17
Tesalónica p'öbör hee hõor p'ogdʌ nʌrrjëe t'ʌnarr
Mag Pablo Silas dʌ̈i Filipos p'öbör heemua hërëubaadeeu p'öbör Anfípolis hanʌm dichwia, Poloniajã dichwi, deeum p'öbör Tesalónica hanʌm barimajierram haajem. Mag p'öbör hee judionaan Hẽwandam hiek jaaujem di sĩejim haajem hĩchab. Pabloou mag mawia, tagam heejã hich mag dub nʌrraajerrjö, jua hʌ̃ʌijem hed paawai mag heejã dubwia seman t'ãrjup hich mag haiguim k'ʌʌnag Hẽwandam hiek jaaujeejim haajem. Mag jaaumamua Hẽwandam hiek p'ã sim gaaim hiek higwia hamag, —Jesús hich Hẽwandamaucha pʌ̈itarr hawiajã hichiita hich jãg dau hap'ʌʌ hawi meeju haai sĩejimgui hajim hanʌm. Magtarr Jesuuta mua pãrag jaau chirabahab hajim hanʌm; hichta chadcha Cristoou, warrgarwe hõrau nʌajerr.
Pabloou mag jaaumam hũrwia hãaur k'ʌʌnaun chadcha hʌ̈k'awia warag ham dʌ̈i k'apeerk'a nʌisijim haajem. Mag chi hʌ̈k'amarr k'ʌʌnan hʌ̃rcha griegonaan chi hemk'ooin hag nawe Hẽwandam na hagpierraanaa hirig jëeu durraajerr k'ʌʌn hajim haajem. Mag chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn hee hĩchab chi t'et'emnaan hʌʌinpa k'apan t'ʌnaajim haajem.
Mamʌ mamagk'am hoowia judionaan chi hʌ̈k'aba narr k'ʌʌnau warag hiekk'õr wau nʌmua hõor sĩi p'idag chuk'u kaaijã hee wënʌrrʌm k'ʌʌn chi k'aibagnaan wawik'a haujierram hanaabá, mak'ʌʌn dʌ̈imua warag hõor meeuk'apieg. Magnaa chadcha woun hãb Jasón hanʌm di haar wëtwia, Pablo Silas dʌ̈i haig nʌmpii hawia, jʌrp'öbaadëjim hanʌm, hõor k'apanaam k'ʌʌnag pʌr deeg. Mamʌ hamachdëu mag Jasón di haig hooimaba habaawai hich chi di k'ʌʌta tagam k'ʌʌn chi hʌ̈k'a durrarr k'ʌʌn dʌ̈i hajués het'et'errg haubëejierram haajem, chi t'et'emnaan haig. Magnaa serereuk'amua chi t'et'emnaanag, —Pabloouta Silas dʌ̈imua durrpierr parhooba nem jaau wënʌrrʌm gaaimua, hõor meeuk'apiju hẽk'a wënʌrrʌmgui hajim hanʌm. Maagjemta ya mau maach hee paauk'abaicheewai, Jasonau hich di haig jẽermk'ĩir t'ʌ̃rp'ë hauwia, warag hamach t'umaam k'ʌʌnau maach Emperadorrau jaau sim chaaur jaaunaa, hi k'õchk'aba, deeum rey Jesús hanʌmta wai nʌm haajem ha jaaujierram haajem sëuk'a hamach k'ĩirjug heepaimua.
Sëuk'a mag jaau nʌm chi t'et'em k'ʌʌnau p'öbörpien dʌ̈imua mag hũrp'öbaadeewai sĩi p'öbör t'umta p'ogdʌ t'ʌnʌisijim hanaabá. Mamʌ magbaawai chi t'et'emnaanau chi Jasonag hich k'apeen dʌ̈i, —Pãrau marag p'atk'onau p'agmʌn, marau pãar höbeerpʌ̈ijugui hajim hanʌm. Maimua Pablo Silas dʌ̈i mʌg p'öbör heemua hërëubaadeewai deeu pãar p'atk'on deejugui hajim hanʌm.
