18
Pablo Corinto p'öbör hee
Mag k'ur Pablo hich sĩerr p'öbör Atenas hanʌm heemua mawi jũrr deeum p'öbör Corinto hanʌmʌg petajim haajem. Mag Corinto p'öbör hee Pabloou woun hãb Pontopierr Aquilo hanʌm hich hʌʌi dʌ̈i sim hooimajim haajem, hĩchab judionaan. Maagwai mag Aquilo hich hʌʌi Priscila dʌ̈i Italia durrmua barchëtarr hagt'a pömcha k'aba naajim haajem, Romaam emperador Claudioou judionaan t'um jʌrk'ʌʌibaadeewai bëetarr. K'ãai hãb Pabloou ham hoon majim haajem. Mag hoon mawia mak'ʌʌnaujã hirua p'idk'aajem p'idag k'ĩirta p'idk'aajem ha hũrbaawai, warag ham di haig sĩsiwia hãba p'idk'a p'öbaadëjim haajem. Mag p'idag, put nem parrg nem p'ep'erg k'anaa dik'a hëu hahaug maajem hag k'a nʌm p'idag hajim haajem. Mag put k'a simua semanpierr jua hʌ̃ʌijem hed paawai judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg mawia hõrag Hẽwandam hiek jaau simua hʌ̈u judionaan k'abam k'ʌʌnagpa hʌ̈k'api haumaajeejim haajem.
Mag nʌm hee Silas Timoteo dʌ̈i Macedonia durrmua bardʌtk'abaicheewai Pabloou warag sĩi maach peerdʌajem hiek jaau gaaipai sĩsijim haajem. Mag jaaumamua hʌ̃rcha judionaanagta, “Hich Jesuuta chadcha warrgarwe hich Hẽwandamaucha jʌr hauwia pʌ̈iju ha jaaujerr pãrau nʌ nʌm k'abajieb” haajeejim haajem hamag. Mamʌ hamachig magbaawai warag hi dʌ̈i sereu p'öbaadëwi Jesús higwi warag hiek k'aigba hiek'a p'öbaadëjim haajem. Magbaawai hamach hi harr haawai, Pabloou ham dak'ĩir hamach k'aigba habarm k'ap hamk'ĩir hich mor gayam k'ajũa t'udp'ënaa hamag, —Mʌgnaa pãach meem hed Hẽwandamau pãach hauba hawiajã, pãachdëupaita wir haig pãach k'aibag waubarmgui hajim hanʌm. Ya mua pãrag jaaubarm pãachdëuta hũrmap'a nʌm; jãimua naspawia mʌ gaaimuata hok'oo nʌm hamiet hajim hanʌm. Jãgbarpí hĩsmua hatag jũrr judionaan k'abam k'ʌʌnagta maach peerdʌajem hiek jawaan majugui hajim haajem hich Pabloou.
Magpet hawi, chadcha mag judionaan Hẽwandam hiek jaaujem degmua höbërwi, jũrr woun hãb Justo ha t'ʌ̃r sim haar petajim haajem. Mag wounaujã hag nawe chadcha Hẽwandamag jëeujeejim haajem. Chi Justo di mag Hẽwandam hiek jaaujem di bigaau sĩejim haajem. Mag Pabloou hogdʌba jaau wai jẽedʌ k'itaawai hʌ̈u mag Hẽwandam hiek jaaujem degam pör Crispo hanʌmua t'um hich degam k'ʌʌn dʌ̈imua hʌ̈k'ajierram haajem. Mamʌ mak'ʌʌn happaijã k'aba, mag tag hich mag Corinto p'öbör hee k'apanaam k'ʌʌnau maach peerdʌajem hiek hũrbaawai hʌ̈k'awi hamach pör choopijierram hanaabá.
