19
Pablo Efeso p'öbör hee deeu bëetarr
Mag Apolos hagt'a Acaya durr Corinto p'öbör hee sim jaar, hich Pablojã durr Hẽwandam hi jaau p'ʌʌrdʌ nʌrrawi bëewi deeu Efeso p'öbör hee sĩeichëjim haajem. Maig hĩchab naajim haajem, hãaur k'ʌʌn maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn. Mag ham hoobaawai hiyʌ̈ʌmamua Pabloou hamag, —¿Pãrau Jesús hiek hʌ̈k'aawai hĩchab hich Hẽwandam Hak'aarjã haujierrá? ha jëeujim hanʌm.
Magbaawai jũrr hirig, —Hʌ̃hʌ̃, marau chan mag Hẽwandam Hak'aar sim hanʌmjã hũrba nʌmgui hajierram haajem.
Magbaa deeu hich Pablo garmua hamag jëeumamua, —Magan ¿jãga hawiata pãrau pãach pör choopijimma? hajim hanʌm.
Magbaa jũrr hamachdëu, —Juanau jaau nʌrrarr hʌ̈k'awiata maraun maach pör choopijimgui hajierram hanʌm hirig.
Magbaawaita Pabloou hamag magjim hanʌm:
—Juanaun chadcha hõrau hamach k'aibag hisegwi Hẽwandamag chugpaapi jëeubaawaita ham pör choopʌ̈imaajeejimgui hajim hanʌm. Mag pör choo nʌisib mamʌ, hamau hĩchab hi hẽudee hãb hi k'ãaijã hʌ̃rpai sim hurum hiekta hʌ̈k'aju haai nʌmgui haajeejim hanaabá, hajapcharan Jesucristo higwiama.
Pabloou hamachig mag hajap'a jaaubaawai, ya hag nawe maach Pör Jesús hiek hʌ̈k'a narr haawai, sĩi hi t'ʌ̃r gaaipai hamach pör choopijierram haajem. Maimua ham pör hʌ̃r Pabloou jua hausĩubaawai, chadcha Hẽwandam Hak'aar ham gaai p'ẽs haicheewai, sĩi hamach meu k'aba, deeum meuta hiek'a p'öbaadëjim hanaabá. Mag t'ʌnʌʌ hawi Hẽwandam hiek hich mag parhooba jaau nʌisijim haajem. Ham hiek mag Jesús t'ʌ̃r gaai pör choopitarr k'ʌʌn t'um hemk'ooin hap'a docejö naajim haajem, chi k'apanag.
Mag Efeso p'öbör hee simua hed t'ãrjup hich mag judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg maajeejim haajem, maach peerdʌajem hiek jawaag. Mag bʌ̃ʌrjã högk'aba jaau simua Jesuuta hich Hẽwandamau pʌ̈itarr haawai hi hiekta hʌ̈k'api hauju hẽk'aajeejim hanaabá, hʌ̈u hamach peerdʌmk'ĩir. Mamʌ hãaur k'ʌʌn hamach jʌ̃g k'ĩchag gaaimua hʌ̈k'amaaugau, Cristo hiek higwia hag hëugar warag woun hëugarmjö k'aigba hiek'aajeejim hanʌm. Mag nʌʌ paawai Pabloou hichta warag ham haigmua mawia, chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn hich dʌ̈i p'ë harrwi, jũrr woun hãb Tirano haajerr hag degta hed hëepierr hamag jaau sĩeimajim haajem. 10 Hich mag jaau simua año numí sĩsijim haajem, Efeso p'öbör hee. Maguata t'um judionaan maimua judionaan k'abam k'ʌʌnpa Asia durr joobaajerr k'ʌʌnau maach Pör Jesuu hõor peerdʌ haaujem hiek Pabloou jaau sim hũrjierram haajem. 11 Maagwai Hẽwandamau hich hiiuta magpi sĩewai Pabloog hich jua t'eeg deewi Pabloou hõor hee nem k'ĩir pogk'e hõrau hag na mag nem hooba haajempa wau nʌrrajim haajem hĩchab. 12 Mag hõor monawaag nem jua t'eeg sĩewai sĩi hi k'ĩir jãarjem wa hirua k'ajũa jũajem k'ãijã chi haaunaan haar harrwia, hag hʌ̃r hausĩubarmuapai k'a machag chugpaanaa hĩchab mor hee bën k'aigbam wai sĩsidʌmjã chadcha höbeerpʌ̈i maajeejim haajem.