Magbaawai chadcha Jasonau hich k'apeen dʌ̈imua p'agpʌ̈ijierram haajem. Mag p'agbapäaiwai chadcha hʌdʌraa ham wëtpijim haajem.
Pablo Silas dʌ̈i p'öbördam Berea hanʌm hee
10 Mag ham jʌrbaadeewai hich hag hedwe hedau k'ëubaadeewai tagam k'ʌʌn hagjö Hẽwandam hiek hʌ̈k'a narr k'ʌʌnau Pablo Silas dʌ̈i deeum p'öbördam Berea hanʌmʌg pʌ̈ijierram haajem. Mag hamach pʌ̈ibaawai wëtwi, barwia, hamach wënʌrrʌmpierr haajerrjö judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg dubjierram haajem. 11 Ham hiek mag p'öbör heem k'ʌʌn Tesalónicapien k'ãyaujã nem hajaugnaa hibëbsugjã sĩsid hajim haajem. Maiguim k'ʌʌnaun Hẽwandam hiek hamau jaau nʌmjã hʌ̈k'am k'õsi hʌ̈k'awia hed hëepierr Hẽwandam hiek chi p'ãm sĩsidʌm gaaijã jʌʌrjeejim haajem, Pabloou Silas dʌ̈imua jaau nʌm chadcha k'ai ha k'ap haag. 12 Hamach mag nʌm gaaimua hõor k'apaana Hẽwandam hiek hʌ̈k'ajierram hanaabá. Griegonaan chi t'et'emnaan hʌʌinaujã k'apan hʌ̈k'a wëjoowai hĩchab hemk'ooin chi hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnjã hik'ötöo k'abata t'ʌnaajim haajem. 13 Mamʌ mag Berea p'öbör heejã Pabloou hĩchab Hẽwandam hiek jaau sim chi Tesalónicapienau hũr hat'aawai, haig bëewia hamach haar hatarrjö hõor wawibaicheewai, warag hõor meeuk'apijierram hanaabá. 14 Mamʌ magbaawai hag bʌ̈rre haiguim hermanonaanau chi Pablo p'ũasieg pʌ̈ijierram haajem, hõor dʌ̈i. Maagwai Silas Timoteo dʌ̈i hich hag p'öbör heepai nʌisijim haajem. 15 Maimua chi Pablo p'ũasieg harrtarr k'ʌʌnau warag p'öbör Atenas hanʌmʌg harrwi mam hi deet'urjierram haajem. Maimua deeu hich deet'urtarr k'ʌʌn wëdurum gaau hich Pabloou hiek jaaupʌ̈ijim haajem, Silas Timoteo dʌ̈i jöpk'aa hich haar wëtamk'ĩir.
Pablo Atenas p'öbör hee
16 Mag Pablo Atenas barwia Silas Timoteo dʌ̈i nʌbaadëjim haajem, ya hichdëu hag nawe ham haar hiek jaaupʌ̈iwi sĩerr haawai. Mamʌ chi Pablo honee k'aba sĩejim hanaabá, mag p'öbör heem k'ʌʌnau hamach juau nem wautarr k'apaana t'ʌnʌmʌgta Hẽwandamagamjö jëeu nʌm hoowia. 17 Mag gaaimua judionaan Hẽwandam hiek jaaujem deg mawia, chi judionaan dʌ̈i griegonaanpa hag nawe Hẽwandamag jëeu durraajerr k'ʌʌnag jaaunaa, hĩchab plaza hee mawia hed hëepierr hag hee narr k'ʌʌnagjã jaaujeejim haajem. 18 Magbaawai hãaur k'ʌʌn maestronaan Epicuro k'ĩirjug jaaujerr k'ʌʌnau deeum maestronaan estoico hanʌm k'ʌʌn dʌ̈imua hi dʌ̈i hiyʌ̈ʌ hap'öbaadëwi hamach wir haigpai, —Mʌg woun nem hieknem chirʌmua maachig ¿k'an hiekta jaau simʌ mag sĩma? hanaajim haajem.