Magbaawai biek hãb hedaar maach Pör Jesuu Pablo k'ãai k'õrk'api hauwia dawamjö hirig, “Hoob mʌ hiek hõrag jaauju högk'a chiramgui” hajim hanʌm. “¡Warag hik'ʌaba hamag jaaunaa! 10 Pʌ nʌnʌʌuk'ampierr mʌʌn pʌ dʌ̈i chirʌm; maagwai ni hãbmuajã pʌ chig habamgui” hajim hanʌm. “Mag pʌrʌg bʌ̃ʌrjã högk'apiba jaau chirʌmʌn, mʌg p'öbör hee mʌchdëu peerdʌ hauju k'ʌʌn k'apan t'ʌnʌm k'ap'ʌ chiraawaita mag chirʌmgui” hajim haajem hich Hẽwandamaucha Pabloog.
11 Mag k'ãai k'õrk'a t'ʌnʌm hee Hẽwandamau hichig magbaawai warag t'ʌbawia año hãb hawia jãrr sĩsijim haajem, haiguim k'ʌʌnag Hẽwandam hiek jaauwai.
12 Mamʌ mag Pablo Corinto p'öbör hee sim jaar, Acaya durr woun hãb Galión hanʌmta chi gobernador hajim haajem. Hich maagwai judionaan hãba hibëpwia k'apanaam k'ʌʌnau Pablo hat'aadëjierram hanʌm, chi t'et'emnaan haar. 13 Mag harrwi chi gobernador Galionag, —Mʌg wounaun t'umaam k'ʌʌnag hãba hichdëu jaau nʌrrʌmjöta Hẽwandamagjã jëeupi jaau sim haimajierram hanʌm. Hʌ̈uma Hẽwandamag jëeumʌn, mamʌ jãg hirua jaau nʌrrʌmjöon jũrr maach ley gaai jaau simjö k'aba, k'ĩetta jaau nʌrrʌmgui haimajierram haajem hirig.
14 Warm k'ʌʌnau magbaawai Pabloou hiek'aagpam hee, jũrr hich chi gobernadorrauta hamag, —Judionaan, mʌ hiek hũrbat hajim hanʌm. Mʌg wounau chadcha nem k'aigbamta wauwia hõor k'ãijã t'õotarr hak'iin, mua pãar hiek hũrk'am. 15 Mamʌ magba, sĩi wir haig pãach jöoin hi jaau nʌm gaaimuapai haawai mʌ chan magʌm hat'ee hiek'aag k'aba chirʌmgui hajim hanʌm. Pãach hiekk'õr pãach happai hiek'awia k'õinaa nʌisit hajim haajem chi gobernadorrau.
16 Warag mag hiek'awia mag chi Pablo k'aibag wawaag hi hëugar sëuk'a nem jaau narr k'ʌʌn hich haigmua dawag jʌrk'ʌʌipʌ̈ijim hanaabá chi Galionau. 17 Mamʌ mag dawag jʌrk'ʌʌitarrjã wëtba habaawai jũrr ham pör Sóstenes hanʌmta warag chi gobernador dak'ĩir pʌrp'öbaadëwi mas deejierram haajem, haig narr k'ʌʌnau. Mamʌ magʌmjã chi gobernador Galionau warag hoobamjö hapʌ̈ijim haajem.
Pablo deeu Antioquía mawia hũmaai biek t'ãrjupam biekk'atarr
18 Pablo hich maig mag Corinto p'öbör heemua da maba sĩi hajim haajem. Mag maba sĩi hawiata maju haadëwi, haiguim k'ʌʌn chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnag t'um hayoo hapʌ̈iwia, Priscila dʌ̈i Aquilopa hãba jũrr deeum durr Siria hanʌmʌg maagpajim hanʌm. Mamʌ hich hag p'öbör heepai Puerto Cencrea hanʌm haig hich Pabloou Hẽwandam na hiek'atarr t'um ya sʌrk'a höbër hëebaadeewai, hamachdëu haajerrjö chadcha pör k'õiwiata jap hee pawi döjãrrpbaadëjim haajem. 19 Mag wëtumua Efeso p'öbör hee barimawia, Pabloou Aquilo hich hʌʌi Priscila dʌ̈i hamach hap p'ëpʌawi, judionaan Hẽwandam hiek jaaujem di haar petajim haajem, hag hee hõor biirdʌ t'ʌnarr k'ʌʌn dʌ̈i hiek'aag. 20 Magbaawai mak'ʌʌnau Pablo hamach haig t'ʌbawi sĩi hapi naajim hanaabá. 21 Mamʌ Pabloou, [—Hichiita mʌ Jerusalenag maju haai chirʌmgui hajim hanʌm, p'iesta hee chiraju haawai;] mamʌ Hẽwandamau mʌ monak'a wai simʌn, deeu mua pãar hoon bëejugui hawi, hayoo hayoonaa, jap hee pawi, deeu döjãrrpbaadëjim haajem, Efesomua.