13 Mamʌ hĩchab naajim hanaabá, hãaur k'ʌʌn judionaan, sĩi parhooba wënʌrrʌmua hõor mor hee bën k'aigbam sĩsidʌm jʌr weerpjerr k'ʌʌn. Mak'ʌʌnau hĩchab Pablo dënjö maach Pör Jesús t'ʌ̃r t'ʌ̃rnaa hõor mor heem bën k'aigbam jʌrwërpju hawi chi bënëg, “Pabloou jaau nʌrraajem hag Jesús hiek'au jãg woun mor heemua höbërbaadët” haajeejim hanʌm.
14 Chi mag wënʌrrarr k'ʌʌn hãbam k'odpai siete naajim haajem. Mak'ʌʌn judío hãb p'adnaan pör Esceva hanʌm hag chaain hajim haajem. 15 Mamʌ hamach mag wënʌrraajerr haawai, biek hãb hamach hipierraa hajupii hawi mag hiek'abaawai, chi mepeer woun mor hee sĩerrau jũrr hamag, —Mua k'ap'ʌ chirʌmgui hajim hanʌm, k'ai hagá Jesús, maimua k'ai hagá Pablo. Jãk'ʌʌnan chadcha nem jua t'eeg nʌm. Mamʌ pãrau chan hoob mʌrʌg magmiet hajim hanʌm.
16 Magwi chi woun mag hich mor hee bën k'aigbam wai sĩerrau warag hamag haudimawi warag ham dʌ̈i jãaubaadëjim hanaabá. Mag jãaubaadëwi, mag mepeer dʌ̈i simua haawai, nem juapa t'eeg mag siete narrjã hich jua jʌmpiba hamach gaai mas deebaadee, högk'awi, warag hamachta hag di haigmua k'ap'ig p'öbaadëjim haajem, sĩi k'a pepet'or hich mag k'ajũajã chuk'u. 17 Mag hed magtarr hõor t'um judionaan k'abam k'ʌʌnaupa Efeso p'öbör hee k'ak'apdö t'ʌnʌisiewai t'ãar paraa nʌm hiek'au warag maach Pör Jesús higwia hi jua t'eegta t'ö hiek'aajeejim haajem, hõrau.
18 Magbaawai hĩchab k'apan hag nawe Hẽwandam hiek hʌ̈k'awia narr k'ʌʌnjã bëemawi hag na hamachdëu nem k'aigba waaujerrjã t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir meerba jaaumaajeejim hanaabá. 19 Mag nʌm dʌ̈i hĩchab hamachdëu Hẽwandam hiek hʌ̈k'aju nawe parhoobam hiek hẽsap gayam k'augwia hagʌmua bënk'ʌʌnk'a sĩsid harr k'ʌʌnaujã magʌm hẽsap t'um p'ë haibëewi, t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hörpʌ̈imajierram haajem. Mag hẽsap pöm hördubtarr gaai p'atk'on werbatarr k'ap haag hawi, k'ĩirjunaa p'ã hoowai, p'atk'on pöm cincuenta miljö höbërjim haajem. 20 Magʌm gaaimua Hẽwandamau hich jua t'eeg hoopibaawai, hõor pöm maach Pör Jesucristo hiekta hʌ̈k'amaawai, warag haaidʌa k'ap'í haaidʌmajim haajem hĩchab.
21 Magtarr k'ur sĩi hawia Pablo Macedonia durram k'ʌʌn hoon mawi hich mampaimua jũrr Acayapien hoonjã dʌrbaju k'ĩirjubaadëjim haajem. Mag hich p'ʌʌrdʌ nʌrraju k'ĩirju hauwia hich hödegpai, “Nacha jãg durr numí p'ʌʌrdʌpʌ̈iwiata Jerusalenjã bart'urwia jũrr Romapienjã hoon majugui” hajim hanʌm. 22 Mag chadcha hich Macedoniaag maju nawe hich na hõor numí pʌ̈ijim haajem, hich juag hoojem k'ʌʌn. Mak'ʌʌn, dau hãb Timoteo, maagwai hãbk'ai Erasto hajim haajem. Mak'ʌʌn hamach happai pʌ̈iwi hichin k'ãai k'apanaa Asia durr sĩsijim haajem.