Maagwai hãaur k'ʌʌnau, —Mʌ da heen deeum durram hẽwandamnaanta jaau nʌrrʌmjöo simgui haajeejim hanʌm.
Hamau mag narran, hamachdëu hũurwai, Pabloou ham jʌ̃g daar maach peerdʌajem hiek jaaumamua hʌ̃rcha “Jesús” hanʌm higwi mʌg hatag maach hiiu p'iidʌtk'ajujã jaaumam hũrwiata mag naajim hanaabá. 19 Mag nʌmua buchagdam Areópago hanʌm gaai hamach hãba biirdʌnaa hiek'aajerr haar hi harrwia hirig, —Cha pua hiek hiiur jaau nʌrrʌm marau hũrm k'õsi nʌm, ¿k'an hiek hagá? hajierram hanʌm. 20 Maragan cha pua jaau sim t'um hiek hiiuriu. Maguata marau hajapcha k'ap ham hig nʌm, ¿magʌm k'anim hiek'auma? ha jëeujierram haajem chi Pabloog.
21 Hamau mag narran, hamach t'um Atenas p'öbör hee joobaajerr k'ʌʌn har bʌ̃ʌrjã hamachdëu hag na magʌm hiek hũrba haajem heeu hũrp'öbaadeewai hãba mag hiekpaita hihig haajerr haawaita hirig mag jëeu naajim hanaabá, k'ap haag.
22 Magbaawai Pabloou mag hãba biirdʌ t'ʌnʌm hee ham k'ĩirp'ee dʌnʌisiwia, —Keena, Atenapien hajim hanʌm. Mua hoowai pãrau chadcha hathaba pãach hẽwandamnaanag hajap'a jëeu wënʌrrʌm hoo chirʌmgui hajim hanʌm. 23 Mua mag chirʌmʌn, pãar Haai hi jëeujem dipierr p'ʌʌrdʌ chitʌmua hoowai, pãar hẽwandamnaan t'um t'ʌ̃r paar sĩsidʌm hee hãb sĩi t'ʌ̃rjã chuk'u k'ãidu par sim haigta sĩi “Hẽwandam hõrau k'augba sĩerrʌm hat'ee” ha p'ã sim hootarr haawaiugui hajim hanʌm. Jãg pãrau pãachdëu k'augbamʌg jëeu naabá, hich mapaita muajã pãrag jaau chitabahab hajim hanʌm, 24 har mʌg durr t'um hompaawia hag gaai nem t'ʌnʌm t'um hompaatarr hag Hẽwandam. Hichpaita hedjã hee nem t'ʌnʌm pörk'anaa, hĩchab mʌg jẽb gaaim nemjã t'um k'ap sĩerrabahab hajim hanʌm. Mag Hẽwandam chan hõrau hich hat'ee ha di hëutarr heejã joobaba, 25 ni hõor juajã higba sĩerrʌmgui hajim hanʌm, hichig sĩi nem wau dedee hamk'ĩir. Mag hõor jua higju k'ãai, hichdëuta maach hʌ̈u hiiupi wai sĩenaa, cha maadëu p'ũdam hʌ̃ihʌ̃i nʌmjã deenaa, tagam nemjã t'um deejemgui ha hiek'amajim haajem Pabloou.