22 Mag jörröo hawi p'öbör Cesarea hanʌm barwi durrpbaadëjim haajem, Jerusalenam iglesia hee chi hʌ̈k'a durrum k'ʌʌnag saludaan. Mammua bëeuta jũrr Antioquiaag dichjim haajem. 23 Mag mawia, barwia, Antioquía p'öbör hee sĩi hawia deeu höbëraau, jũrr Galacia durr nʌrrʌʌ hawia, Frigia durrjã p'ʌʌrdʌpʌ̈ijim haajem. Mamʌ mag p'ʌʌrdʌ k'itʌmua, hʌ̈u chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌndam k'ĩir honee pʌamajim hanaabá.
Pablo Efeso p'öbör hee Hẽwandam hi jaaujerr
24 Mag Efeso p'öbör hee Pablo sĩewi petarr k'ur, woun hãb Apolos hanʌm hi hẽudee barimajim haajem. Mag woun Egipto durr p'öbör Alejandría hanʌm heem hajim haajem. Hich mag Apoloou Hẽwandam hiek p'ã sim gaaim hajap'a k'ap'ʌnaa nem jaau k'aug sĩejim haajem. 25 Mag maach Pör Hẽwandam hiek hichdëu hajap k'ap'ʌ sĩerr haawai hõrag jaauwaijã nem jaau k'aug hajap'ata warre Jesús higwiajã ham jʌ̃gaagaa jaaumaajeejim haajem. Mag k'itʌmuan mamʌ sĩi Juanau hõrag pör choomk'ĩir jaaujerrpai k'ap'ʌ k'itajim hanaabá. 26 Apoloou judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg dubwia chigagjã chuk'u högk'aba jaaubaadëjim haajem. Mamʌ Aquilo Priscila dʌ̈i haig narr haawai hi hiek'a höpinaa, hich hap t'ʌ̃r hauwia, hajapcha hirig t'um jaaujierram haajem, jãgata Jesús gaaimua Hẽwandamau maach peerdʌ haaujẽ. 27 Maig sĩi hawi hich Apolos Acaya durr mam k'õsi haadeewai haig chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌnau, “Magan pʌ mamk'ĩir marau pʌ juag hoojugui” hawi, chadcha Acaya durram iglesia heem k'ʌʌnag hẽsap p'ã deepʌ̈ijierram haajem, hamach haar Apolos barbaimaawai hajap'a wai nʌisimk'ĩir.
Mag chadcha mawi barbaimaawai hi gaaimua hʌ̈u dʌ̈rrcha chi Acayapienaujã warag Hẽwandam hiek gaai hubʌ nʌisijim haajem. 28 Judionaanau k'augba jaau nʌm hichaaur hichdëun chad jũrr t'umaam k'ʌʌn dak'ĩir hajapcha jaaumaajeejim hanaabá. Maagwai ni hãbmuajã pöd mag k'abam haju k'aba haajeejim haajem, Hẽwandam hiek p'ã sĩsidʌm gaai hoonaa “Jesuuta chadcha Hẽwandamau pʌ̈iju jaaujerr hõrau nʌ nʌmʌu” ha jaauwaijã.