Efeso p'öbör hee sĩi hõor p'ogdʌ nʌrrjëe t'ʌnarr
23 Mag Pablo maju haadëwi hich na hõor pʌ̈i nʌm jaar, Efeso p'öbör hee sĩi hõor pöm p'ogdʌwi meeuk'a nʌrrjëe hap'öbaadëjim hanaabá, Pabloou Hẽwandam hiek jaau nʌrrʌm haaidʌa k'ap'í haaidʌmam gaaimua. 24 Mag kaaijã hee hõor pos nʌrrjëe t'ʌnarr mʌgta hajim haajem:
Woun hãb sĩejim haajem, Demetrio hanʌm. Mag wounau hamach hẽwandam hʌʌi Diana hanʌmʌg jëeujem di hoowi hagjöo daii p'atk'on dën waaujeejim hanaabá. Maata hi p'idag hajim haajem Hich k'apeen dʌ̈imua mag wauk'anaa për simua p'atk'on hathaba hamachpierr haaujeejim haajem.
25 Biek hãb chi Demetrioou hich dʌ̈i p'idk'aajem k'ʌʌn maimua deeum k'ʌʌn hagjö hich hagjöm p'idag gaai naajem k'ʌʌnpa hãbam haig t'ʌ̃rk'anaa hamag, —Keena, pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, maachin hãba mʌg p'atk'on dën didamk'a wau nʌmuata p'atk'on k'ĩirjö hoojem. 26 Mamʌ mag nʌm hee pãrau pãach daúa hoonaa pãach kachiujã hũurjeewai pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, Pabloou hiek'a nʌrrʌm. Hi hiek mag “Hõrau juau nem wautarr chan hẽwandam k'abam” hanʌm. Mag jaau nʌrraawai hõor pöm chadcha hi higar hʌ̈k'a t'ʌnʌmgui hajim hanʌm. Mag hʌ̈k'a nʌm chan mag hich mʌig Efeso heepaijã k'aba, sĩi mʌg Asia durr hee peer t'umaam k'ʌʌnauta hʌ̈k'a wëjöm. Pãrau k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, mag sĩi hõrau hirua jaau nʌrrʌm hʌ̈k'a nʌm gaaimuapaijã k'abam. 27 Mua hoowain maadëu nem wau nʌm hõrau tag hauba haadeewaita sĩi maach k'aibag waubarmjöta hajugui hajim hanʌm. Maig ¿jamaam p'atk'on maadëu hooju? Mag nʌm dʌ̈i hĩchab maach hẽwandam hʌʌi Dianaag jëeujem dijã hõrau warramjö k'õchk'aba haadëmua mʌg hatag paawai warag t'ʌ̃rp'öo k'aba sĩsijugui hajim hanʌm, mʌg Asia durr maimua durrpierram k'ʌʌnau hirig jëeujerrjã tag jëeuba hap'öbaadeewai.
28 Demetrio mag hiek'abarm chi k'apeenau hũrbaawai chadcha hi higar nʌm hiek'au warag meeuk'a sereu p'öbaadëwi, “Maach Efesopien hẽwandam hʌʌi Dianaan hichta hãba hich mag hẽwandamk'a sĩerraju; hijöm chan tag chuk'umgui” hajierram haajem. 29 Mag serereuk'am gaaimua sĩi warag kaaijã hee hõor p'ogdʌ nʌrrjëe maadëujã k'augba jöisijim hanaabá. Mamagk'am hee hõor pochag bëewi, Pablo k'apeen numí Macedoniapien Gayo dʌ̈i Aristarco hanʌm pʌrp'öbaadëwi, hamach t'umaam k'ʌʌn hãba biirdʌajem di haar het'et'errg harrwi wai dubp'öbaadëjim haajem. 30 Magbaawai Pabloou mag hõor pos t'ʌnʌm haig bëewi dubwi hõrag hiek'am hig sĩejim haajem, mamʌ hãaur k'ʌʌn hĩchab Hẽwandam hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau hʌdʌʌr hirig bëepibajierram haajem. 31 Mag nʌm hee hĩchab hãaur k'ʌʌn Asia durr chi t'et'emnaan hich Pablo k'apk'ʌʌnaujã ham mamagk'am haar hirig mapiba jaaupʌ̈ijierram hanaabá. 