĩsidʌm. 24 Mamʌ mag mʌch dau hap'ʌʌ haju k'ap'ʌ chirʌmjã magju k'ĩirjuwia gaai masi hoo chirʌʌ haa k'augba chitʌm. Mʌ k'ĩirjugan hãba Hẽwandamau maach k'õsi peerdʌ haaujem hiek maach Pör Jesuu mʌchig jaaupitarrta jaauju k'ĩirju chitʌmgui hajim.
25 Mag jajawagmamua, ’Pãach t'umaam k'ʌʌnag k'ap hamk'ĩir hĩs mua warre pãrag jaauk'imgui hajim: Mua chadcha pãar hee hich mʌg Hẽwandam hiek jaau p'ʌʌrdʌ chitʌmua pãrag jaaujeejim, Hẽwandamta pãach t'ãar hee hat'aawai hichta pãach Pörk'a sĩsimk'ĩir. Mua mag pãrag jaau chitaajerr, hĩspai pãrau mʌ k'ĩir hoowia ya tag pãrau mʌ hoobamgui hajim. 26 Mʌchdëu mag pãrag jaaujerr k'ap'ʌ chiraawai hich hagjö hĩsjã mua mag chirʌm. Mʌgnaa pãach meem hed Hẽwandamau pãach hauba hawiajã hoob mʌ gaai t'ʌmiet hajim, pãachig bʌ̃ʌrjã jaaubajim hawi. 27 Hẽwandamau hichdëu hõor peerdʌ haaujem hiek mʌchig jaaupitarr t'um bʌ̃ʌrjã meerba mua pãrag jaautarr haawai ya mʌ chan mʌg chirʌm haig bʌ̃ʌrjã hiekk'õr chuk'u chirʌmgui hajim, Hẽwandam dau na. 28 Magua mua pãrag mag chirʌmgui hajim: Pãar har chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn pörk'a nʌm k'ʌʌn, pãach mor hʌʌrk'anaa hĩchab pãach k'apeen chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnjã wajap'a t'ʌa wai nʌisit. Magaag magamk'ĩirta Hẽwandam Hak'arau pãar jʌr haujimgui hajim, maach Pör Jesuu hich bagau p'ag hautarr k'ʌʌn hajap'a t'ʌa wai wënʌrramk'ĩir. 29 ¿K'an jãgwia mua pãrag mag chirʌ́? Mua mag chirʌmʌn mʌgaugui hajim: Mʌ hẽudee hamachdëupai hamach higwia chi machnaan haajem k'ʌʌn pãar hee bëeju. Mak'ʌʌnaun tigrieu hich haig nemchaain t'ʌ̃r haaujemjö sĩi chad k'abam hiekta chadam hiekjö pãrag jaaubaicheewai pãar himeraa k'ũgur hauwi warag pãar hee nem hãrchëjugui hajim. 30 Mag nʌm hee hĩchab pãach heepaim k'ʌʌnaujã sĩi sëuk'a nem jaau nʌrrjëe hap'öbaadëju, chadcha Hẽwandam hiek chaarcha hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn jũrr hamach gar paa hawaag. 31 Chadcha pãach magju mʌchdëu k'ap'ʌ chiraawaita mua pãrag mag jaau chirʌmgui hajim, hag nawe k'ap hamk'ĩir. K'ĩir k'ap'ʌ nʌisit magʌm k'ʌʌn pãach hee bëewaim hat'ee. Año t'ãrjup sĩi hedaram magwe gaai machgau dauhi paraa hoo chirʌmua pãach wawiejerrta pãrau k'ĩir heyaa habat ha wawimajim Pabloou.
32 Magnaa hĩchab, ’Keena, ya mʌ tag pãar hee bëebaju haawai hĩswe warre mua hich Hẽwandam jua heeta pãar t'ʌsĩe pʌagpamgui hajim, hichdëu maach k'õsi peerdʌ haaujem hiekta hogdʌba hʌ̈k'a wënʌrrʌmua hichta hãba chi jua t'ierr haawai hichdëuta warag pãar k'ĩirjug bãaupimamk'ĩir. Hichdëuta mʌg hatag paawai t'um hich chaaink'a wënʌrrarr k'ʌʌnag hãba hichdëu nem deeju ha jaautarrjã deeb k'aba deejugui hajim. 33 K'ap'ʌ habat pãrau hĩchab: Mʌ chan mʌg chitʌm haig chik'am p'atk'ondam wa k'ajũadam k'ãijã wajapp'a hoowai, “¡Hih! jãgʌm t'umta mʌ dënëg pabaadëk'iina” haba chitʌmgui hajim. 34 Magju k'ãai mʌch juapadamauta p'idk'awia, mʌchdëu nemdam hig chirʌm t'um p'ë hauwi, hĩchab mʌch k'apeen mʌch dʌ̈i wënʌrraajerr k'ʌʌnau nem hig nʌmjã mua mʌchdëu hamag hau deejeejimgui hajim. 35 Mʌchjö mag p'idk'amk'ĩirta mʌch chitʌmpierr mua hich mag pãrag jaau chitaajem, mag p'idk'a nʌmua hĩchab dau hap'ʌʌ hamachdëu nemdam hig nʌmjã pöd hauba durrum k'ʌʌn juag hoo wënʌrramk'ĩir. Pãadë maach Pör Jesuu hiek'atarr k'ĩir heyaa habat hajim: Hiin chadcha hi hiek'õoin “Dich garmua chik'amnag nemdam deewaita maach honeecha haajemgui hajim, chi hau sim k'ãaijã.”
36 Mag ham wawí wai sĩewi hiek'a haaipabaadeewai jĩepör p'õbk'anaa hamach t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i hãba Hẽwandamag jëeujim. 37 Maimua mag Hẽwandamag jëeu haaipawi ya Pablo maagpabaadeewai, t'umaam k'ʌʌn hi hat'ee dauhi paraa t'ʌnʌmua jũrram k'ʌʌnau hi hö p'ʌʌr jõinaa hi k'ĩir hʌ̃ʌ hahau k'ajierram. 38 Mag hich Pablooucha hamag mag hedpai hamau hi k'ĩir hoowia tag hoobaju ha jaautarr haawai mag gaaimua hök'ĩirjuu hap'öbaadëjim. Mag hök'ĩirjuu nʌm hãba, hi dʌ̈i wëtwia k'ĩeb jër barco hee hi hoo deepʌ̈it'urjierram.