26 Mag jaaumamua hichdëupai Hẽwandam higwia, ’Hichdëuta warrchajã woun hãb hompaa hauwia mag gaaimua mʌg jẽb gaai durrpierr hõor pöm hĩiupʌ̈ijimgui hajim hanʌm. Mag hõor pöm hompaaju nawe, hichdëun ham t'aabajujã k'ap'ʌnaa ham jooba wënʌrrajujã k'ap'ʌ sĩejimgui hajim hanʌm. 27 Mag hichdëu hõor hompaatarran, chi peerdʌm k'õsi nʌm k'ʌʌnau dau k'ĩsumjö jʌrk'a jʌrk'a wënʌrrʌmua k'ãijã hamach peerdʌ haupim k'õsi hich jʌrmk'ĩraugui hajim hanʌm. Hĩchab maadëu k'ap'ʌ nʌmgui hajim hanʌm, har mag hi jʌr nʌm k'ʌʌnag chan Hẽwandam maach haigmua warp k'aba sim. 28 Mʌg nʌm haig maachin hi jua heeta wënʌrrʌmjö nʌmgui hajim hanʌm. Hi k'urauta maachin hʌ̈u hiiu durrumgui hanaa hĩchab, Hi k'urau k'aba hak'iin, maach chan chuk'u haajeek'amgui hajim hanʌm. Hich jãg pãach heepaim k'ʌʌn hiek'õoin, “Maachin Hẽwandam dʌ̈i t'ʌ̃r hãba nʌmgui” hajim haajem. 29 Ham hiek'õoin mag chadcha maach Hẽwandam dʌ̈i k'odk'a nʌm k'ai, pöd maadëu, “Hẽwandaman sĩi hõrau hamach k'ĩirjug heemua p'ĩr dën p'atk'on dën wa mokdau dën k'ãijã hompaa hautarrau” ha k'ĩirjuju k'aba nʌmgui hajim hanʌm. 30 Warrgarin hõrau mag hamachdëu nem wau nʌmjã k'augbam gaaimuata mag nem parhooba waunaa hagʌmʌg jëeuwaijã Hẽwandamau sĩi hãwaatjeejieb mamʌ, hĩs chan ya tag mag k'abamgui hajim hanʌm. 31 ¿K'an jãgwi mag hãba hichpaita higpi sĩ? Hichdëu maach chachju haawaima hajim hanʌm. Mamʌ mag maach chachbarm hed hõrau hamachdëu nem waumaajerrpierr hamach k'ĩircha k'ap jajaau hamk'ĩir, woun hãb Jesús hanʌm ya jʌr wai simgui hajim hanʌm, t'umaam k'ʌʌnag, chijã k'ʌʌnta hich haar hauju wa chijã k'ʌʌnta sĩi hisegwi bark'ʌʌiju k'ãijã hichdëuta k'ap jajaau hamk'ĩir. Mag hich Jesuu t'umaam k'ʌʌn dʌ̈i mamag haju maachig k'ap hamk'ĩirta, meetarrjã, meeba harrjö deeu hũmaai hich Jöoirau hi p'iriu haujimgui ha jaaumajim haajem hich Pabloou.
32 Mamʌ mag hi meewia deeu hiiu p'iidʌjim ha hũrbaawai, haig narr k'ʌʌnau jũrr hich Pablota wau hiek'a p'öbaadëjim hanaabá. Maagwai hãaur k'ʌʌnau hirig, —Hök'arta marau deeu pʌ hiek hũrjugui hajierram hanʌm.
33 Magbaawai hich Pablo k'apanag hee höbër dichwia petajim haajem. 34 Mamʌ mag hi höbërbaadeewai hãaur k'ʌʌnau hi dʌ̈i wëtwi, hamachig hajapcha jaaupiwia hʌ̈k'ajierram haajem. Mag chi hʌ̈k'atarr k'ʌʌn hee woun hãb sĩejim haajem, Dionisio ha t'ʌ̃r sim. Mag woun mag Areopagonaan hanʌm k'ʌʌn heem hajim haajem. Hʌʌijã hĩchab sĩejim haajem, Dámaris ha t'ʌ̃r sim, maimua mag tag k'apan t'ʌnaajim haajem, chi hʌ̈k'atarr k'ʌʌn.