32 Mag hi ham haig bëeg hẽk'ak'ak'am hee, hierr ham biirdʌ t'ʌnʌm haar hõor serereuk'am hiek chan sĩi maadëu k'augbata wëjoojim haajem. Mag sĩi hõor p'ogdʌ t'ʌnaawai, hãaur k'ʌʌnau serereuk'amua k'ĩet jajaau k'aawai, tagam k'ʌʌnau hagjö k'ĩet serereu haajeejim hanaabá. Mamʌ hõor pöm mag t'ʌnʌmua hãaur k'ʌʌnau chan hamachdëu mamagk'amjã k'augba, k'an hat'eeta bëewi naajĩ bʌ̃ʌrjã k'augba nʌmta, dʌ̈i mamag haajeejim hanʌm. 33 Mamʌ woun hãb Alejandro hanʌm haig sĩerr haawai hãaur k'ʌʌn judionaanau maata jũrr hajués hõor k'apanag na hëudʌ deet'urjierram haajem, jũrr hõrag wajap'a jaaumk'ĩir. Magbaawai Alejandroou judionaan kõit hiek'aag hʌ̃gt'aag jua hʌanaa juaupai jajaau k'abaadëjim haajem, hõor k'ĩupamk'ĩir. 34 Mamʌ hõor pöm mag t'ʌnarrau hich Alejandrojã hĩchab judiok'a simta mag hiek'aagpam k'aug hat'aawai deeu heeupemjö sereubaadëwi, “Maar Efesopien hẽwandam hʌʌi Dianaan hichta hãba hich mag hẽwandamk'a sĩerraju; hijöm chan tag chuk'umgui” haajeejim hanʌm. Hich mag serereuk'amua hora numijö naajim haajem.
35 Mag nʌʌ paawai chi p'öbör heem secretarioou hʌ̈u hẽk'a sĩi hawia, k'ĩupaa hat'awi hamag, —Keena, Efesopien hajim hanʌm, mʌg durr gaai t'umaam k'ʌʌnau k'ak'apdö t'ʌnʌm, hãba mʌg p'öböröuta mʌg maach hẽwandam hʌʌi Diana di t'ʌanaa hi k'ĩirk'a wau sim hʌ̃gt'armua burrchëtarrjã t'ʌa wai naajem. 36 Mag maadëu hi dipa t'ʌa wai naajem chadcha haawai ni hãbmuajã maach hijũrr “Jãan sëuk'aawaiu” haju k'abamgui hajim hanʌm. Mag maadëu t'umaam k'ʌʌnau k'ap'ʌ nʌmta, ¿k'ant'ee pãar jãg nʌma? Pãachta warag k'ĩu nʌisit hajim hanʌm. Nacha hajap'a k'ĩirjunaa k'aba chan hoob jʌ̈chag jãgmiet hajim haajem. 37 Chamʌ k'ʌʌn wounaan pãrau mʌig waiberr k'ʌʌnau chan bʌ̃ʌrjã maach hẽwandam hʌʌi Diana higwia k'aigba hiek'aba, ni hag degam nemjã jĩgk'aba nʌm. 38 Demetrioou hich k'apeen dʌ̈imua hiwiir hãbam hëugar k'ãijã t'et'emnaanag jaaum hig nʌm k'ai, warre ham haarcha mawia hamagta jaauju haai nʌmgui hajim hanʌm, magʌm hat'eeta ham naawai. Maiguin chadau hagdaujö k'ĩircha jũrr chik'am jaauju haai nʌmgui hajim haajem. 39 Wa magba deeum hiek k'ãijã pãrau ham dʌ̈i hiek'aag wai nʌm k'ai, leíu jaau simjö chi t'et'emnaan dʌ̈i hãba biirdʌnaata hiek'aju haai nʌmgui hajim hanʌm, chi secretarioou. 40 Magba sĩi cha nʌmjö chan hʌ̈u k'aba simgui hajim haajem. Mʌgbarm gaaimua Romapienau k'ãijã jũrr maachig, “¿K'an gaaimua pãrau jãg hõor meeuk'apijĩ?” ha jëeuk'iin, ¿maadëu hamag k'an habarju? hajim hanʌm. Pöd maadëu hamag “Chadcha magbarm gaaimua hajim” haju k'aba nʌmgui hajim haajem, sĩi maach garmuata nacha juau hogt'om ham k'ujʌrbarmjö harr haawai.
41 Chi secretarioou hõor pöm t'ʌnʌmʌg mag hiek'apʌ̈iwia, t'umaam k'ʌʌnag höbeerpi jaaujim haajem.